บทละครเรื่องอิเหนาLaughingวิเคราะห์คุณค่าของบทละครเรื่องอิเหนา
     แนวคิดที่สำคัญของเรื่อง
      แสดงให้เห็นว่าอนุภาพของความรักทำให้คนขาดสติยั้งคิดสามารถทำสิ่งต่างๆ ได้ไม่ว่าจะผิดหรือถูก โดยไม่คำนึงถึงผู้อื่น
       - อิเหนาใช้เล่ห์เหลี่ยมเขียนสารถึงบุษบาเพื่อให้มะเดหวีเข้าใจผิดคิดว่าจรกาเป็นผู้เขียน
       - อิเหนาใช้กลอุบายแอบแฝงอยู่เบื้องหลังองค์พระปฏิมา
       - ความรักระหว่างเครือญาติ เป็นความรักที่บริสุทธิ์และมีความปรารถนาดีและหวังดีต่อกัน
       - สียะตราต้องการให้อิเหนาได้อภิเษกกับบุษบา โดยกล่าวเป็นเชิงประชดว่า “ส่วนตัวเจ้าของสิชิงกัน ส่วนบุหงานั้นสิชอบใจ”
       - ความรักของมะเดหวีกับบุษบา เป็นความรักของแม่ต่อลูก เป็นความรักที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความเมตตาปรานี
๑. คุณค่าด้านเนื้อเรื่อง
    - เป็นฉบับที่สมบูรณ์ที่สุด มีโครงเรื่องสนุก เป็นเรื่องชิงรัก หักสวาท ระหว่างอิเหนากับจรกา  และความรักระหว่างอิเหนากับบุษบา ทำให้เกิดปมปัญหาต่างๆ
    - การดำเนินเรื่องมีความสัมพันธ์กันดีระหว่างเหตุการณ์ต่างๆ มีความสอดคล้องกัน
    - มีลักษณะความเป็นไทยตลอดเรื่อง นอกจากชื่อเมือง ชื่อตัวละคร และศัพท์เท่านั้นที่ใช้ในเรื่องที่เป็นภาษาชวา
    - ชี้ให้เห็นว่าอานุภาพของความรักทำให้มนุษย์ขาดความยั้งคิดทำทุกอย่างได้ไม่ควาการกระทำนั้นจะถูกหรือผิด