ประวัติอาหารอบ
ใบความรู้ที่ 1
เรื่อง  ประวัติความเป็นมาของอาหารอบ

ยังไม่มีหลักฐานยืนยันได้แน่นอนว่า  ใครเป็นผู้ผลิตขนมปังได้เป็นคนแรก  แต่มีเรื่องเล่ากันต่อๆ  มาว่า  เมื่อประมาณ  3,000  ปี  ก่อนคริสตกาล  พวกชาวสวิสยุคหิน  ที่อาศัยอยู่ตามทะเลสาบ  ใช้ครกตำข้าวแล้วนำไปผสมกับน้ำ จากนั้นจึงนำมาเทลงบนหินร้อนๆ เพื่อให้ข้าวสุก  ผลที่ได้ในครั้งนี้  แตกต่างจากครั้งก่อนๆ  คือ ได้แป้งที่สุกพองขึ้นฟูและแห้งเหมือนขนมปัง
ต่อมาพวกทาสในราชวงศ์อียิปต์ได้ผสมก้อนแป้งทิ้งไว้โดยลืมนำแป้งไปทำให้สุก  ผลที่ได้รับคือ  ก้อนแป้งมีขนาดโตกว่าเดิมมาก  และเมื่อนำไปทำให้สุก  จึงได้ขนมปังที่มีขนาดใหญ่  เบา  นุ่ม  และรสอร่อยเป็นที่ถูกใจ  จึงยึดปฏิบัติกันมาจนแพร่หลาย  จากอียิปต์เข้าไปในตะวันออกกลาง
 หลังจากนั้น  พวกกรีกกลุ่มก้าวหน้าได้ประดิษฐ์หินโม่แป้งขึ้น  และดัดแปลงเตาอบให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น  โดยการนำเอาเตาอบแบบอียิปต์โบราณมาดัดแปลงเป็นเตาอบที่ก่ออิฐเป็นรูปโดม  ทำให้มีประสิทธิภาพดีขึ้นกว่าเดิม    การผลิตขนมปังของชาวกรีกกลุ่มก้าวหน้าจึงมีคุณภาพดีกว่าชาติอื่นๆ   ทำให้ได้ขนมปังที่ขาวขึ้น  มีลักษณะและรสชาติที่ดีมากขึ้นกว่าเดิม  นอกจากนี้พวกกรีกกลุ่มก้าวหน้ายังได้ดัดแปลงและผลิตอาหารอบชนิดใหม่ๆ  ได้อีกหลายชนิด  นับได้ว่าอาหารอบได้มีการพัฒนาขึ้นอีกระดับหนึ่ง
 อาหารอบได้แพร่ขยายจากกรีกเข้าสู่ยุโรป  และเข้าไปถึงยุโรปตอนกลาง  การทำอาหารอบได้ดำเนินไปอย่างช้า ๆ  แต่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  โดยได้มีการผลิตแป้งสาลีที่ดีออกสู่ตลาด  มีการนำยีสต์มาใช้เป็นส่วนผสมในการทำแป้งขนมปัง  ทำให้ขนมปังขึ้นฟูและนิ่ม  อาหารอบต่างๆ  ได้มีการพัฒนาตามความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

อุตสาหกรรมอาหารอบในสหรัฐอเมริกา
 อุตสาหกรรมอาหารอบได้แพร่เข้าสู่ประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อปี  ค.ศ.1604  เริ่มมีธุรกิจอาหารอบเกิดขึ้น  จนกระทั่งในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่  19  ได้มีวิวัฒนาการใหม่ๆ  เกิดขึ้นหลายอย่างในวงการอาหารอบ  เช่น  มีการสร้างตู้อบให้เหมาะสมกับการใช้งาน  สร้างเครื่องผสมให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น  มีการทำอาหารอบได้หลายชนิดและครั้งละมาก ๆ  มีลักษณะและรสชาติแตกต่างกัน  ทำให้กิจการด้านนี้แพร่หลายอย่างรวดเร็ว  จึงเกิดธุรกิจการส่งข้าวสาลีจากสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันตก  ซึ่งเป็นข้าวสาลีที่ดีไปจำหน่ายยังฝั่งตะวันออกและเพิ่มปริมาณการจำหน่ายขึ้นเรื่อยๆ

