แบบทดสอบวิชา วิทยาศาสตร์ เรื่อง ความรู้ทั่วไป(เตรียมขึ้น ม.1)


poonsak's picture

แบบทดสอบวิชา วิทยาศาสตร์ เรื่อง ความรู้ทั่วไป(เตรียมขึ้น ม.1)
โดยนางสาวศิริสา แซ่อื้อ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

นำเสนอครั้งแรกเมื่อ 28 มกราคม 2547 ที่
http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2546/4-7/no09/test02/index.html

1. กระบวนการทางวิทยาศาสตร์จะต้องประกอบด้วยขั้นตอนอย่างไร

ก.  ตั้งสมมติฐาน ตั้งปัญหา การทดลอง สรุปผล
ข.  ตั้งปัญหา ตั้งสมมติฐาน ทดลอง สรุปผล
ค.  ตั้งปัญหา ทดลอง สรุปผลการทดลอง ตั้งสมมติฐาน
ง.  ตั้งสมมติฐาน ตั้งปัญหา สรุปผลการทดลอง

 


ศึกษาข้อมูลทั้งหมด คลิกที่นี่
จำนวนผู้ใช้งานถึงปัจจุบัน

สร้างโดย: 
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร