รายละเอียดค่ายธรรมะธิดา ม.1-ม.5 ปีการศึกษา 2561


webmaster's picture
รายละเอียดค่ายธรรมะธิดา ม.1-ม.5  ปีการศึกษา 2561
ม.1  วันที 2-3 พฤษภาคม 2561 ณ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ดาวน์โหลดรายละเอียด
ม.2  วันที 2-3-4 พฤษภาคม 2561 ณ วัดบรมสถล(วัดดอน) ดาวน์โหลดรายละเอียด
ม.3  วันที 5-6-7 พฤษภาคม 2561 ณ วัดยานนาวา ดาวน์โหลดรายละเอียด
ม.4  วันที 2-3-4 พฤษภาคม 2561 ณ วัดยานนาวา ดาวน์โหลดรายละเอียด
ม.5  วันที 5-6-7 พฤษภาคม 2561 ณ วัดบรมสถล(วัดดอน) ดาวน์โหลดรายละเอียด
หมายเหตุ  
ให้นักเรียนระดับทุกชั้นพิมพ์ใบตอบรับให้ผู้ปกครองลงชื่อให้เรียบนำส่งครูที่ปรึกษาในวันแรกของการเข้าค่าย