บทละครเรื่องอิเหนาYellแบบทดสอบ 

๑. เรื่องอิเหนาได้รับการยกย่องจากวรรณคดีสโมสรในเรื่องใด
    ก.เป็นยอดของบทละครรำ  
    ข.เป็นยอดของวรรณกรรมการแสดง
    ค.เป็นยอดของบทกลอนและนาฏศิลป์ 
    ง.เป็นยอดของวรรณคดีมรดก
๒. เหตุใดอิเหนาจึงปฏิเสธการอภิเษกสมรสกับบุษบาในตอนแรก
    ก.ได้จินตะหราเป็นชายาแล้ว   
    ข.ท้าวหมันหยาดูแลต้อนรับอย่างดี
    ค.เข้าใจคิดว่าบุษบาขี้ริ้วขี้เหร่มาก   
    ง.อยากเป็นอิสระได้ท่องเที่ยวไปในป่า
๓. ข้อใดไม่ใช่เหตุการณ์ที่ปะตาระกาหลาทำ
    ก.บันดาลให้วิหยาสะกำเก็บรูปวาดบุษบาได้            
    ข.ให้ลมหอบบุษบาไปไว้เมืองประมอตัน
    ค.สาปให้จำกันไม่ได้จนกว่าจะพบกันพร้อมหน้า  
    ง.เชิดหนังเรื่องราวของอิเหนาและบุษบาให้ความจริงปรากฏ
๔. เหตุใดท้าวดาหาจึงไปใช้บน
    ก.ชนะศึกท้าวกะหมังกุหนิง          
    ข.บอกกล่าวเจ้าที่บนเขาวิลิศมาหรา
    ค.เป็นธรรมเนียมก่อนจัดการอภิเษกบุษบา  
    ง.ทำบุญฉลองเมืองหลวง
๕. เรื่องอิเหนา ตอนบุษบาเสี่ยงเทียน เหตุใดอิเหนาจึงยอมปล่อยนางบุษบา
    ก.เพราะท้าวดาหาจะเสด็จมาไหว้พระปฏิมา
    ข.เพราะมะเดหวีสัญญาว่าจะช่วยให้อภิเษกกับบุษบา
    ค.เพราะอิเหนากับบุษบาได้แลกเปลี่ยนผ้าสไบให้กันและกัน
    ง.เพราะบุษบาให้คำมั่นว่าจะบ่ายเบี่ยงการอภิเษกกับจรกา
๖. ในเรื่องอิเหนาข้อใดที่ทำให้เกิดปัญหาการขัดแย้งของตัวละครมากที่สุด
    ก.ความรักลูกของท้าวดาหา   
    ข.การพลัดพรากจากคนรัก
    ค.ความเห็นแก่ตัวของอิเหนา   
    ง.ความไม่เจียมตัวของจรกา
๗. การกระทำของท้าวดาหาข้อใดที่ถูกตำหนิว่าเป็นผู้ใหญ่ที่ขาดความรอบคอบ
    ก.การไม่ยอมยกบุษบาให้วิหยาสะกำ  
    ข.การยกบุษบาให้แก่จรกา
    ค.การไปใช้บน  บนเขาวิลิศมาหรา  
    ง.การจัดอภิเษกบุษบากับจรกา
๘. ข้อใดเป็นปมปัญหาสำคัญที่สุดของเรื่องอิเหนาที่ทำให้เกิดปมปัญหาอื่นๆ ต่อไป
    ก.ท้าวดาหายกบุษบาให้แก่จรกาด้วยความโกรธอิเหนา
    ข.องค์ปะตาระกาหลาบันดาลให้ลมหอมบุษบาไป
    ค.อิเหนาเผาเมืองดาหา   
    ง.บุษบาปลอมตัวเป็นอุณากรรณ
๙. ข้อความใดมีคุณค่าด้านวรรณศิลป์มากที่สุด
    ก.ลางนางบ้างกระทุ่มน้ำเล่น      บ้างโกรธกระเซ็นถูกเกศา
    ข.ยามกินกินทุกข์ทุกค่ำเช้า       ด้วยมิได้คลึงเคล้าสายสมร
    ค.อันนางนี้สิเป็นของลูก           รักใคร่พันผูกหนักหนา
    ง.จงให้สัตย์ปฏิญาณแก่ลูกรัก    จำเพาะพักตร์พระปฏิมาก่อน
๑๐. ข้อความใดเป็นข้อความที่แสดงความเย้ยหยัน
    ก. นี่ชะรอยชาวป่าพนาวัน         ไม่เคยเข้าเขตขัณฑ์เวียงชัย
    ข. นัดจะแต่งวิวาหมงคล           กุศลไม่เคยคู่กับนัดดา
    ค. ส่วนตัวเจ้าของสิชังกัน          ส่วนบุหงานั้นสิชอบใจ
    ง. ว่าอิเหนามาตามด้วยความรัก   ข้อนี้ยังไม่ประจักษ์ยังสงสัย