ประกาศโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เรื่อง รับสมัครผู้ประกอบการร้านอาหารในโรงเรียน ปีการศึกษา 2560


webmaster's picture
ประกาศโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เรื่อง รับสมัครผู้ประกอบการร้านอาหารในโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐
------------------
      ด้วยโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ มีความประสงค์รับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าภายนอกเข้ามาจาหน่ายอาหารภายในสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐ จานวน ๑๐ ร้านเพื่อจาหน่ายอาหารแก่นักเรียน ครูและบุคลากร บริเวณพื้นที่โรงอาหารของโรงเรียน โดยให้มีอาหารบริการจัดจาหน่ายในราคาเป็นธรรม มีความสะอาดถูกสุขลักษณะและเป็นไปไปตามระเบียบกฎเกณฑ์ของทางราชการและทางสถานศึกษา
๑.    วันรับสมัคร วันที่ ๖ มีนาคม – วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องกลุ่มบริหารทั่วไป (ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ -๑๖.๐๐ น.)
๒.    หลักฐานที่ต้องนามาวันสมัคร สาเนาทะเบียนบ้าน ,สาเนาบัตรประชาชน รูปถ่ายสี ๒ นิ้ว จานวน ๒ รูป
๓.    วันนาเสนออาหาร วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงอาหาร โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
๔.    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ป้ายประกาศบริเวณ
หน้าห้องกลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
๕.    วันทาสัญญา วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ -๑๒.๐๐ ณ ห้องกลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
๖. ผู้ประสงค์/ผู้สนใจ ติดต่อขอระเบียบการและกรอกใบสมัครได้ที่ ห้องกลุ่มบริหารทั่วไปโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ระหว่างวันที่ ๖ มีนาคม – วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่งานประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ ๐-๒๒๑๑-๐๓๘๓ ,๐-๒๒๑๑๙-๘๕๐ โทรสาร ๐-๒๖๗๕-๙๑๓๔ ,๐-๒๒๑๑๐๓๘๓
          การตัดสินคัดเลือกของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุดจะเรียกร้องสิทธิใดๆไม่ได้ จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน