กำหนดการงานเกษียณอายุราชการข้าราชการครูโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย


webmaster's picture
กำหนดการงานเกษียณอายุราชการ
ข้าราชการครูโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
วันศุกร์ที่  ๒๙  กันยายน  ๒๕๖๐
เวลา ๐๘.๓๐ น. - พิธีสักการะพระพุทธสัมพรรณณีศรีสุริโยทัย และพระสุริโยทัยราชานุสาวรีย์
๑๐.๐๐ น. - พิธีสงฆ์ (ดนตรีไทยบรรเลง) ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
๑๑.๐๐ น. - ถวายภัตตาหารพระสงฆ์ (ดนตรีไทยบรรเลง) ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
๑๖.๐๐ น. - ผู้เกษียณอายุราชการพร้อมที่บริเวณหอประชุมคุณหญิงประยงคุ์
๑๖.๓๐ น. - ดนตรีไทยเริ่มบรรเลงสลับพิธีกรประชาสัมพันธ์ กล่าวต้อนรับผู้มีเกียรติและแนะนำสถานที่ ฯลฯ
๑๗.๐๐ น. - ผู้มีเกียรติและคณะครู พร้อมกัน  ณ  หอประชุมคุณหญิงประยงคุ์
๑๗.๓๐ น. - พิธีมุทิตาคารวะแด่ผู้เกษียณอายุราชการ (รดน้ำ)
๑๘.๐๐ น. - ร่วมรับประทานอาหาร 
- วิดีทัศน์ประวัติผู้เกษียณอายุราชการ ๕ ท่าน
- เชิญผู้เกษียณขึ้นบนเวที
- เชิญประธานในพิธีมอบของที่ระลึก และกล่าวแสดงมุทิตาจิต
- เชิญแขกผู้มีเกียรติมอบของที่ระลึก
- ผู้เกษียณอายุราชการกล่าวอำลา
- การแสดงของคณะครู และนักเรียน
๒๑.๐๐ น. - ปิดงาน
***************************