นักเรียนเปิดเรียนวันที่ 16 พ.ค.56


sasanunt's picture

เนืองด้วยเครื่องแตะบัตรของโรงเรียนอยู่้ในระหว่างปรับปรุง จึงแจ้งในนักเรียนทราบโดยทั่วกัน จะใช้ได้ในวันที่ 17 พ.ค.56