ระเบียบปฏิบัติสำหรับนักเรียนโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย


webmaster's picture

ขออภัย อยู่ระหว่างการปรับปรุง 

ระเบียบปฏิบัติสำหรับนักเรียนโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

 ระเบียบปฏิบัติสำหรับนักเรียนโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย มีดังนี้

1. ระเบียบปฏิบัติทั่วไป

2. ระเบียบปฏิบัติในเรื่องต่างๆ

3. ระเบียบว่าด้วยการแต่งกายของนักเรียน

 

ระเบียบปฎิบัติสำหรับนักเรียนโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

ก. ระเบียบปฎิบัติทั่วไปของนักเรียน
          1. นักเรียนทุกคนต้องแต่งครื่องแบบและไว้ทรงผมตามระเบียบของโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยว่าด้วยเรื่องเครื่องแต่งกายนักเรียน
          2. ไม่อนุญาตให้ซอยผม ต่อผม แต่งหน้า ทำสีผม กันคิ้ว ไว้เล็บ และเจาะอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกาย
          3. ประพฤติตนสุภาพเรียบร้อย มีความสำรวมทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ไม่กล่าววาจาหยาบคายส่งเสียงดัง หยอกล้อ หรือก่อการทะเลาะวิวาท
          4. มาโรงเรียนให้ทันเข้าแถวเคารพธงชาติ
          5. นำหนังสือและอุปกรณ์การเรียน มาโรงเรียนให้ครบตามที่โรงเรียนกำหนด
          6. เชื่อฟังอยู่ในโอวาทของครูทุกท่าน
          7. รักษาความสามัคคีในหมู่คณะ
          8. ช่วยกันดูแลรักษาทรัพย์สมบัติของโรงเรียน ไม่ทำลายให้เสียหาย เมื่อพบว่าชำรุดให้แจ้งครูหรือครูหัวหน้าอาคาร
          9. การติดประกาศ หรือแจกเอกสารใดๆ ต้องได้รับอนุญาตจากรองผู้อำนวยการกลุ่มปริหารทั่วไป มีลายมือชื่อเป็นหลักฐาน  
          10. เอกสารต่างๆ ที่ผู้ปกครองต้องลงชื่อ ถ้าเป็นลายมือชื่อปลอม โรงเรียนจะไม่รัยพิจารณา หากพิสูจน์ได้ ว่านักเรียนปลอมลายมือชื่อจะต้องถูกลงโทษ
          11. ช่วยกันประหยัดน้ำประปา และไฟฟ้าของโรงเรียน ไม่อนุญาตให้นำเครื่องไฟฟ้าทุกชนิดมาใช้ที่โรงเรียน
          12. การนำบุคคลภายนอกเข้ามาร่วมกิจกรรมใดๆ ต้องได้รับอนุญาตจากรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
          13. นักเรียนทุกคนต้องมีบัตรประจำตัวนักเรียน ซึ่งแสดงประวัติย่อ และหลักฐานของตัวนักเรียน พกติดตัวไว้เสมอ ถ้าสูญหายต้องรายงานรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน เพื่อขอทำบัตรใหม่
          14. ไม่อนุญาตให้นักเรียนนำเครื่องมือสื่อสารใดๆทั้งสิ้นมาโรงเรียน หากพบว่านักเรียนนำมา โรงเรียนจะยึดและให้ผู้ปกครองมารับคืนเมื่อสิ้นภาคเรียน
          15. ห้ามนำของมีค่าทุกชนิดมาโรงเรียน หากนำมานักเรียนและผู้ปกครองต้องรับผิดชอบต่อการชำรุดและสูญหาย
          16. ช่วยกันสร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนในทุกๆด้าน และไม่ทำความเสื่อมเสียให้แก่โรงเรียน 
          17. ระหว่างเดินทางมาโรงเรียนและเดินทางกลับบ้าน ไม่อนุญาติให้แวะซื้อสิ่งของต่างๆตามรายทาง
          18. ไม่อนุญาติให้นัเรียนนำอาหารและเครื่องดื่มจากภายนอกเข้ามาในโรงเรียนและห้ามนำอาหารออกนอกบริเวณโรงอาหารและห้ามนำอาหารขึ้นอาคารเรียนทั้งนี้นักเรียนทุกคนต้องปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าวข้างต้น และถือปฏิบัติตามกฏกระทรวงรวมทั้งประกาศของคณะปฏิวัติอย่างเคร่งครัด จนกว่านักเรียนจะพ้นสภาพการเป็นนักเรียนโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

ข. ระเบียบปฏิบัติในเรื่องต่างๆ
           1. การมาโรงเรียน
                1.1 การมาโรงเรียนในวันที่มีการเรียน
            นักเรียนต้องมาถึงโรงเรียนก่อน 07.40 น. ถ้ามาเกินเวลาถือว่ามาสาย และห้ามขึ้น บนอาคารเรียนก่อนเวลา 07.00 น.
             นักเรียนมาสายมี 2 ประเภท คือ
             ประเภทที่ 1 มาโรงเรียนไม่ทันเข้าแถวเคารพธงชาติ
             ประเภทที่ 2 มาโรงเรียนหลังเริ่มเรียนคาบเรียนที่ 1
             ระเบียบปฏิบัติสำหรับนักเรียนมาโรงเรียนสาย
             ประเภทที่ 1 มาโรงเรียนไม่ทันเข้าแถวเคารพธงชาติ (เวลา 07.45-07.55)
                1. เข้าแถวบริเวณที่ครูเวรประจำวันกำหนด
                2. เคารพธงชาติ สวดมนต์ สงบนิ่ง แผ่เมตตา ปฏิญาณตน ฟังการอบรมจากครูเวรประจำวัน

             ประเภทที่ 2 มาโรงเรียนหลังเริ่มเรียนชั่วโมงที่ 1 เป็นต้นไป
                1. อนุญาติเฉพาะนักเรียนที่มีผู้ปกครอมาส่งด้วยตนเอง หรือมีจดหมายจากผู้ปกครองเป็นลายลักษณ์อักษร,เอกสารทางการแพทย์ และอื่นๆ
                2. ขอรับบัตรเข้าห้องเรียน จากครูเวรกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน พร้อมแนบจดหมาย
                3. นำบัตรเข้าห้องเรียนให้หัวหน้าระดับ และ ครูผู้สอนลงชื่อรับทราบ และครูผู้สอนเก็บไว้เป็นหลักฐาน

หมายเหตุ : นักเรียนที่มาสายตั้งแต่ 3ครั้งขึ้นไปในเวลา 1 เดือน โดยไม่มีจดหมายผู้ปกครองหรือมีผู้ปกครองมาส่งด้วยตนเองครูประจำชั้นจะดำเนินการดังต่อไปนี้
                1. แจ้งผู้ปกครองรับทราบการมาสาย
                2. เชิญผู้ปกครองมาพบ
                3. ลงโทษตามระเบียบว่าด้วยการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคุณสมบัติพึงประสงค์นักเรียนโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย พ.ศ. 2548

                1.2 การมาโรงเรียนในวันที่ไม่มีการเรียน
                      1. การร่วมกิจกรรม หรือมาช่วยงานโรงเรียน ต้องปฏิบัติดังนี้
                          1.1   ต้องมีจดหมายจากโรงเรียนแจ้งให้ปกครองทราบล่วงหน้า
                          1.2   แต่งเครื่องแบบนักเรียนให้เรียบร้อย ตามระเบียบ
                          1.3   ต้องมีครูผูรับผิดชอบควบคุมทุกครั้ง
                          1.4   ไม่อนุญาตให้นักเรียนขึ้นอาคารเรียน ในกรณีที่ไม่มีครูดูแล
                       2. นักเรียนที่มาติดต่อราชการ เช่น ขอรับเอกสาร ยื่นคำร้อง ฯลฯ  ต้องแต่งเครื่องแบบนักเรียนให้เรียบร้อย

           2. การทำความเคารพ
                2.1  เมื่อพบครู  ทั้งในและนอกโรงเรียนให้ทำความเคารพด้วยการไหว้และกล่าวคำว่า "สวัสดีค่ะ"
                2.2  เมื่อเดินเข้าประตูโรงเรียนตอนเช้า ให้วางกระเป๋าแล้วทำความเคารพครูเวรประจำวันด้วยการไหว้
                2.3  เมื่อเดินสวนทางกับครูให้ทำความเคารพด้วยการยืนตรงหรือไหว้
                2.4  เมื่อจะเดินแซงออกหน้าครูให้ขออนุญาติก่อน ถ้าครูหุดอยู่กับที่ เมื่อเดินผ่านให้ก้มหัวเล็กน้อย
                2.5  ถ้าสวนทางกับครูที่บันได ควรหยุดให้ครูขึ้นหรือลงก่อน
                2.6  การหยุดเพื่อเจรจากับครูที่บันได ควรหยุดให้ครูขึ้นหรือลงก่อน
                2.7  ในกรณีที่พบผู้ที่ควรเคารพท่านอื่นๆภายในบริเวณโรงเรียน ให้ทำความเคารพ เช่นเดียวกับที่ทำความเคารพครู
                2.8  การ่ทำความเคารพก่อนกลับบ้าน ให้เดินเรียงแถวคู่ เมื่อผ่านครูเวรประจำวันให้วางกระเป๋าแล้วทำความเคารพด้วยการไหว้

            3. การเข้าแถวเคารพธงชาติ
                3.1  นักเรียนทุกคนต้องหยุดกิจกรรมทุกอย่างเตรียมตัวเข้าแถวเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณและสัญญาณครั้งที่ 1
                3.2  สัญญาณครั้งที่ 2 นักเรียนประจำแถวตามลำดับไหล่ให้เรีบยร้อย ฟังคำสั่งจากครูเวรหหน้าเสาธง ทำพิธเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา นักเรียนต้องยืนตรงร้องเพลงชาติ  สวดมนต์  สงบนิ่ง  แผ่เมตตากล่าวคำปฏิญาณของนักเรียน คติธรรม ปรัชญาและวิสัยทัศน์ของโรงเรียน โดยพร้อมเพรียงกันแล้วยืนสำรวมเพื่อฟังการแจ้งข่าวสารและฟังการอบรมด้วยความตั้งใจจนกว่าจะได้รับคำสั่งให้แยกแถว จึงเดินแถวเข้าห้องเรียนอย่างมีระเบียบ

------------------------กำลังจัดทำ-----------------------

           9. การกลับบ้าน

  • โรงเรียนให้อนุญาตให้นักเรียนกลับบ้านหลังเวลาเลิกเรียน ถ้าต้องทำกิจกรรมหลังเลิกเรียนอนุญาตให้อยู่ได้ไม่เกิน 17.00 น. 
  • ถ้าทำกิจกรรมหลังจากเวลา 17.00 น. ต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อ 6.9