อุตสาหกรรมอาหารอบในประเทศไทย
ก่อนสงครามโลกครั้งที่  2  คนไทยไม่นิยมรับประทานขนมปังเหมือนในปัจจุบัน  จะเห็นได้ว่า  ในกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นเมืองหลวง มีร้านเบเกอรีเพียง 2-3  ร้านเท่านั้น  ต่อมาหลังสงครามโลกครั้งที่ 2  คนไทยได้รับอารยธรรมตะวันตกมากขึ้น ทำให้พฤติกรรมการบริโภคเปลี่ยนไป  เริ่มมีการบริโภคขนมปัง โดยในระยะแรกได้บริโภคเป็นครั้งคราว หรือในโอกาสพิเศษต่างๆ เท่านั้น ต่อมาได้เกิดสงครามในประเทศเวียดนาม  สหรัฐอเมริกาได้ส่งทหารเข้ามาตั้งฐานทัพอยู่ในประเทศไทย  ประกอบกับชาวต่างประเทศโดยเฉพาะยุโรปนิยมเดินทางมาพักผ่อนในประเทศไทยมากขึ้น ได้นำพฤติกรรมการบริโภคขนมปังเข้ามาในประเทศ ทำให้เกิดธุรกิจเบเกอรีขึ้นมาเพื่อผลิตอาหารอบจำหน่ายสนองความต้องการของลูกค้า   ได้มีการสั่งซื้อข้าวสาลีจากต่างประเทศ  เช่น  สหรัฐอเมริกา  แคนาดา  และออสเตรเลียเข้ามาใช้  ระยะนั้นได้มีโรงโม่ข้าวสาลีแห่งแรกเกิดขึ้น ในประเทศไทยได้จัดผู้เชี่ยวชาญทางด้านอาหารอบไปแนะนำ  และสาธิตการใช้แป้งสาลีให้ถูกต้องกับผลิตภัณฑ์  ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด  ทำให้อุตสาหกรรมอาหารอบก้าวหน้าไปทั่วประเทศ 
ในปัจจุบัน  แม่บ้านส่วนใหญ่ต้องออกทำงานนอกบ้านตั้งแต่เช้า  เพราะบ้านอยู่ไกล และปัญหาการจราจรติดขัด  จึงไม่มีเวลาพอที่จะประกอบอาหารมื้อเช้ารับประทาน  และอาหารไทยไม่นิยมเตรียมไว้ล่วงหน้ามักทำรับประทานเป็นมื้อ และต้องใช้เวลาในการเตรียมนาน ส่วนอาหารตะวันตก เตรียมสะดวกและรวดเร็ว สามารถทำเก็บรับประทานได้หลาย ๆ มื้อ เช่น  กาแฟ  รับประทานกับขนมปัง  คุกกี้  ฯลฯ  จึงเป็นที่นิยมแพร่หลาย  โดยเฉพาะในกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นเมืองหลวง อุตสาหกรรมด้านนี้เจริญก้าวหน้าขึ้นตามลำดับ  ซึ่งจะเห็นได้ว่า มีโรงโม่ข้าวสาลีเพิ่มขึ้นถึง  4  โรง  มีโรงงานผลิตอาหารอบและร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารอบมากขึ้น  นอกจากนี้ ยังมีโรงเรียนสอนทำอาหารอบโดยเฉพาะ  มีการสอนหลักสูตรระยะสั้น และระยะยาว ทั้งในภาครัฐบาลและภาคเอชน รวมทั้งเมีการเปิดสอนในสถาบันที่มีการสอนด้านคหกรรมศาสตร์อีกหลายแห่ง  เป็นการสนองความต้องการของผู้บริโภคอย่างแท้จริง
การทำอาหารอบเป็นศิลปะอย่างหนึ่ง  ซึ่งต้องอาศัยเทคนิค ความชำนาญ  ความรู้
ความสามารถด้านวิชาการและเทคโนโลยีใหม่ ๆ  มีการพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารอบให้ทันสมัยยิ่งขึ้น เช่น  มีการประดิษฐ์เตาอบที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ  เครื่องผสมที่ใช้กำลังไฟฟ้า  เครื่องใช้และพิมพ์แบบต่างๆ  ซึ่งจะทำให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพดี  สามารถผลิตได้ปริมาณมาก  สะดวก  รวดเร็ว  ไม่เสียเวลามาก  จึงมีผู้หันมาสนใจศึกษาหาความรู้ทางด้านนี้กันมากขึ้น
แบบทดสอบ
เรื่อง  ประวัติความเป็นมาของอาหารอบ


