เชิญร่วมพิธีสรงน้ำพระและรดน้ำขอพร วันที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 10:00 น.


webmaster's picture

ประเพณีสงกรานต์ถือเป็นประเพณีเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ของไทยมาแต่โบราณ เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญููกตเวทิตา การสรงน้ำพระ รดน้ำขอพร นำไปสู่ความเกื้อกูลผูกผันด้วยสายใยของวัฒนธรรมที่เป็นมรดกเก่าแก่ของไทยเรา ทางโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยเห็นคุณค่าความสำคัญของการสืบสานศิลปวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่นและของไทย  จึงจัดให้มีพิธีสรงน้ำพระและรดน้ำขอพร ขึ้นในวันที่ 7 เมษายน 2561 เวลา 10:00 น. ณ บริเวณสนามโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เพื่อให้ข้าราชการครู บุคลากร โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยได้ร่วมกิจกรรม