           10.การลากิจ ลาป่วย

                10.1 การลาหยุดโรงเรียนทุกครั้ง นักเรียนจะต้องยื่นใบลากิจหรือใบลาป่วยต่อครูประจำชั้นตามเหตุผลที่เป็นจริงเมื่อมาโรงเรียนในวันแรก และใบลากิจหรือลาป่วยจะต้องให้ผู้ปกครองลงชื่อรับรอง (จะต้องเป็นลายมือชื่อผู้ปกครองที่มาทำใบมอบตัวหรือผู้ปกครองคนที่ 2 )
                10.2 ถ้าปรากฏว่านักเรียนคนใดปลอมปลอมลายมือชื่อผู้ปกครองต้องถูกลงระเบียบว่าด้วยการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคุณสมบัติอันพึงประสงค์นักเรียนโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย พ.ศ. 2548
                10.3 หากนักเรียนขาดเรียนไปโดยไม่ส่งใบลา หรือไม่ได้รับแจ้งจากผู้ปกครองเป็นเวลา 3 วัน ติดต่อกัน โรงเรียนจะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้
                     10.3.1 ครูประจำชั้นจะต้องส่งใบแจ้งผู้ปกครองครั้งที่ 1
                     10.3.2 หากไม่ได้รับการติดต่อกลับมาภายใน 7 วัน โรงเรียนจะเชิญผู้ปกครองมาพบ
                     10.3.3 หากไม่ได้รับการติดต่อครั้งที่ 1 โรงเรียนจะส่งจดหมายลงทะเบียนตามที่อยู่ที่แจ้งไว้กับทางโรงเรียน
                     10.3.4 หากโรงเรียนยังไม่ได้รับการติดต่อครั้งที่ 2 โรงเรียนจะดำเนินการคัดชื่อออกจากทะเบียนนักเรียน

หมายเหตุ : ทุกครั้งที่นักเรียนหยุดเรียน ผู้ปกครองสามารถแจ้งให้ทางโรงเรียนทราบโดยโทรศัพท์หมายเลข 0-2211-0383, 0-2211-9850 ต่อ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 0-2211-0383 ต่อ 115 หรือครูประจำชั้น

ค. ระเบียบว่าด้วยการแต่งกายของนักเรียน

ผม

                 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

                 ผมสั้นตัดตรงเสมอติ่งหู

                ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

                 1. ผมสั้นตัดตรงตามความยาวเสมอปกเสื้อ
                 2. ผมยาวต้องรวบให้เรียบร้อย โดยรวบให้ความสูงระดับหู ความยาวของผมไม่เกิน  7 นิ้วฟุต จากตำแหน่งที่ผูกโบ 
                 3. กรณีที่รวบผม ต้องใช้โบผูกผมเนื้อเรียบ ไม่มีลวดลาย ขนาดกว้างไม่เกิน 1 นิ้ว สีดำเท่านั้น
                 4. ไม่อนุญาตให้ติดกิ๊บขนาดใหญ่หรือหวีสับ กิ๊บที่ใช้ติดผม ต้องเป็นกิ๊บลวดสีดำ
                 5. ห้ามใส่สารที่ทำให้ผมแข็ง ห้ามใส่น้ำมัน ห้ามโกรกหรือกัดสีผม
                 6. ให้ใช้ที่คาดผมตามแบบที่โรงเรียนกำหนด

เครื่องแบบ

      1.1 เครื่องแบบปกติ

            เสื้อ

           ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ใช้ผ้าขาวไม่มีลวดลายและไม่บาง แบบเสื้อตามรูป คอลึกพอให้สวมศีรษะได้สะดวก สาบตลบเข้าข้างในส่วนบนของสาบให้ใหญ่พอแบะคอแล้วไม่เห็นตะเข็บ ข้างใน ให้มีขนาดของส่วนต่างๆ ดังนี้

           1. ปกยาว 15 ซ.ม. ใช้ผ้าสองชั้น 
           2. แขนยาวเหนือข้อพับแขน 5 ซ.ม. ปลายแขนจีบ 6 จีบ (ข้างละ 3 จีบ) โดยหันจีบออกจากเส้นกลางไหล่เท่าๆกัน ขอบ แขนกว้าง 3 ซ.ม. พร้อมติดกระดุมให้เรียบร้อย
           3. ความยาวของตัวเสื้อวัดเสมอข้อมือผู้สวม
           4. ชายเสื้อด้านล่างพับขอบเสื้อไม่เกิน 4 ซ.ม. 
           5. กระเป๋าติดด้านล่าง ทางขวามือกว้าง 12 ซ.ม. ยาว 13 ซ.ม. (เมื่อเย็บเสร็จแล้ว) ปากกระเป๋าพับริมกว้าง 2 ซ.ม.
           6. โบคอซองใช้สีเดียวกับกระโปรง ชายสามเหลี่ยมกว้าง 6ซ.ม. ยาว 80-100ซ.ม. ตัวโบเมื่อผูกแล้วกว้าง 6ซ.ม. ตำแหน่งของโบจะต้องตรงกับกระดุมแป๊บ เม็ดบน(หรือใช้คอซองสำเร็จรูปตามแบบที่โรงเรียนกำหนด)
           7. ตัวเสื้อ เผื่อหลวม 15 ซ. ม.
           8. สวมเสื้อทับเรียบไม่มีลวดลาย 
           9. ปักเครื่องหมาย      ด้วยไหมสีน้ำเงิน เหนือศ.ท. ดังนี้
                   ม.1  
                   ม.2   
                   ม.3    
           10.เลขประจำตัวใช้เลขไทย  ปักใต้อักษรศ.ท. เครื่องหมายและตัวอักษรใช้ขนาดตามแบบโรงเรียนเท่านั้น

           ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
           1.ใช้ผ้าสีขาวไม่มีลวดลาย และไม่บางจนเกินไป ปกเชิ้ต ผ่าอกตลอด ส่วนกว้าง 7ซ.ม. เข้าข้างในติดกระดุมสีขาว 4 เม็ด เส้นผ่าศูนย์กลาง 1ซ.ม.
           2. แขนเสื้อยาวไม่เกินข้อพับ ปลายแขนจีบ 6 จีบ (ข้างละ 3จีบ) โดยหันจีบออกจากเส้นกล้ามไหล่เท่าๆกัน ขอบแขนกว้าง 3 ซ.ม.ไม่ผ่าปลายเข็ม
           3. ตัวเสื้อเผื่อหลวม 15 ซ.ม. สอดไว้ในกระโปรงพอเห็นเข็มขัด 
           4. สวมเสื้อทับแบบเรียบไม่มีลวดลายหรือตามสมัยนิยม
           5.ปักเครื่องหมาย  ▲ ด้วยไหมสีน้ำเงิน เหนือศ.ท. ดังนี้
                  ม.4 
                  ม.5  ▲▲
                  ม.6  ▲▲▲
           6.เลขประจำตัวใช้เลขไทย  ปักใต้อักษรศ.ท. เครื่องหมายและตัวอักษรใช้ขนาดตามแบบโรงเรียนเท่านั้น ติดเข็มเครื่องหมายโรงเรียนที่อกเสื้อเบื้องซ้าย ระดับเดียวกับอักษร ศ.ท.

            กระโปรง
        ใช้ผ้าสีกรมท่าเกลี้ยงไม่มีลวดลาย ห้ามใช้ผ้าเนื้อหนา ลายสอง เวสปอย ด้านหน้าและด้านหลังจีบข้างละ 3จีบ จีบลึก1 นิ้ว หันจีบอกด้านนอก แล้วเย็บเกล็ดทับ จีบต่ำจากขอบ 6ซ.ม. ความถี่แต่ละจีบเว้นระยะห่างพอประมาณ ความยาวของกระโปรง ให้คลุมใต้เข่าลงไป 8ซ.ม. ขอบอยู่เสมอเอว 

           รองเท้า
        หนังสีดำไม่มีลวดลาย หุ้มปลายเท้า หุ้มส้น หัวมน มีสายรัดหลังเท้าแบบตายตัว ส้นสูงไม่เกิน 2ซ.ม. 

           ถุงเท้า
        ถุงเท้าไนลอน สั้นสีสาว แบบเรียบ ลอนเล็ก ห้ามใช้ถุงเท้าไนลอนชนิดบางลอนใหญ่หรือผ้าลูกฟูกชนิดหนา สวมแล้วตลบปลายพับลงที่ข้อเท้าประมาณ 1.5-2นิ้วฟุต(โรงเรียนจัดจำหน่าย)

          เข็มขัด
        ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย คาดเข็มขัดสีดำเกลี้ยง ไม่มีตัวอักษรใดๆประทับอยู่กว้างประมาณ4 ซ.ม. หัวเข็มขัดรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าชนิดหัวกลัดหุ้มหนังสีดำ มีปลอกขนาดกว้าง 1.5ซ.ม. สำหรับสอดปลายเข็มขัด

      1.2 เครื่องแบบพลศึกษา
          เสื้อ
          ก. ผ้าสีชมพู เป็นผ้าที่ไม่มีลวดลายและไม่บางจนเกินไป สีไม่อ่อนและไม่แก่จนเกินไป (ไม่ใช้ผ้ายืด) 
          ข. ตัดแบบเสื้อเชิ้ตแบบโปโล แขนสั้น ปักชื่อ-สกุล บนอกเสื้อเบื้องขวา 
          ค. ใช้กระดุม1-2 เม็ดสีขาว
          ง. ตัวเสื้อยาวคลุมสะโพก เผื่อหลวม 15ซ.ม. 
          จ. กระเป๋า กันแหลมแบบเสื้อเชิ้ต1 ใบ บนอกเสื้อเบื้องซ้าย ปักตราโรงเรียน เป็นรูปสมเด็จพระสุริโยทัยด้วยไหมสีน้ำตาล(โรงเรียนจัดจำหน่าย)

          กางเกง
          ใช้กางเกงขายาว ผ้ายืดเนื้อหนาสีน้ำตาลเข้ม (โรงเรียนจัดจำหน่าย) ขาจั๊มพ์ปักชื่อโรงเรียนตรงขอบกระเป๋าด้านซ้ายและมีชื่อนักเรียนกำกับ
           ในวันที่เรียนวิชาพลศึกษา ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นแต่งเครื่องแบบพลศึกษามาจากบ้านให้เรียบร้อย

          รองเท้า

          รองเท้าผ้าใบล้วนสีขาว แบบสุภาพไม่หุ้มข้อ ร้อยเชือก

          ถุงเท้า 

           ใช้เช่นเดียวกับเครื่องแบบปกติ

           กระเป๋าใส่หนังสือ

           ให้ใช้กระเป๋าหนังสีดำแบบธรรมดา มีฝาปิด มีตัวล็อคด้านหน้า หรือกระเป๋าสะพายกระเป๋าเคียงที่โรงเรียนจัดจำหน่ายเท่านั้น

            เครื่องประดับ  ไม่อนุญาตให้นักเรียนสวมเครื่องประดับใดๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้คือ

