ศูนย์ภาษาอาเซียนโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กำหนดเปิดสอน 4 ภาษา


webmaster's picture
ศูนย์ภาษาอาเซียนโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กำหนดเปิดสอน 4 ภาษา ภาษาอังกฤษ จีน ญี่ปุ่น และตากาล็อก เรียนเฉพาะวันเสาร์ เริ่มเรียนตั้งแต่วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2556 เวลา 08.00 – 12.00 น. เป็นต้นไป  ขอให้ผู้สมัครเข้าเรียนตามวัน เวลา ดังกล่าว
กลุ่มบริหารวิชาการ
            โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
           โทร 02-2110383 ต่อ 111