ตั้งแต่ 15 มิถุนายน 2543 มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว

กดแป้น Ctrl+F5 ใหม่ทุกครั้ง เพราะปรับปรุงข้อมูลทุกวัน
ปรับปรุงข้อมูลครั้งสุดท้ายเมื่อ
 

พรรณไม้ในวรรณคดี ของนางสาวนฤมล หวังอัมพา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ปรับรูปแบบนำเสนอใหม่

เฮฮาภาษาไทย ของนางสาวอุไรพร  ดัชถุยาวัตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

มหาเวสสันดรชาดก ของนางสาวโสรดา ปิยะศุภสิทธิ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

บ้านม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช ของนางสาวพัชรี ตรีบวรสกุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

ประเพณีไทย ของนางสาวกฤตยา เลาหรัตนาหิรัญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

ปริศนาร้อยกรอง ของนางสาวจิราภรณ์  เกียรติวุฒิกุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

ขุนช้างขุนแผน ของนางสาวชมพูนุช เอี่ยมสำอางค์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

วรรณคดีรามเกียรติ์ ของนางสาวชมชอบ นิศามณีพงศ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

ภาษาไทยในจอ ของนางสาววลัยภรณ์ เสงี่ยมจิตต์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

สำนวน สุภาษิต ของนางสาวสิริมา เจนวรกุลชัย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

 

การพิจารณาคุณค่าวรรณคดี โดยครูอัมรา เทพรัตน์ โรงเรียนบ้านแก้ว จันทบุรี

เครื่องหมายวรรคตอน โดยครูดุษฎี รัตนโสภณ โรงเรียนวัดตรีจินดาวัฒนาราม สมุทรสงคราม

ภาษาไทยง่ายนิดเดียว ช่วงชั้นที่ 1-2 ของครูผจงจิต เถินมงคล โรงเรียนอนุบาลสามเสน กรุงเทพมหานคร

ลิลิตตะเลงพ่าย วิชาภาษาไทย ทุกระดับชั้น ของครูโสภา ศรีวัฒนานุกูลกิจ โรงเรียนศึกษานารี กรุงเทพมหานคร

คำนาม (Nouns)  วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษา 4-6 ของ รูสุมนา ทบวงศรี โรงเรียนวัดโสมนัส กรุงเทพมหานคร

คำประพันธ์ วิชาภาษาไทย ทุกระดับชั้น ของครูสุดารัตน์ ดวงสุดาวงศ์ โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ ราชบุรี

ชนิดของคำ วิชาภาษาไทย ช่วงชั้นที่  2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ของครูนีรนุช  อินกองงาม โรงเรียนวัดหนองปล้อง พิจิตร

กำเนิดภาษาไทยและหลักสูตรท้องถิ่น วิชาภาษาไทย ช่วงประถมศึกษา ของครูจรินทร์  เงินจันทร์ โรงเรียนอภัยสุพรรณภูมิ พิษณุโลก

ภาษาไทยกับการสื่อสาร ของครูมารีนา ซันสรวล โรงเรียนบางตะบูนวิทยา เพชรบุรี

 

 

ยังไม่มีข้อมูล