          1. นาฬิกา  ให้ใช้นาฬิกาข้อมือแบบสุภาพ หน้าปัดขนาด 2 - 2.5 ซ.ม. สายนาฬิกาต้องเป็นโลหะหรือหนังสีดำ น้ำตาล ที่ไม่มีลวดลาย
          2. สร้อยคอ  ถ้าต้องการแขวนพระหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นักเรียนนับถือให้ใช้สายสร้อยสแนเลสที่มีความยาวพอที่จะไม่เห็นออกมานอกเสื้อ 
          3. แว่นตา  ให้ใช้แว่นสายตาที่มีกรอบโลหะ สีเงิน สีทอง สีดำ สีน้ำตาล กรอบพลาสติกสีดำ สีน้ำตาล

 

ระเบียบโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
ว่าด้วยการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคุณสมบัติอันพึงประสงค์
ของนักเรียนโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย พ.ศ. 2548

          โดยที่เห็นเป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยว่าด้วยการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย พ.ศ. 2546 ให้เหมาะสมยิ่งขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548 วิสัยทัศน์และนโยบายของโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยจึงวางระเบียบไว้ดังนี้

          ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยว่าด้วยการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย พ.ศ. 2548"

          ข้อ 2 ระเบียบนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 เป็นต้นไป

          ข้อ 3 บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งอื่นใดในส่วนที่กำหนดไว้แล้วก่อนหน้าระเบียบนี้ ซึ่งขัดแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

          ข้อ 4 ในระเบียบนี้

          "ผู้อำนวยการ"                  หมายความว่า  ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

          "รองผู้อำนวยการ"             หมายความว่า  รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

           "คณะกรรมการ"               หมายความว่า  คณะกรรมการดูแลคะแนนความประพฤตินักเรียน

           "ครูประเมินความประพฤติ"   หมายความว่า  ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยที่ได้รับมอบหมายให้ติดตามพฤติกรรม

                                                               ของนักเรียน

          "การลงโทษ"                   หมายความว่า  การลงโทษนักเรียนที่ประพฤติผิดหรือฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน หรือ
                                                                ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีความมุ่งหมายเพื่อสั่งสอนให้นักเรียนมีความ
                                                                 ประพฤติดี

           "การกระทำผิด"                หมายความว่า  การทีนักเรียนประพฤติผิดหรือฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน หรือกระทรวง
                                                                 ศึกษาธิการ

           "คะแนน"                        หมายความว่า  คะแนนความประพฤตินักเรียน

           "ทำกิจกรรม"                   หมายความว่า  การให้นักเรียนที่กระทำผิดได้กิจกรรมหรือบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง
                                                                 โรงเรียนหรือสังคม

           "การติดตามพฤติกรรม"         หมายความว่า  ดูแลแก้ไข ปรับปรุง นักเรียนผู้กระทำผิด หรือที่มีความประพฤติเสียหายเป็นราย
                                                                  บุคคล

           ข้อ 5 นับแต่วันขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียน นักเรียนช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) มีคะแนนความประพฤติ 100 คะแนน นักเรียนช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) มีคะแนนความประพฤติ 100 คะแนน ให้รักษาคะแนนความประพฤติไว้เป็นเวลา 3 ปี ในแต่ละช่วงชั้น

            ข้อ 6 การตัดคะแนนให้เป็นไปตามระเบียบนี้ เมื่อนักเรียนกระทำใดๆ เป็นการประพฤติผิดหรือฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน หรือของกระทรวงศึกษาธิการ

            ข้อ 7 ครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยทุกคน มีสิทธิ์ตัดคะแนนความประพฤติตามความเหมาะสมของความผิดแต่ละครั้ง แล้วบันทึกเสนอหัวหน้าระดับ เพื่อบันทึกลงทะเบียนประเมินความประพฤตินักเรียน และในฐานข้อมูลของกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ตามเกณฑ์ต่อไปนี้

                    7.1 ครูตัดคะแนนความประพฤติได้ครั้งละไม่เกิน                                                  10 คะแนน
                    7.2 หัวหน้าคณะ หัวหน้าระดับ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
                          ตัดคะแนนความประพฤติได้ครั้งละไม่เกิน                                                     20 คะแนน
                    7.3 หัวหน้างานสำนักงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
                          ตัดคะแนนความประพฤติได้ครั้งละไม่เกิน                                                     30 คะแนน
                    7.4 รองผู้อำนวยการโรงเรียน
                          ตัดคะแนนความประพฤติได้ครั้งละไม่เกิน                                                     40 คะแนน
                    7.5 กรณีความผิดที่ตัดคะแนนความประพฤติเกิน 40 คะแนน ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ หรือผู้อำนวยการ
                          โรงเรียน

          ข้อ 8 การตัดคะแนนตามข้อ 7.1-7.5 จะมีผลบังคับเมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้อำนวยการโรงเรียน

          ข้อ 9 คณะกรรมการดูแลคะแนนความประพฤตินักเรียน ประกอบด้วย
                    9.1 รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน                               ประธานกรรมการ
                    9.2 หัวหน้างานสำนักงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน                          รองประธานกรรมการ
                    9.3 หัวหน้างานส่งเสริมการมีระเบียบวินัยในตนเอง คุณธรรม จริยธรรม      กรรมการ
                    9.4 หัวหน้าคณะ                                                                    กรรมการ
                    9.5 หัวหน้าระดับ                                                                   กรรมการ
                    9.6 หัวหน้างานส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน   กรรมการ และเลขานุการ

          ข้อ 10 การลงโทษแก่นักเรียนที่กระทำผิดมี 4 สถาน ดังนี้
                    10.1 ว่ากล่าวตักเตือน
                    10.2 ทำทัณฑ์บน
                    10.3 ตัดคะแนนความประพฤติ
                    10.4 ทำกิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

          ข้อ 11 ลำดับโทษที่ใช้ลงโทษนักเรียนแต่ละระดับ
                    นักเรียนช่วงชั้นที่ 3 และ 4 สำหรับโทษว่ากล่าวตักเตือน ทำทัณฑ์บน ตัดคะแนนความประพฤติ และทำกิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

          ข้อ 12 ลำดับโทษที่นักเรียนกระทำผิดจะมีผลมาจากการที่นักเรียนผู้นั้นไม่ปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียนดังนี้
                    12.1 โทษว่ากล่าวตักเตือนให้บันทึกไว้เป็นหลักฐาน และแจ้งบุคคลากรที่เกี่ยวข้อง
                    12.2 โทษทำทัณฑ์บน ให้จัดทำหลักฐานทัณฑ์บน และแจ้งบุคคลากรที่เกี่ยวข้อง
                    12.3 ตัดคะแนนความประพฤติ 1-30 คะแนน ให้ดำเนินการตัดคะแนนความประพฤติ บันทึกไว้เป็นหลักฐาน และแจ้ง
                            บุคคลากรที่เกี่ยวข้อง
                    12.4 ตัดคะแนนความประพฤติ 31-40 คะแนน เชิญผู้ปกครอง และครูประจำชั้นรับทราบ ตัดคะแนนความประพฤติ
                            บันทึกไว้เป็นหลักฐาน และแจ้งบุคคลากรที่เกี่ยวข้อง

12.5 ตัดคะแนนความประพฤติ 40 คะแนนขึ้นไป เชิญผู้ปกครอง และ ครูประจำชั้นรับทราบ ทำกิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม
12.6 หลังจากลงโทษนักเรียนกระทำผิด อันเป็นโทษสูงสุดของแต่ละระดับช่วงการศึกษาแล้ว หากนักเรียนผู้นั้นกระทำผิดอีกใน
ทุกกรณี ให้เชิญผู้ปกครอง ครูประจำชั้น และครูที่ปรึกษามารับทราบและบันทึกเป็นหลักฐานและทำกิจกรรมเพื่อปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรมตามที่โรงเรียนกำหนด
ข้อ 13 การลงโทษนักเรียน ผู้ลงโทษจะลงโทษก็ต่อเมื่อปรากฎข้อเท็จจริงชัดแจ้งว่านักเรียนผู้นั้นได้กระทำผิดและสมควรถูกลงโทษ โดยมีรายงานเสนอเป็นลายลักษณ์อักษรตามลำดับชั้น
การลงโทษตามข้อ 12.2 ข้อ 12.3 ข้อ 12.4 และข้อ 12.5 ก่อนลงโทษให้ผู้เกี่ยวข้องเสนอความเห็นพร้อมทั้งเหตุผลประกอบเสนอต่อผู้อำนวยการโรงเรียน เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว จึงให้ลงโทษได้
ผู้อำนวยการมีสิทธิ์ยับยั้ง ลด เพิ่ม การตัดคะแนน การเพิ่มคะแนน การลงโทษในทุกกรณี ตามที่เห็นสมควร
ข้อ 14 เกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤติ

กรณีความผิด ไม่เกิน(คะแนน/ครั้ง) หมายเหตุ

 

หมวดที่ 1 การแต่งกาย

1.1 ทรงผมผิดระเบียบแก้ไขได้โดยเร็ว

1.2 ทรงผมผิดระเบียบแก้ไขไม่ได้โดยเร็ว

1.3 เสื้อ กระโปรง เข็มขัด ถุงเท้า รองเท้า โบผิดระเบียบ(แห่งละ),

ไม่สวมใส่เสื้อทับ ปลดกระดุมเสื้อเม็ดบน

1.4 มีหรือใช้เครรื่องประดับมีค่าหรือสิ่งของมีค่าไม่เหมาะสมแก่

การเป็นนักเรียน

1.5 มีหรือใช้เครื่องสำอางและน้ำหอมที่ไม่เหมาะสมแก่

การเป็นนักเรียน

1.6 ไว้เล็บยาว ทาเล็บ ต่อเล็บ

1.7 ตกแต่งทรงผม คิ้ว (ย้อม ถัก โกน ดัด กัดสีผม ใส่เยล พ่นสเปรย์

กัน โกนคิ้ว, ต่อผมโดยไม่ได้รับอนุญาต)

 

 

5

10

5

 

5

 

5

 

5

10-20

 

 

ให้โอกาสแก้ไขไม่เกิน 1 วัน

แก้ไขและรายงานตัวเป็นประจำทุกสัปดาห์

ให้แก้ไขทันทีหรือให้โอกาสแก้ไขไม่เกิน 1 วัน

 

ยึดและเชิญผู้ปกครองมารับด้วยตนเองภายใน

7 วัน

 

ให้แก้ไขทันที(ตามกรณี)

ให้แก้ไขทันที

เชิญผู้ปกครองเพื่อร่วมกันแก้ไข

 

กรณีความผิด ไม่เกิน (คะแนน/ครั้ง) หมายเหตุ

 

1.8 สวมแว่นตาที่มิใช่แว่นสายตา ,ใช้กรอบแว่นแฟชั่น ,ใช้เลนส์ตา

แฟชั่น

1.9 ใช้นาฬิกาสีฉูดฉาดหรือมีราคาสูงเกินไป (ตามระเบียบคู่มือ

นักเรียน)

