บทละครเรื่องอิเหนา๑๑. พฤติกรรมของอิเหนาตอนบุษบาเข้าไปเสี่ยงเทียนต่อหน้าพระปฏิมาแสดงให้เห็นถึงลักษณะนิสัยใด
    ก. เฉลียวฉลาด                      ข. รับผิดชอบ  
    ค. เอาแต่ใจ                          ง. ก้าวร้าว
๑๒.  เหตุการณ์ข้อใดแสดงให้เห็นว่าบุษบามีความสงบเสงี่ยมเรียบร้อย
    ก. ตอนอ่านข้อความบนกลีบดอกลำเจียก    
    ข. ตอนมะเดหวีสอนให้กล่าวคำเสี่ยงทายหน้าพระปฏิมา
    ค. ตอนอิเหนาปฏิเสธการแต่งงานกับนาง    
    ง. ตอนเห็นรูปกุมารลอยแพถือสารมา
๑๓.  ส่วนตัวเจ้าของสิชังกัน  ส่วนบุหงานั้นสิชอบใจ  ผู้พูดพูดด้วยลักษณะตามข้อใด
    ก.กระเซ้าเย้าแหย่                  ข.ประชดประชัน 
    ค.รำพึงรำพัน                        ง.ยุยงส่งเสริม
๑๔.  ข้อใดเป็นแนวคิดสำคัญของเรื่องตอนที่เรียน
    ก. ความรักยักเปลี่ยนท่า ทำน้ำยาอย่าแกงขม 
    ข. มีคนรักรักบ้าง         ชังชังตอบ
    ค. ความรักเหมือนโรคา บันดาลตาให้มืดมน 
    ง.รักเอยจริงหรือที่ว่าหวานหรือทรมานใจคน
๑๕.   ข้อใดเป็นลักษณะเด่นของเรื่องอิเหนา
   ก. มีข้อขัดแย้งของตัวละคร              
   ข. การดำเนินเรื่องสอดคล้องกันดี
   ค. รับเค้าเรื่องเดิมจากชวาแต่มีลักษณะความเป็นไทย 
   ง. นิยมนำไปแสดงละคร
๑๖.   “ ดังกากาจชาติช้าสาธารณ์  มาประมาณหมายหงส์พงศ์พระยา ”   เป็นการเขียนในลักษณะใด
   ก. อุปมา  อุปไมย                    ข.สัญลักษณ์  
   ค.อธิพจน์                              ง.สัทพจน์
๑๗. การละเล่นใดที่พบในเรื่องตอนที่เรียน
    ก. เตะตระกร้อ  ต้องเต              ข.กุลาตีไม้  ต้องเต 
    ค. ตี่จับ  โพงพาง                    ง.หมากเก็บ  ตี่จับ
๑๘.  “ แม้นแผ่นดินสิ้นชายที่พึงเชย  อย่ามีคู่เลยจะดีกว่า ”  เป็นคำกล่าวของใคร
    ก. มะเดหวี                             ข. ท้าวดาหา  
    ค.อิเหนา                               ง. บุษบา
๑๙. “ ถ้าจะใคร่ได้ดังใจปอง      ค่อยตริตรองให้ปกติกัน
   แม้นรักอย่าให้น้องได้อาย       แม้จะช่วยเบี่ยงบ่ายผ่อนผัน ”  ให้แง่คิดในเรื่องใด
   ก. ความมานะพยายาม               
   ข. ปฏิเสธหญิงอย่างนุ่มนวล
   ค. ควรละอายต่อการกระทำผิด  
   ง. ไม่ควรผิดจารีตประเพณี
๒๐. จากเรื่องอิเหนาตอนที่เรียนนักเรียนคิดว่าการที่นางบุษบามีลักษณะนิสัยเช่นนี้ เป็นเพราะสาเหตุใด
   ก. การอบรมเลี้ยงดู                  ข. สภาพสังคม 
   ค. สิ่งแวดล้อม                        ง. พันธุกรรม