บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ


foreign's picture

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ


างสาวสุภาณี อินทรอักษร
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาอังกฤษ

 

 

นางสาวสุรีย์ เครือประสิทธิ์    
     

 

 นายไชยยศ แวววรรณจิตต์    นางสาวกาญจนา นาชัยเริ่ม
     

 นายดำเกิง มุ่งธัญญา  นางสาวสุชาดา แสงมาศ  นางสาวสุวิมล อินทรพุฒ
 

 

 
     

ภาษาฝรั่งเศส                                          ภาษาญี่ปุ่น 

   

 

นางรัชนี บุตรรัตน์

นางสาวจุติพร  รอดเที่ยง

 

      ภาษาจีน                                                 ภาษาเกาหลี