1.10 สวมเสื้อพละในวันที่ไม่มีการเรียนการสอนพละศึกษาหรือไม่

สวมเสื้อพละในวันที่มีการเรียนการสอนพลศึกษา

1.11 สวมใส่เสื้อนักเรียน เสื้อพลศึกษาเสื้อกิจกรรมของบุคคลอื่นที่ไม่

ใช่ของ ตนเอง

1.12 สวมเสื้อนักเรียน พละ โดยไม่ปักเครื่องหมายต่างๆครบตาม

ระเบียบ

1.13 ไม่สวมชุดกิขกรรมในวันที่มีการเรียนการสอนวิชากิจกรรมโดย

ไม่มีสาเหตุอันสมควร

1.14 แต่งการไม่เหมาะสมทั้งในและนอกสถานศึกษา

1.15 แต่งเครื่องแบบนักเรียนเข้าไปในสถานที่ที่ไม่เหมาะสม

 

5

 

5

 

5

 

10

 

5

 

5

 

5

5-20

ยึดและเชิญผู้ปกครองมารับด้วยตนเอง

ภายใน 7 วัน

ยึดและเชิญผุ้ปกครองมารับด้วยตนเอง

ภายใน 7 วัน

ให้แก้ไขทันที

 

เชิญผู้ปกครองรับทราบแก้ไข

 

ให้แก้ไขทันที

 

 

 

 

หมวดที่ 2 การเรียน หนีเรียน และการเข้าร่วมกิจกรรมในโรงเรียน

2.1 มาโรงเรียนสาย(ก่อนเข้าเรียนคาบที่ 1 )

2.2 มาโรงเรียนสายบ่อยครั้ง (หลังเข้าเรียนคาบที่ 1)โดยไม่มีผุ้ปกครองมา

รับรอง

2.3 เข้าเรียน/เข้าแถว/เข้าประชุม ช้ากว่าที่โรงเรียนกำหนด

2.4 หนีโรงเรียน

 

5

10

 

5

10

 

 

กรณีความผิด ไม่เกิน(คะแนน/ครั้ง) หมสยเหตุ

2.5 ไม่เข้าแถว/ไม่เข้าประฃุม/ไม่เข้าเรียน ไม่เข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนจัด

2.6 ขาดเรียนโดยไม่มีเหตุผลอันควร

2.7 ใช้กระเป๋านักเรียนผิดระเบียบ

2.8 ไม่มีสสมุดแบบเรียน หรืออุปกรณ์การเรียน

2.9 ทุจริตในการสอบ

5

5

5

5

50

 

 

ยึดและเชิญผู้ปกครองมารับภายใน 7 วัน

ให้โอกาสส่งอีกไม่เกิน 1 วัน

พิจารณาให้รับโทษขั้นสูง

หมวดที่ 3 พฤติกรรมทางเพศและพฤตกรรมก้าวร้าว

3.1 การทำอนาจาร

3.2 มีความสัมพันธ์ทางเพศที่ไม่เหมาะสม

 

3.3 มีความเบี่ยงเบนทางเพศและมีความประพฤติไม่เหมาะสม

 

3.4 กลั่นแกล้งล้อเลียน หรือชักจูงผู้อื่นไปในทางเสื่อมเสีย

 

3.5 กล่าวคำหยาบ ส่อเสียด ด่าทอ เหน็บแนม ข่มขู่ ด้วยวาจาไม่สุภาพ

หรือด้วยลายลักษณ์อักษร

3.6 หมิ่นประมาทผู้อื่น

 

3.7 ก้าวร้าวต่อบุคคลอื่น หรือบุพการีผู้อื่นด้วยกิริยาท่าทาง วาจา ไม่สุภาพ/

ด้วยลายลักษณ์อักษร

 

3.8 ก้าวร้าวกระด้างกระเดื่องต่อครู/ผู้ปกครอง

3.9 ทะเลาะวิวาท ก่อเหตุหรือยุยงให้เกิดเหตุทะเลาะวิวาท

 

30

40

 

10

 

10

 

20

 

20

 

20

 

 

30

40

 

พิจารณาให้รับโทษขั้นสูง

เชิญผู้ปกครองมารับทราบ

พิจาณาโทษขั้นสูง

เชิญผู้ปกครองมารับทราบและ

หาทางแก้ไข

เชิญผู้ปกครองมารับทราบและ

หาทางแก้ไข

เชิญผู้ปกครองมารับทราบและ

หาทางแก้ไข

เชิญผู้ปกครองมารับทราบและ

หาทางแก้ไข

เชิญผู้ปกครองมารับทราบและ

หาทางแก้ไข

 

พิจารณาให้รับโทษขั้นสูง

พิจารณาให้รับโทษขั้นสูงสุด

 

 

กรณีความผิด ไม่เกิน (คะแนน/ครั้ง) หมายเหตุ

3.10 พกอาวุธหรือเจตนาใช้วัสดุอื่นเป็นอาวุธ

3.11 ทำร้ายร่างกายผู้อื่น

3.12 ทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเกิดบาดแผล

40

40

50

ยึดอาวุธไว้ก่อนพิจารณาให้รับโทษขั้นสูง

พิจารณาให้รับโทษขั้นสูง

พิจารณาให้รับโทษขั้นสูง

หมวดที่ 4 อบายมุขและความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สิน

4.1 เข้าไปแหล่งอบายมุขหรือสถานที่ ที่ไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียน

 

4.2 สูบบุหรี่หรือมีบุหรี่/มีอุปกรณ์ในครอบครอง

4.3 ดื่มหรือมีสุรา หรือเครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอล์

4.4 มีหรือเสพสิ่งเสพย์ติด

4.5 มีสิ่งเสพย์ติดไว้เพื่อการจำหน่ายจ่ายแจก

4.6 เล่นการพนัน/มีอุปกรณ์การพนันไว้ในครอบครอง

4.7 ลักทรัพย์ ฉ้อโกงทรัพยา กรรโชกทรัพย์ ปล้นทรัพย์

4.8 นำรถยนต์ รถจักรยานยนต์มาโรงเรียน

4.9 ขีดเขียน หรือพ่นสีเป็นเหตุให้ทรัพย์สินของโรงเรียน

หรือของผู้อื่นเสียหาย

4.10 เปิดไฟ เปิดพัดลม เปิดน้ำทิ้งหลังการใช้งาน

4.11 ทำลายทรัพย์สินของทางราชการ

4.12 นำเครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดมาใช้ในโรงเรียน

 

20

 

20

30

50

50

30

50

20

30

 

10

40

20-40

 

เชิญผู้ปกครองมารับทราบ

และหาทางแก้ไข

พิจารณาโทษขั้นสูง

พิจารณาโทษขั้นสูง

พิจารณาโทษขั้นสูง

พิจารณาโทษขั้นสูง

พิจารณาโทษขั้นสูง

พิจารณาโทษขั้นสูง

เชิญผู้ปกครองรับทราบและหาทางแก้ไข

ชดใช้ค่าเสียหายและพิจารณาโทษขั้นสูง

 

 

เชิญผู้ปกครองรับทราบและร่วมมือแก้ไข

เชิญผู้ปกครองรับทราบและร่วมมือแก้ไข

 

 

กรณีความผิด

ไม่เกิน

(คะแนน/ครั้ง)

หมายเหตุ

หมวดที่ 5 การรักษาความสะอาด

5.1 สั่งน้ำมูกหรือถ่มน้ำลายไม่เป็นที่

5.2 ทิ้งขยะไม่เป็นที่

5.3 ไม่ทำเวรรักษาความสะอาดห้องเรียน

5.4 รับประทานอาหารในห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการหรือนำอาหารขึ้นบนอาคาร

5.5 นำอาหารออกจากบริเวณโรงอาหารโดยไม่ได้รับอนุญาติ

5.6 เดินรับประทานอาหาร

5.7 รับประทานอาหารในเวลาเรียน

5.8 นำอุปกรณ์การรับประทานอาหารออกจากบริเวณโรงอาหารโดยไม่ได้รับอนุญาติ

5.9 ทำให้เกิดความสกปรกภายในโรงเรียนด้วยวิธีต่างๆนอกเหนือจาก ข้อ5.1-5.8

 

5

5

5

10

10

5

10

10

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ถ้าเข้าข่ายลักทรัพย์พิจารณาใช้เกณฑ์ ข้อ 4.7

ถ้าทำให้ทรัพย์สินเสียหายให้พิจารณาใช้เกณฑ์ข้อ 4.9

หมวดที่ 6 เอกสารและความผิดอื่น

6.1 ไม่พกบัตรประจำตัวนักเรียน

6.2 ปลอมลายเซ็นผู้ปกครอง

6.3 แก้ไขเอกสารของโรงเรียน ผู้ปกครองหรือบุคคลอื่น หรือใช้เอกสารปลอม

6.4 นำบุคคลอื่นมาแอบอ้างเป็นผู้ปกครอง

6.5 แอบอ้างชื่อบุคคลอื่นมาเป็นชื่อตน

6.6 ให้การเท็จ

6.7 นำเอกสารของโรงเรียนไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้อง หรือไม่เป็นไปตามที่โรงเรียนมอบหมาย

6.8 ไม่นำหนังสือเชิญผู้ปกครองไปให้ผู้ปกครองตามที่ได้มอบหมาย

6.9 ประพฤติผิดนอกโรงเรียนโดยแต่งกายเครื่องแบบนักเรียนหรือโดยประกาศเป็น นักเรียนโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย หรือกระทำการอันใดทำให้โรงเรียนเสื่อมเสีย

6.10 ให้บุคคลภายนอกเข้ามาในโรงเรียนโดยให้สวมเสื้อของโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

 

5

40

40

40

40

40

40

10

 

50

40

 

พิจารณาโทษขั้นสูง

พิจารณาโทษขั้นสูง

พิจารณาโทษขั้นสูง

พิจารณาโทษขั้นสูง

พิจารณาโทษขั้นสูง

พิจารณาโทษขั้นสูง

พิจารณาโทษขั้นสูง

พิจารณาโทษขั้นสูง

 

พิจารณาโทษขั้นสูง

พิจารณาโทษขั้นสูง

หมายเหตุ โทษขั้นสูงคือ สถานศึกษาสามารถทำกิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ตามความเหมาะสม

ข้อ 15 การเพิ่มคะแนนความประพฤตินักเรียน ครูทุกคนมีสิทธิ์เสนอเพิ่มคะแนนให้นักเรียนที่มีความประพฤติดีได้ตามเกณฑ์กำหนดตามลำดับขั้นตอน และนักเรียนผู้นั้นจะได้คะแนนเพิ่ม เมื่อคณะกรรมการเห็นชอบ

15.1 กระทำความดีต่อไปนี้เพิ่ม 5 คะแนน

15.1.1 ช่วยรักษาความสะอาดของโรงเรียน นอกเหนือจากการทำเวรประจำวันของตนเอง

15.1.2 เก็บเงินหรือของตกได้ราคาไม่เกิน 100 บาท นำไปแจ้งประกาศหาเจ้าของ

15.1.3 ช่วยระงับยับยั้งการทะเลาะวิวาทของเพื่อนนักเรียน

15.1.4 ช่วยเหลือเพื่อนนักเรียนที่ด้อยกว่าตน

15.1.5 ทำความดีอื่นใดที่เปรียบได้กับ ข้อ 15.1.1 - 15.1.4

15.2 กระทำความดีต่อไปนี้เพิ่ม 10 คะแนน

15.2.1 ช่วยเหลือกิจกรรมของโรงเรียนด้วยความตั้งใจจริง

15.2.2 เก็บเงินหรือของตกได้มีราคาตั้งแต่ 101 - 300 บาท นำไปแจ้งเพื่อประกาศหาเจ้าของ

15.2.3 ชี้ช่องทางหรือแจ้งแหล่งอบายมุขให้ครูอาจารย์ทราบเพื่อการแก้ไขป้องกันต่อไป

15.2.4 แจ้งชื่อผู้กระทำความผิดหรือกระทำความเสียหายให้กับโรงเรียนหรือส่วนรวมให้ครูทราบ

15.2.5 ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนานักเรียน

15.2.6 ให้ข้อมูลแก่ครู เพื่อเป็นการทบทวนแก้ปีญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน

15.2.7 กระทำความดีอื่นใดที่เทียบได้กับ ข้อ 15.2.1 -15.2.6

15.3 กระทำความดีต่อไปนี้เพิ่ม 15 คะแนน

15.3.1 นำชื่อเสียงมาสูโรงเรียนทำให้บุคคลภายนอกรู้จักโรงเรียน

15.3.2 เก็บเงินหรือสิ่งของราคาตั้งแต่ 301-600 บาท นำไปแจ้งประกาศหาเจ้าของ

15.3.3 ทำความดีอื่นใดที่เทียบได้กับความดี ข้อ 15.3.1-15.3.2

15.4 กระทำความดีต่อไปนี้เพิ่ม 20 คะแนน

15.4.1 ทำชื่อเสียงให้โรงเรียน ทำให้บุคคลภายนอกรู้จัก เชื่อถือนิยม ยกย่อง

15.4.2 เก็บเงินหรือสิ่งของราคาตั้งแต่601 บาทขึ้นไป นำไปแจ้งประกาศหาเจ้าของ

15.4.3 ทำความดีอื่นใดที่เทียบได้กับความดี ข้อ 15.4.1-15.4.2

ข้อ 16 สิทธิประโยชน์ที่นักเรียนได้รับกรณีการเพิ่มคะแนนความประพฤติ ให้นำคะแนนที่เพิ่มไปหักล้างคะแนนที่ถูกตัด หรือเป็นเหตุแห่งการลดโทษ

ข้อ 17 กรณีความผิดใดมิได้กำหนดไว้ตามข้อ 14 และเหตุแห่งการเพิ่มคะแนน มิได้กำหนดไว้ตามข้อ 15 และหรือมีความจำเป็นต้องการตีความในแต่ละกรณี ให้คณะกรรมการพิจารณาเทียบเคียงและตีความ

ข้อ 18 ครูผู้ประเมินนักเรียน มีอำนาจติดตามพฤติกรรม ทำได้ต่อเมื่อนักเรียนได้กระทำความผิดและได้รับโทษตามข้อ 10 แห่งระเบียบนี้หรือในกรณีที่ยังไม่ปรากฏความผิด แต่มีเหตุอันควรที่จะนำไปสู่การกระทำความผิด ครูผู้ประเทินมีอำนาจในการติดตามพฤติกรรมของนักเรียนผู้ประเมินได้

ข้อ 19 ก่อนที่จะมีคำสั่งประเมินความประพฤตินักเรียนผุ่ใด คณะกรรมการจะต้องพิจารณาจากรายงานการสืบเสาะข้อเท็จจริงของครูผู้ประเมินความประพฤติ ว่านักเรียนผู้นั้นมีลักษณะนิสัย ประวัติความประพฤติและสภาพแวดล้อมอย่างไร สมควรพิจารณากำหนดเงื่อนไขในการประเมินความประพฤติเพื่อช่วยเหลือ แก้ไข ฟื้นฟูให้กลับตัวเป็นคนดีอย่างไร

ข้อ 20 การสั่งประเมินความประพฤตินักเรียนโดยกำหนดเงื่อนไขจะมีครูผู้ประเมินความประพฤติคอยสอดส่องดูแลให้คำแนะนำ ช่วยเหลือนักเรียน ผู้ถูกประเมินประพฤติให้กลับตนเป็นคนดี

เมื่อนักเรียนผู้ถูกประเมินความประพฤติมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงจากการรายงานของครูประเมินความประพฤติ และคณะกรรมการมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติม หรือเพิกถอนเงื่อนไข ข้อใดข้อหนึ่งหรือทุกข้อก็ได้ หรือกำหนดโทษเพิ่มเติมก็ได้

ข้อ 21 เงื่อนไขการประเมินความประพฤติจะกำหนดข้อเดียวหรือหลายข้อในคำสั่งประเมินความประพฤติได้ ดังนี้

21.1 ห้ามมิให้นักเรียนเข้าไปในสถานที่หรือท้องที่ใดอันจะจูงใจให้นักเรียนประพฤติผิด

21.2 ห้ามมิให้นักเรียนออกนอกสถานที่อยู่อาศัยในเวลากลางคืนเว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นหรือได้รับอนุญาตจาก

บิดา มารดา ผู้ปกครองหรือบุคคลที่นักเรียนอาศัยอยู่ด้วย ทั้งนี้ให้อยู่ในความรับผิดชอบของบิดา มารดา

ผู้ปกครอง หรือบุคคลที่นักเรียนอาศัยอยู่ด้วย

21.3 ห้ามมิให้นักเรียนคบหาสมาคมกับบุคคลหรือประเภทบุคคลที่คณะกรรมการเห็นไม่สมควร

21.4 ห้ามมิให้นักเรียนหรือกระทำการอันใดอันเป็นเหตุจูงใจ ให้นักเรียนผู้นั้นประพฤติผิด

21.5 ให้นักเรียนไปรายงานตัวต่อคณะกรรมการ หรือครูคุมประพฤติที่โรงเรียน มอบหมายตามที่กำหนด

21.6 ให้นักเรียนละเว้นการคบหาสมาคมหรือการประพฤติใดอันเป็นเหตุนำไปสู่ การกระทำผิดในทำนองเดียวกันอีก

21.7 ให้นักเรียนไปรับการบำบัดรักษาการติดยาเสพย์ติดให้โทษ ความบกพร่อง ทางร่างกายหรือจิตใจ หรือ

อาการเจ็บป่วยอย่างอื่น ณ สถานที่และตามระยะเวลาที่คณะกรรมการกำหนด

21.8 ให้นักเรียนเข้ารับการฝึกอบรม ด้านคุณธรรม จริยธรรม เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยผู้ปกครองเป็น

ผู้รับผิดชอบการเข้ารับการอบรมและค่าใช้จ่ายทั้งหมด

21.9 เงื่อนไขอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรกำหนด เพื่อแก้ไข ฟื้นฟูหรือป้องกัน มิให้นักเรียนกระทำ

หรือมีโอกาสกระทำผิดขึ้นอีก

ข้อ 22 อำนาจและหน้าที่ของครูผู้ประเมินความประพฤติ ตามระเบียบนี้

22.1 สืบเสาะและพินิจข้อเท็จจริง และสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับอายุ ประวัติ ความประพฤติ สติปัญญา การศึกษาอบรม

สุขภาพ ภาวะแห่งจิต นิสัยของนักเรียนผู้กระทำผิด หรือที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิด และของบิดา มารดา

ผู้ปกครอง หรือบุคคลซึ่งนักเรียนผู้นั้นอาศัยอยู่ร่วม ทั้งสาเหตุแห่งการกระทำผิดเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการ

22.2 เรียกบุคคล ได้แก่ นักเรียน ผู้ปกครอง และครู ซึ่งสามารถให้ข้อเท็จจริงมาพบเพื่อให้ถ้อยคำ

22.3 สั่งให้นักเรียนที่เป็นเจ้าของ หรือนักเรียนที่ครอบครองวัตถุ หรือ เอกสารอันจะใช้เป็นพยานหลักฐานได้ส่งมอบวัตถุ หรือเอกสารนั้น

22.4 ประเมินความประพฤตินักเรียน ตามคำสั่งคณะกรรมการ ตลอดจนดูแล อบรมสั่งสอนนักเรียนระหว่างคุมประพฤติ

22.5 สอดส่องให้นักเรียนปฏิบัติตามเงื่อนไขการประเมินความประพฤติตามที่คณะกรรมการกำหนด

22.6 ให้คำแนะนำแก่บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง หรือบุคคลซึ่งนักเรียนผู้นั้นอาศัยอยู่ในการเลี้ยงดู อบรมและสั่งสอนนักเรียน

22.7 ทำรายงาน และความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามเงื่อนไข ข้อ 22.1 ข้อ 22.2 ข้อ 22.3 ข้อ 22.4 ข้อ 22.5 และข้อ 22.6 เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ

22.8 ปฏิบัติหน้าที่อื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการหรือโรงเรียน

ข้อ 23 ให้กลุ่มบริหารวิชาการใช้คะแนนความประพฤติของนักเรียน เป็นข้อมูลในการพิจารณาตัดสินการผ่านหรือไม่ผ่าน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนในการจบการศึกษาในแต่ละช่วงชั้น

ข้อ 24 ให้รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารวิชาการ และกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน รักษาการตามระเบียบนี้

                 ทั้งนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2548

                                                                                 ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548

                                                                     

                                                                                        ( นางสาวอรุณี นาคทัต)

                                                                                  ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

แนวปฏิบัติสำหรับนักเรียนที่จะจบหลักสุตรช่วงชั้นที่ 3,4

(คะแนนความประพฤติ)

ตามระเบียบโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยว่าด้วยการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม

และคุณลักษณะอันพึงประสงค์นักเรียนโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย พ.ศ. 2548

1. นักเรียนที่จะจบหลักสุตรจะต้องมีคะแนนความประพฤติ 100 คะแนน

2. นักเรียนที่มีคะแนนความประพฤติ 100 คะแนน และประพฤติตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในระเบี่ยบโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ว่าด้วยการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ นักเรียนโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย พ.ศ. 2548 ให้เพิ่มคะแนนความประพฤติให้กับนักเรียน

3. นักเรียนที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติ ตั้งแต่ 1 คะแนน - 39 คะแนน นักเรียนต้องปรับพฤติกรรมโดยให้นักเรียนทำกิจกรรมพัฒนาตนเองภายในโรงเรียน และมีครูผู้ดูแลควบคุมการทำกิจกรรม ลงลายมือชื่อรับรองในสมุดบันทึกความดี

4. นักเรียนที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติ ตั้งแต่ 40 คะแนนขึ้นไปให้นักเรียนเข้ารับการฝึกอบรม ด้านคุณธรรม จริยธรรม เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยผู้ปกครองเป็นผู้รับผิดชอบ การเข้ารับการอบรมและค่าใช้จ่ายทั้งหมด โดยนำหนังสือส่งตัวจากสถานศึกษา ไปยื่นต่อหน่วยงานที่รับการฝึกอบรม และเมื่อเสร็จสิ้นการอบรมให้หน่วยงานดังกล่าวมีหนังสือรับรองผลการเข้ารับการอบรมจัดส่งให้กับโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยดำเนินการต่อไป

 

เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนสมุดบันทึกความดี

โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

          การเพิ่มคะแนนความประพฤตินักเรียน ครูทุกคนมีสิทธิ์เสนอเพิ่มคะแนนให้นักเรียนที่มีความประพฤติดีได้ตามเกณฑ์กำหนดตามลำดับขั้นตอนและนักเรียนผู้นั้นจะต้องได้คะแนนเพิ่มเมื่อคณะกรรมการเห็นชอบ

1. กระทำดีต่อไปนี้เพิ่ม 5 คะแนน

     1.1 ช่วยรักษาความสะอาดโรงเรียนนอกเหนือจากทำเวรประจำวันของตนเองไม่ต่ำกว่า 5 ครั้ง

     1.2 เก็บเงินหรือของตกได้มีราคาไม่เกิน 100 บาท นำไปแจ้งประกาศหาเจ้าของ

     1.3 ช่วยระงับยับยั้งการทะเลาะวิวาทของเพื่อนนักเรียนปรากฏเป็นหลักฐานชัดเจน

     1.4 ช่วยเหลือเพื่อนนักเรียนที่ด้อยกว่าตนอย่างสม่ำเสมอ

     1.5 เข้าร่วมกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดขึ้นอย่างน้อย 8 ชั่วโมง

     1.6 ช่วยงานที่ครูมอบหมายอย่างน้อย 8 ชั่วโมง

     1.7 ได้รับการแต่งตั้งชื่อหรือเลือกตั้งให้เป็นหัวหน้าห้อง

     1.8 ได้รับการแต่งตั้งชื่อหรือเลือกตั้งให้เป็นคณะกรรมการสี

2. กระทำความดีต่อไปนี้เพิ่ม 10 คะแนน

     2.1 ช่วยเหลือกิจกรรมของโรงเรียนจัดขึ้นอย่างน้อย 8 ชั่วโมง

     2.2 เก็บเงินหรือของตกได้มีราคาตั้งแต่ 101 - 300 บาท นำไปแจ้งเพื่อประกาศหาเจ้าของ

     2.3 ชี้ช่องทางหรือแจ้งแหล่งอบายมุขให้ครูอาจารย์ทราบเพื่อการแก้ไขป้องกันต่อไป

     2.4 แจ้งผู้กระทำความผิดหรือกระทำความเสียหายให้กับโรงเรียนหรือส่วนรวมให้ครูทราบ

     2.5 ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาโรงเรียนโดยมีเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษร

     2.6 ให้ข้อมูลแก่ครูเพื่อนเป็นการทบทวนแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน

     2.7 ได้รับการแต่งตั้งหรือเลือกตั้งให้เป็นคณะกรรมการบริหารคณะกรรมการนักเรียน

     2.8 เป็นตัวแทนของโรงเรียนเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการหรือกิจกรรมอื่นๆ ภายนอกโรงเรียนโดยมีเอกสารหลักฐาน

3. การทำความดีต่อไปนี้เพิ่ม 15 คะแนน

     3.1 ได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอกและนำชื่อเสียงมาสู่โรงเรียน

     3.2 เก็บเงินหรือสิ่งของราคาตั้งแต่ 301 - 600 บาท นำไปแจ้งประกาศหาเจ้อของ

     3.3 ได้รับการแต่งตั้งหรือเลือกตั้งให้เป็นประธานคณะ

4. กระทำความดีต่อไปนี้เพิ่ม 20 คะแนน

     4.1 ทำชื่อเสียงให้โรงเรียนทำให้บุคคลภายนอกรู้จักเชื่อถือนิยมยกย่องระดับเขตพื้นที่การศึกษาขึ้นไป

    4.2 เก็บเงินหรือสิ่งของราคาตั้งแต่ 601 บาท นำไปแจ้งประกาศหาเจ้าของ

    4.3 ได้รับการแต่งตั้งหรือเลือกตั้งให้เป็นประธานนักเรียน

หมายเหตุ : คะแนนทีได้จากการแต่งตั้งหรือเลือกตั้งจากทางโรงเรียนให้คิดเฉพาะ คะแนนในตำแหน่งที่สูงที่สุดเพียงตำแหน่งเดียว

-----------------ยังอยู่ระหว่างการจัดทำ-------------------

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียน
พ.ศ. 2551

****************

               อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ. 2551 รัฐมนตรีว่าการ        
        กระทรวงศึกษาธิการ จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

                ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียนพ.ศ. 2551”

                ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

                ข้อ 3 ให้ยกเลิก

                       1. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียนและนักศึกษาพ.ศ. 2527   
                       2. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียนและนักศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2540
                       3. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียนและนักศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542
                       4. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียนและนักศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2546                 

                  บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งอื่นใดในส่วนที่กำหนดไว้แล้วในระเบียบนี้หรือซึ่งขัด หรือแย้งกับระเบียบนี้
        ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

                ข้อ 4 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับแก่นักเรียนผู้ซึ่งศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาต่ำกว่า
        ปริญญากฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ เว้นแต่สถานศึกษานั้นจะมีกฎหมายกำหนดเรื่องการแต่งกายไว้เป็นการเฉพาะแล้ว

                ข้อ 5 ลักษณะของเครื่องแบบนักเรียนแบ่งตามระดับและประเภทการศึกษา ดังนี้
                       1. เครื่องแบบนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา
                       2. เครื่องแบบนักเรียนระดับประถมศึกษา
                       3. เครื่องแบบนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
                       4. เครื่องแบบนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทสามัญศึกษา
                       5. เครื่องแบบนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีพและระดับอุดมศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญา
                       6. เครื่องแบบนักเรียนสำหรับสถานศึกษาเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
                       7. เครื่องแบบนักเรียนซึ่งนับถือศาสนาอิสลามในสถานศึกษาอื่น นอกจากสถานศึกษาเอกชน สอนศาสนาอิสลาม

                ข้อ 6 เครื่องแบบนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา

                   นักเรียนชาย        

                       1. เสื้อ ผ้าสีขาว แบบคอเชิ้ต หรือคอปกกลม แขนสั้น
                       2. เครื่องหมาย ใช้ชื่ออักษรย่อของสถานศึกษาปักที่อกเสื้อเบื้องขวาบนเนื้อผ้าด้วยด้ายหรือไหมโดย
                           สถานศึกษารัฐใช้สีน้ำเงิน สถานศึกษาเอกชนใช้สีแดง
                       3. กางเกง ผ้าสีดำ สีน้ำเงิน สีกรมท่าหรือสีแดง ขาสั้น
                       4. รองเท้า หนังหรือผ้าใบสีดำ แบบหุ้มส้นหุ้มปลายเท้า ชนิดผูกหรือมีสายรัดหลังเท้า
                       5. ถุงเท้า สั้น สีขาว

                   นักเรียนหญิง

                       1. เสื้อ ผ้าสีขาว แบบคอเชิ้ต หรือคอปกกลม แขนสั้น
                       2. เครื่องหมาย ใช้ชื่ออักษรย่อของสถานศึกษาปักที่อกเสื้อเบื้องขวาบนเนื้อผ้าด้วยด้ายหรือไหมโดย
                           สถานศึกษารัฐใช้สีน้ำเงิน สถานศึกษาเอกชนใช้สีแดง
                       3. กระโปรง ผ้าสีดำ สีน้ำเงิน สีกรมท่าหรือสีแดง แบบจีบรูดรอบตัวหรือยาวเพียงใต้เข่า แบบจีบทบรอบเอว
                           หรือพับเป็นจีบข้างละสามจีบทั้งด้านหน้าและด้านหลัง เมื่อสวมแล้วชายกระโปรงคลุมเข่า
                       4. รองเท้า หนังหรือผ้าใบสีดำ แบบหุ้มส้นหุ้มปลายเท้า ชนิดผูก หรือมีสายรัดหลังเท้า
                       5. ถุงเท้า สั้น สีขาว

               ข้อ 7 เครื่องแบบนักเรียนระดับประถมศึกษา

                   นักเรียนชาย

                       1. เสื้อ ผ้าสีขาว แบบคอเชิ้ต เชิ้ตโปโล หรือคอปกกลม แขนสั้น
                       2. เครื่องหมาย ใช้ชื่ออักษรย่อของสถานศึกษาปักที่อกเสื้อเบื้องขวาบนเนื้อผ้าด้วยด้ายหรือไหมโดย
                           สถานศึกษารัฐใช้สีน้ำเงิน สถานศึกษาเอกชนใช้สีแดง
                       3. กางเกง ผ้าสีดำ สีน้ำเงิน สีกรมท่า หรือสีกากี แบบสุภาพ ขาสั้น
                       4. เข็มขัด หนัง สีดำหรือสีน้ำตาล หัวเข็มขัดเป็นโลหะรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าชนิดหัวกลัด นักเรียนที่เป็นลูกเสือ
                           จะใช้เข็มขัดลูกเสือแทนก็ได้
                       5. รองเท้า หนังหรือผ้าใบ สีดำหรือสีน้ำตาล แบบหุ้มส้นชนิดผูก
                       6. ถุงเท้า สั้น สีขาวหรือสีน้ำตาล

                  นักเรียนหญิง

                       1. เสื้อ ผ้าสีขาว แบบคอเชิ้ต คอบัว หรือคอปกกลาสีผูกด้วยผ้าผูกคอชายสามเหลี่ยมมีเงื่อนกลาสี
                           สีดำหรือสีกรมท่า แขนสั้น
                       2. เครื่องหมาย ใช้ชื่ออักษรย่อของสถานศึกษาปักที่อกเสื้อเบื้องขวาบนเนื้อผ้าด้วยด้ายหรือไหมโดย
                           สถานศึกษารัฐใช้สีน้ำเงิน สถานศึกษาเอกชนใช้สีแดง
                       3. กระโปรง ผ้าสีดำหรือสีกรมท่า แบบจีบรูดรอบตัวหรือจีบทบรอบเอวหรือพับเป็นจีบข้างละสามจีบทั้ง
                           ด้านหน้าและด้านหลัง เมื่อสวมแล้วชายกระโปรงคลุมเข่า
                       4. รองเท้า หนังหรือผ้าใบสีดำ แบบหุ้มส้นหุ้มปลายเท้า มีสายรัดหลังเท้า
                       5. ถุงเท้า สั้น สีขาว

                ข้อ 8 เครื่องแบบนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

                    นักเรียนชาย

                       1. เสื้อ ผ้าสีขาว แบบคอเชิ้ต แขนสั้น
                       2. เครื่องหมาย ใช้ชื่ออักษรย่อของสถานศึกษาปักที่อกเสื้อเบื้องขวาบนเนื้อผ้าด้วยด้ายหรือไหมโดย
                           สถานศึกษารัฐใช้สีน้ำเงิน สถานศึกษาเอกชนใช้สีแดง
                       3. กางเกง ผ้าสีดำ สีน้ำเงิน สีกรมท่าหรือสีกากี แบบสุภาพ ขาสั้น
                       4. เข็มขัด หนัง สีดำหรือสีน้ำตาล หัวเข็มขัดเป็นโลหะรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าชนิดหัวกลัด นักเรียนที่เป็นลูกเสือ
                           จะใช้เข็มขัดลูกเสือแทนก็ได้
                       5. รองเท้า หนังหรือผ้าใบ สีดำหรือสีน้ำตาล แบบหุ้มส้นชนิดผูก
                       6. ถุงเท้า สั้น สีขาวหรือสีน้ำตาล

