คณะกรรมการนักเรียน


webmaster's picture

 

 

    

ระเบียบโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
ว่าด้วยการจัดตั้งคณะกรรมการนักเรียน
พุทธศักราช 2552
 

ด้วยโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เห็นสมควรปรับปรุงระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการนักเรียน