ประกาศโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เรื่อง รับสมัครผู้ประกอบการร้านอาหารในโรงเรียน ปีการศึกษา 2561


webmaster's picture
ประกาศโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 
เรื่อง รับสมัครผู้ประกอบการร้านอาหารในโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑
------------------
      ด้วยโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ มีความประสงค์รับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าภายนอกเข้ามาจาหน่ายอาหารภายในสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ จานวน ๑๐ ร้านเพื่อจาหน่ายอาหารแก่นักเรียน ครูและบุคลากร บริเวณพื้นที่โรงอาหารของโรงเรียน โดยให้มีอาหารบริการจัดจาหน่ายในราคาเป็นธรรม มีความสะอาดถูกสุขลักษณะและเป็นไปไปตามระเบียบกฎเกณฑ์ของทางราชการและทางสถานศึกษา
ดาวน์โหลดประกาศ  https://goo.gl/nLTurg