                  นักเรียนหญิง

                       1. เสื้อ ผ้าสีขาว แบบคอปกกลาสีผูกด้วยผ้าผูกคอชายสามเหลี่ยมมีเงื่อนกลาสี สีดำหรือสีกรมท่า แขนสั้น
                       2. เครื่องหมาย ใช้ชื่ออักษรย่อของสถานศึกษาปักที่อกเสื้อเบื้องขวาบนเนื้อผ้าด้วยด้ายหรือไหมโดย
                           สถานศึกษารัฐใช้สีน้ำเงิน สถานศึกษาเอกชนใช้สีแดง
                       3. กระโปรง ผ้าสีดำหรือสีกรมท่า แบบสุภาพ พับเป็นจีบข้างละสามจีบทั้งด้านหน้าและด้านหลัง เมื่อสวมแล้ว 
                          ชายกระโปรงคลุมเข่า
                       4. รองเท้า หนังหรือผ้าใบสีดำ แบบหุ้มส้นหุ้มปลายเท้า มีสายรัดหลังเท้า
                       5. ถุงเท้า สั้น สีขาว
                
               ข้อ 9 เครื่องแบบนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทสามัญศึกษา

                   นักเรียนชาย

                       1. เสื้อ ผ้าสีขาว แบบคอเชิ้ต แขนสั้น
                       2. เครื่องหมาย ใช้ชื่ออักษรย่อของสถานศึกษาปักที่อกเสื้อเบื้องขวาบนเนื้อผ้าด้วยด้ายหรือไหมโดย
                           สถานศึกษารัฐใช้สีน้ำเงิน สถานศึกษาเอกชนใช้สีแดง
                       3. กางเกง ผ้าสีดำ สีน้ำเงิน สีกรมท่าหรือสีกากี แบบสุภาพ ขาสั้น
                       4. เข็มขัด หนังสีดำ หรือสีน้ำตาล หัวเข็มขัดเป็นโลหะรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าชนิดหัวกลัด
                       5. รองเท้า หนังหรือผ้าใบ สีดำหรือสีน้ำตาล แบบหุ้มส้นชนิดผูก
                       6. ถุงเท้า สั้น สีขาวหรือสีน้ำตาล

                   นักเรียนหญิง

                       1. เสื้อ ผ้าสีขาว แบบคอเชิ้ต แขนสั้น
                       2. เครื่องหมาย ใช้ชื่ออักษรย่อของสถานศึกษาปักที่อกเสื้อเบื้องขวาบนเนื้อผ้าด้วยด้ายหรือไหมโดย
                           สถานศึกษารัฐใช้สีน้ำเงิน สถานศึกษาเอกชนใช้สีแดง
                       3. กระโปรง ผ้าสีดำหรือสีกรมท่า แบบสุภาพ พับเป็นจีบข้างละสามจีบทั้งด้านหน้าและด้านหลัง เมื่อสวมแล้ว
                           ชายกระโปรงคลุมเข่า
                       4. เข็มขัด หนังหรือผ้า สีดำ หัวเข็มขัดรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ชนิดหัวกลัด หุ้มด้วยหนังหรือผ้าสีเดียวกับเข็มขัด

 

5. รองเท้า หนังหรือผ้าใบสีดำ แบบหุ้มส้นหุ้มปลายเท้า มีสายรัดหลังเท้า
6. ถุงเท้า สั้น สีขาว

 

 ข้อ10 เครื่องแบบนักเรียนระดับมัธยมปลายประเภทอาชีพและระดับอุดมศึกษา ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี

    นักเรียนชาย

1. เสื้อ ผ้าสีขาว แบบคอเชิ้ตผูกเนคไท แขนสั้นหรือแขนยาว
2. เครื่องหมาย ติดเข็มเครื่องหมายของสถานศึกษาที่อกเสื้อเบื้องขวา
3. กางเกง ผ้าสีดำหรือสีกรมท่า แบบสุภาพ ขายาว
4. เข็มขัด หนังสีดำ หัวเข็มขัดเป็นโลหะตราของสถานศึกษา
5. รองเท้าหรือหนังผ้าใบสีดำ แบบหุ้มส้น ชนิดผูก
6. ถุงเท้า สั้น สีดำ

    นักเรียนหญิง

1. เสื้อ ผ้าสีขาว แบบคอเชิ้ต แขนสั้นหรือแขนยาว
2. เครื่องหมาย ติดเข็มเครื่องหมายของสถานศึกษาที่อกเสื้อเบื้องขวา
3. กระโปรง ผ้าสีดำหรือสีกรมท่า แบบสุภาพ สวมแล้วชายกระโปรงคลุมเข่า
4. เข็มขัด หนังสีดำ หัวเข็มขัด เป็นโลหะตราของสถานศึกษา
5. รองเท้าหรือหนังผ้าใบสีดำ แบบหุ้มปลายเท้า มีส้นสูงไม่เกิน 2 นิ้ว

 

ข้อ 11 เครื่องแบบนักเรียนสำหรับสถานศึกษาเอกชนสอนศาสนาอิสลาม

    นักเรียนชาย

1. เสื้อ ผ้าสีขาว แบบคอเชิ้ต แขนสั้น หรือแขนยาว
2. เครื่องหมาย ใช้ชื่อย่อของสถานศึกษาปักที่อกเบื้องขวา บนเนื้อผ้าด้วยด้าย หรือไหม สีแดง
3. หมวก ให้หมวกสีขาว(กะปิเยาะห์) หรือหมวกสีดำ(ซอเกาะห์) ในโอกาสอันสมควร
4. กางเกง ผ้าสีดำ น้ำเงิน หรือสีกรมท่า แบบสุภาพ ขายาว
5. เข็มขัด หนังสีดำ หัวเข็มขัดเป็นโลหะชนิดเดียวกับหัวกลัดหรือหัวเข็มขัดเป็นตราของสถานศึกษา
6. รองเท้าหรือหนังผ้าใบสีดำ แบบหุ้มส้น
7. ถุงเท้า สั้น สีดำ

    นักเรียนหญิง

1. เสื้อฟ้า สีพื้นไม่มีลวดลาย แบบคอกลมไม่มีปก
2. เครื่องหมาย ใช้ชื่อย่อของสถานศึกษาปักที่อกเสื้อเบื้องขวาและที่คลุมผ้าศีรษะ บนเนื้อผ้าด้วยผ้าหรือไหมสีแดง
3. ผ้าคลุมศีรษะ ผ้าสีพื้นไม่มีลวดลาย ลักษณะเย็บเป็นถุง หรือตัดเย็บในลักษณะอื่น ซึ่งต้องคลุมศีรษะทั้งหมด  เว้นใบหน้าชายผ้าคลุมศีรษะคลุมไหล่
4. กระโปรงหรือโสร่ง
    กระโปรง ผ้าพื้นมีมีลวดลายแบบทรงปลายบาน ไม่มีจีบ หรือมีจีบหรือเกล็ดความยาว เมื่อสวมแล้ว กระโปรงชายผ้าโสร่งคลุมข้อเท้า 
    โสร่ง มีลักษณะเช่นเดียวกับผ้าถุงหรือโสร่งทั่วไป เป็นผ้าสีพื้นไม่มีลวดลาย ขนาดกว้างพอเหมาะ ไม่ผ่าข้างหรือรัดรูป เมื่อสวยแล้วชายผ้าโสร่งคลุมข้อเท้า
5. รองเท้าหนังหรือผ้าใบสีขาว แบบหุ้มส้นปลายเท้า
6. ถุงเท้า สั้น สีขาว

ข้อ 12 เครื่องแบบนักเรียนซึ่งนับถือศาสนาอิสลามในสถานศึกษาอื่น นอกจากสถานศึกษาเอกชน สอนศาสนาอิสลาม

    นักเรียนชาย

1. เสื้อ ผ้าสีขาว แบบคอเชิ้ต แขนสั้น
2. เครื่องหมาย ใช้อักษรย่อ สัญลักษณ์หรือเข็มเครื่องหมายของสถานศึกษาตามที่กำหนด ปักที่อกเสื้อเบื้องขวา
3. กางเกง ใช้ผ้าสีเดียวกันกับสีผ้าของกางเกงนักเรียนทั่วไปที่ใช้ในสถานศึกษานั้น ขายาวระดับตาตุ่ม ปลายขาพับเข้าด้านใน
4. เข็มขัด หนังสีดำหรือสีน้ำตาลหัวเข็มขัดเป็นรูปโลหะรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าชนิดหัวเข็มกลัด สำหรับผู้ที่เป็นลูกเสื้อจะใช้เข็มขัดลูกเสือแทนก็ได้ หรือหัวเข็มขัดเป็นตราของสถานศึกษา
5. รองเท้าหรือหนังผ้าใบสีดำ แบบหุ้มส้น ชนิดผูก
6. ถุงเท้าสั้นสีขาว สีน้ำตาลหรือ สีดำ

 

    นักเรียนหญิง

1. เสื้อ ผ้าสีขาวคอปกบัว ผ่าด้านหน้าตลอด แขนยาว ปลายแขนจีบรูด มีสายกว้าง ไม่เกิน 5 เซนติเมตร ตัวเสื้อยาวคลุมสะโพกไม่รัดรูป
2. เครื่องหมายใช้อักษรย่อสัญลักษณ์ หรือเข็มเครื่องหมายของสถานศึกษาตามที่สถานศึกษากำหนด ปักหรือติดที่อกเสื้อเบื้องขวาและที่ผ้าคลุมศีรษะ
3. ผ้าคลุมศีรษะใช้ผ้าสีขาวเกลี้ยงไม่มีลวดลาย หรือสีเดียวกันกับผ้าของกระโปรง สี่เหลี่ยมจัตุรัส ความยาวด้านละ 100-120 เซนติเมตร ขณะสวมใส่เย็บติดตลอดตั้งแต่ใต้คางจนถึงปลายมุมผ้า
4. กระโปรง ใช้ผ้าสีเดียวกันกับสีผ้าของกระโปรงนักเรียนทั่วไปที่ใช้ในสถานศึกษานั้น แบบสุภาพ พับเป็นจีบข้างละสามจีบทั้งด้านหน้าและด้านหลัง เมื่อสวมแล้วชายกระโปรงคลุมข้อเท้า
5. รองเท้าหนังหรือผ้าใบสีดำมีสายรัดหลังเท้าหรือแบบหุ้มส้นหุ้มปลายเท้า มีส้นสูงไม่เกิน 2 นิ้ว ไม่มีลวดลาย
6. ถุงเท้า สั้นสีขาว ไม่มีลวดลาย ปลายถุงเท้าไม่พับ

