ตอบปัญหาชิงรางวัล รหัสคิวอาร์ (QR CODE)


webmaster's picture

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ร่วมกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ขอเชิญนักเรียนชั้นม.1- ม.5 ตอบคำถามชิงรางวัล โดยส่งคำตอบมาที่ webmaster@suriyothai.ac.th ภายในวันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 24.00 น. โดยถือเอาเวลาที่ส่งเป็นสำคัญ

หากมีผู้ตอบถูกทุกข้อเกิน 4 คน จะใช้วิธีจับฉลากผู้โชคดีที่ตอบถูกทุกข้อ

คำถามชิงรางวัล

1. ผู้คิด QR CODE คือบริษัทอะไร ประเทศอะไร 

2. QR ย่อมาจากอะไร

3. QR CODE เป็นรหัสกี่มิติ

4. บอกแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนที่ติดป้าย QR CODE มา 3 แหล่ง

5. QR CODE มีลิขสิทธิ์หรือไม่ ถ้ามี ใครเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์

6. ผู้ตอบชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง

รีบส่งคำตอบมาด่วน