การจัดการขยะอันตราย


webmaster's picture
การจัดการขยะอันตราย
อะไรคือของเสียอันตราย 
ของเสียอันตราย หมายถึง ของเสียประเภทใดประเภทหนึ่งหรือหลายประเภทรวมกันที่มีปริมาณ ความเข้มข้น หรือลักษณะทางกายภาพ ทางเคมี หรือการติดเชื้อ ซึ่งอาจเป็นสาเหตุหรือมีส่วนทำให้มีการตาย หรือการเจ็บป่วยอย่างรุนแรงที่รักษาไม่ได้เพิ่มขึ้น หรือก่อให้เกิดภาวะทุพพลภาพ ตลอดจนอาจก่อให้เกิดอันตราย หรือมีแนวโน้มจะก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์หรือสิ่งแวดล้อม เมื่อไม่ได้รับการจัดการอย่างที่เหมาะสมในการบำบัด การเก็บกัก การขนส่ง การกำจัดหรืออื่นๆ
ลักษณะต่างๆของของเสียอันตรายมีดังนี้

  • การติดไฟ (Flammability)
  • การทำปฏิกิริยา (Reactivity)
  • การระคายเคืองหรือมีการกระตุ้น (Irritation or Sensitization Potential)
  • ความเป็นพิษ (Toxicity)
  • การติดเชื้อ (Infectiousness)
  • การระเบิด (Explosiveness)
  • การกัดกร่อน (Corrosivity)
  • การก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม (Genetic-Change potential)
  • การก่อให้เกิดมะเร็ง (Carcinogenicity)
 
 
ที่มาข้อมูล http://www.pcd.go.th/info_serv/haz_battery.htm