            นักเรียนซึ่งนับถือศาสนาอิสลามในสถานศึกษาอื่นนอกจากสถานศึกษาเอชนสอนศาสนาอิสลาม อาจเลือกกลุ่มแต่งเครื่องแบบนักเรียนตามวรรคหนึ่งหรือตามแบบที่สถานศึกษากำหนดได้ตามความสมัครใจ

 

ข้อ 13 ให้สถานศึกษาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นผู้กำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการแต่งวิธีการและเงื่อนไขในการแต่งเครื่องแบบนักเรียนดังนี้

1. ชนิดและแบบของเครื่องแบบ รวมทั้งจัดทำรูปเครื่องแบบตามระเบียบนี้ไว้เป็นตัวอย่าง
2. เครื่องหมายของสถานศึกษา
การกำหนดรายละเอียดตามวรรคหนึ่ง ให้สถานศึกษาขอความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งหรือผู้กำกับดูและสถานศึกษานั้น แล้วแต่กรณีและประกาศให้นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนทราบ

ข้อ 14 สถานศึกษาใดมีความประสงค์จะขอใช้เครื่องแบบเป็นอย่างอื่นนอกจากที่กำหนดในระเบียบนี้ ให้ขออนุญาตต่อผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งไปอีกหนึ่งหรือผู้กำกับดูแลสถานศึกษานั้นแล้วแต่กรณี

ข้อ 15 สถานศึกษาใดจะกำหนดให้นักเรียนแต่งเครื่องแบบลูกเสือเนตรนารียุวกาชาด นักศึกษาวิชาทหารหรือแต่งชุดพื้นเมือง ชุดไทย ชุดลำลอง ชุดฝึกงาน ชุดกีฬา ชุดนาฏศิลป์หรือชุดอื่นๆ แทนเครื่องแบบนักเรียนตามระเบียบนี้ในวันใด ให้เป็นไปตามที่สถานศึกษากำหนด โดยคำนึงถึงความประหยัดและเหมาะสม

ข้อ 16 ในกรณีมีเหตุจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษให้สถานศึกษาพิจารณายกเว้นหรือผ่อนผันการแต่งเครื่องแบบนักเรียนได้ตามความเหมาะสม

ข้อ 17 นักเรียนซึ่งศึกษาในสถานศึกษาที่จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้แต่งกายสุภาพ

 

ข้อ 18 นักเรียนผู้ใดไม่แต่งเครื่องแบบนักเรียนโดยไม่ได้รับการยกเว้นตามระเบียบนี้ ให้สถานศึกษาพิจารณาลงโทษทางวินัยตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษาตามความเหมาะสม

ข้อ 19 สถานศึกษาใดที่ใช้เครื่องแบบนักเรียนอยู่แล้วตามระเบียบวินัย หรือใช้เครื่องแบบเป็นอย่างอื่นโดยได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับให้คงใช้ได้ต่อไป

ข้อ 20 ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และให้มีอำนาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้

  ประกาศ ณ วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2552

 นายศรีเมือง เจริญศิริ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

 

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ

ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา

พ.ศ. 2548

********************

         อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงวางระเบียบว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษาไว้ดังต่อไปนี้

          ข้อ 1  ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548"

          ข้อ 2  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

          ข้อ 3  ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนหรือนักศคกษา พ.ศ. 2543

          ข้อ 4  ในระเบียบนี้ิ

                   "ผู้บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษา" หมายความว่า ครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ ผู้อำนวยการ อธิการบดี หรือหัวหน้าของโรงเรียนหรือสถานศึกษาหรือตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นของโรงเรียนหรือสถานศึกษานั้น

                   "การกระทำความผิด" หมายความว่า การที่นักเรียนหรือนักศึกษาประพฤติฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของสถานศึกษา หรือของกระทรวงศึกษาธิการ หรือกฎกระทรวงว่าด้วยความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา

                   "การลงโทษ" หมายความว่า การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาที่กระทำความผิดโดยมีความมุ่งหมายเพื่อการอบรมสั่งสอน

          ข้อ 5  โทษที่จะลงโทษแก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่กระทำความผิด มี 4 สถาน ดังนี้

                   (1) ว่ากล่าวตักเตือน

                   (2) ทำทัณฑ์บน

                   (3) ตัดคะแนนความประพฤติ

                   (4) ทำกิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

          ข้อ 6 ห้ามลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาด้วยวิธีรุนแรง หรือแบบกลั่นแกล้ง หรือลงโทษด้วยความโกรธ หรือความพยาบาท โดยให้คำนึงถึงอายุของนักเรียนหรือนักศึกษา และความร้ายแรงของพฤติการณ์ประกอบการลงโทษด้วย

          การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาให้เป็นไปเพื่อเจตนาที่จะแก้นิสัยและความประพฤติไม่ดีของนักเรียนหรือนักศึกษาให้รู้สำนึกในความผิด และกลับประพฤติตนในทางที่ดีต่อไป

          ให้ผู้บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษา หรือผู้ที่บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษามอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการลงโทษนักเรียน นักศึกษา

          ข้อ 7  การว่ากล่าวตักเตือนใช้ในกรณีรักเรียนหรือนักศึกษากระทำความผิดไม่ร้ายแรง

          ข้อ 8  การทำทัณฑ์บนใช้ในกรณีนักเรียนหรือนักศึกษาที่ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียนหรือนักศึกษา ตามกฎกระทรวงว่าด้วยความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา หรือกรณีทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงและเกียรติยศของสถานศึกษา หรือฝ่าฝืนระเบียบของสถานศึกษา หรือได้รับโทษว่ากล่าวตักเตือนแล้ว แต่ยังไม่เข็ดหลาบ

          การทำทัณฑ์บนให้ทำเป็นหนังสือ และเชิญบิดามารดาหรือผู้ปกครองมาบันทึกรับทราบความผิดและรับรองการทำทัณฑ์บนไว้ด้วย

          ข้อ 9  การตัดคะแนนความประพฤติ ให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติว่าด้วยการตัดคะแนนความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาของแต่ละสถานศึกษากำหนด และให้ทำบันทึกข้อมูลไว้เป็นหลักฐาน

          ข้อ 10  ทำกิจกรรมเืพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ใช้ในกรณีที่นักเรียนและนักศึกษากระทำความผิดที่สมควรต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

          การจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด

          ข้อ 11  ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้และให้มีอำนาจตีความและวินิจฉันปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548

(นายอดิศัย  โพธารามิก)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

 

 

 

 ตัวอย่างใบลา

เขียนที่.....................................................

วันที่...........เดือน...............................พ.ศ................

เรื่อง     ขออนุญาต (ลากิจ, ลาป่วย)...........................................................................................

เรียน     ครูประจำชั้น ม.............../................

           เนื่องด้วยดิฉัน(ด.ญ., น.ส.)...........................................................นักเรียนชั้น ม.............../...............

มีกิจธุระ............................................................................................................................................

ป่วยเป็น...........................................................................................................................................

ไม่สามารถมาเรียนได้ จึงขอลาหยุดเรียนตั้งแต่วันที่.............เดือน.....................พ.ศ..................

ถึงวันที่...............เดือน..............................พ.ศ.................. มีกำหนดเวลา............วัน

และจะกลับมาเรียนในวันที่.............เดือน...............................พ.ศ............

           จึงเรียนมาเพื่อขออนุญาต (ลากิจ, ลาป่วย)........................ เป็นเวลา.............วัน

    ด้วยความเคารพอย่างสูง                              

ลงชื่อ......................................                       

(.........................................)                    

คำรับรองของผู้ปกครอง

ขอรับรองว่า ด.ญ., น.ส.....................................................(มีกิจธุระ, ป่วย)....................................และต้อง

หยุดเรียนเป็นเวลา..........................................................วัน จริง

ลงชื่อ......................................                       

(.........................................)                    

ผู้ปกครอง                                   

เรียน     รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

           เพื่อกรุณาทราบ

ลงชื่อ......................................                       

(.........................................)                    

ครูประจำชั้นระดับชั้นม........./...........                    

วันที่.........เดือน...................พ.ศ...........               

 

 


 

 ผู้จัดทำ  สุภาวดี    การุรวิเชียร      6/5  เลขที่11 
อัมพร      อังกูรภาสวิชญ์  6/5  เลขที่24

น.ส. จุฑารัตน์ พุลี ม.6/5 เลขที่ 43
น.ส. ธนภรณ์ เตชะมหพันธ์ ม.6/5 เลขที่ 2
น.ส. สุรอนงค์ โพธิวราพรรณ ม.6/5 เลขที่ 4

น.ส.เมขลา เครือศรีสวัสดิ์
น.ส.ธันวา พูลเสรี

สุวิมล   เตชะวีรพงศ์   ม.6/5   เลขที่ 15
กีรติ     อินตรา         ม.6/5   เลขที่ 37

น.ส.จริยา วัฒนาพงษากุล ม.6/5 เลขที่ 34

น.ส.ธาวินี อินท์ชยะนันท์ ม.6/5 เลขที่ 35

น.ส.ธนิกานต์ ชนะพงษ์        ม.6/5 เลขที่  6

น.ส.วิศัลยา ชินกาญจนโรจน์ ม.6/5 เลขที่ 10  

น.ส. กฤตินา จันทร์หวร ม.6/5 เลขที่ 41

น.ส. วรวีณ   มะสำอินทร์   เลขที่  26  ม.6/5

น.ส. จิตราภรณ์ นันทุรัตน์ ม.6/5 เลขที่ 38

พิมพ์โดย: น.ส.จิตรเลขา กู้ตระกูลเจริญ ม.6/5 เลขที่ 23  


หน้า 96-98 http://www.suriyothai.ac.th/node/820

หน้า 99-102 http://www.suriyothai.ac.th/node/825 ไม่มีชื่อผู้จัดทำ

หน้า 103-104 http://www.suriyothai.ac.th/node/815

หน้า 105-106 http://www.suriyothai.ac.th/node/821

หน้า 107-110 http://www.suriyothai.ac.th/node/822

หน้า 111-114 http://www.suriyothai.ac.th/node/819

หน้า 115-118 http://www.suriyothai.ac.th/node/809

หน้า 119-120 http://www.suriyothai.ac.th/node/811

หน้า 121-122 http://www.suriyothai.ac.th/node/806

หน้า 127-130 http://www.suriyothai.ac.th/node/818

หน้า 131-134 http://www.suriyothai.ac.th/node/824

หน้า 135-137 http://www.suriyothai.ac.th/node/812

หน้า 139-141 http://www.suriyothai.ac.th/node/827

หน้า 149 http://www.suriyothai.ac.th/node/810

หหน้า 150 http://www.suriyothai.ac.th/node/814

หน้า 151 http://www.suriyothai.ac.th/node/823

หน้า 153-156 http://www.suriyothai.ac.th/node/830

หน้า 157-158 http://www.suriyothai.ac.th/node/817

หน้า 161-164 http://www.suriyothai.ac.th/node/816

หน้า 165-167 http://www.suriyothai.ac.th/node/831