คำอวยพรคำอวยพร                                                                                                    

อวย  แปลว่า ให้  พร  แปลว่า  ดีงาม

อวยพร  แปลว่า  ให้สิ่งที่ดีงาม  ซึ่งหมายถึงการกล่าวถ้อยคำที่แสดงความปรารถนาดี  ต้องการให้อีกฝ่ายหนึ่งได้รับสิ่งที่ดีงาม

คำอวยพรมักสะท้อนให้เห็นค่านิยมของแต่ละยุคสมัย  เช่น 

คำอวยพรเด็ก  มักอวยพรให้เติบโตแข็งแรง  เลี้ยงง่าย  ว่านอนสอนง่าย  มีสตปัญญาดี

คำอวยพรคู่บ่าวสาว  มักอวยพรให้รักกันมั่นคงยืนยาว  อยู่ด้วยกันจนแก่เฒ่า  ร่ำรวย  มีลูกหลายสืบตระกูล

คำอวยพร  มักใช้ในการทักทายกัน  เป็นการแสดงความเป็นมิตรไมตรี  มีความปรารถนาดีต่อกัน  เช่น  คำว่า  สวัสดี  แปลว่า  ดีงาม,เจริญ  ภาษาอังกฤษใช้คำว่า Good  ในหลายโอกาสทั้งเมื่อพบกัน  และลาจากกัน  เช่น Good  morning, Good night, Good bye ภาษาอาหรับ  ทักทายกันว่า  อัสลาม  มุอไลกุม  แปลว่า  สันติจงมีแด่ท่าน  เป็นต้น

ในวัฒนธรรมไทย  มีความเชื่อกันว่า คำอวยพรจะศักดิ์สิทธิ์สัมฤทธิ์ผลเป็นพิเศษ  หากผู้ให้พรเป็นคนดีมีคุณธรรม  มีความรักและปรารถนาดีอย่างจริงใจ  ผุ้คนจึงมักนิยมไปขอพรจากพระภิกษุผู้ทรงศีล  หรือผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือในโอกาสต่าง ๆ แต่ถ้าเป็นผู้น้อย  อ่อนอาวุโสกว่า  มักไม่อวยพรให้ผู้ใหญ่ตรง ๆ แต่จะขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือให้อวยพรให้แทน

 

สร้างโดย: 
รัตนา สถิตานนท์