คณะผู้จัดทำคณะผู้จัดทำ

 • คณะกรรมการจัดทำเว็บไซต์ www.suriyothai.ac.th
  • ที่ปรึกษา
   • นางสาวปัทมรัตน์ เต็มพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
   • รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
   • รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
   • รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
  • รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย  ประธานกรรมการ
  • รองประธานกรรมการ
  • รองประธานกรรมการ
  • กรรมการ
   • ผู้แทนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
   • ผู้แทนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
   • ผู้แทนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
   • ผู้แทนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
   • ผู้แทนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพละศึกษา
   • ผู้แทนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
   • ผู้แทนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี
   • ผู้แทนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
   • ผู้แทนกลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
   • ผู้แทนหน่วยงานประชาสัมพันธ์
   • ผู้แทนสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
   • ผู้แทนศรีสุริโยทัยสมาคม
   • ผู้แทนมูลนิธิ 
 • เว็บมาสเตอร์ นายพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล 
 • ผู้ดูแลระบบ sss24199
 • ผู้สนับสนุน COLTD NIC CO.,LTD. TEL : 081-400-6688