คำสั่ง  ให้นักเรียนเลือกคำตอบข้อที่ถูกต้องที่สุด จากตัวเลือก ก,ข,ค,ง เลือกได้คำตอบใด 
         ให้ทำเครื่องหมาย X หน้าข้อนั้น
1. ชนกลุ่มใดที่สามารถผลิตขนมปังได้ก่อนเป็นอันดับแรก
1 ชาวสวิสยุคหิน
2 ชาวอียิปต์
3 ชาวกรีกโบราณ
4 พวกยุโรปตอนกลาง
2. แป้งที่พวกทาสในราชวงศ์อียิปต์ผสมแล้วลืมทิ้งไว้ ส่งผลตามมาในข้อใด
1 แป้งแข็งและแห้งรับประทานไม่ได้
2 เมื่อนำมาทำให้สุกจะได้ขนมปังที่เบาและ
3 แป้งยุ่ยจนไม่สามารถทำให้สุกได้
4 เมื่อทำให้สุกจะได้แป้งที่เหนียวนุ่ม
3. ประดิษฐกรรมของชาวกรีกที่ทำให้ขนมปังมีคุณภาพคือข้อใด
1 การหมักแป้งทิ้งไว้ 1 – 2 วัน
2 การดัดแปลงเตาอบเป็นรูปโดม
ค. การปั้นแป้งให้มีรูปร่างกลม
‏ד. การดัดแปลงเครื่องโม่แป้งเป็นเครื่องผสมแป้ง
4. ผู้ประดิษฐ์หินโม่แป้งจากข้าวสาลีคือกลุ่มชนชาติใด
1 พวกราชวงศ์อังกฤษ
2 พวกอียิปต์โบราณ
3 พวกกรีกลุ่มก้าวหน้า
4 ชาวสวิสยุคหิน

5. ขนมปังได้วิวัฒนาการให้ก้าวหน้าขึ้น  มีลักษณะนุ่มและฟูเป็นเพราะเหตุใด
1 ใช้วิธีการทางธรรมชาติหมักแป้ง
2 ใช้ครกตำแห้งสาลี
3 ใช้ผงฟูเป็นส่วนผสม
4 ใช้ยีสต์เป็นส่วนผสม
6. ข้อใดที่แสดงให้เห็นถึงวิวัฒนาการใหม่ ๆ  ของอาหารอบในสหรัฐอเมริกา
1 มีการสร้างเครื่องผสมให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
2 มีการทำขนมเพิ่มมากขึ้น
3 มีแป้งสาลีชนิดใหม่ ๆ  เพิ่มขึ้น
4 มีการบริจาคข้าวสาลีให้คนยากจน
7. วิวัฒนาการด้านอาหารอบแพร่หลายอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดธุรกิจในข้อใด
1 ผลิตหินโม่แป้ง
2 ปลูกข้าวสาลีเพิ่มขึ้น
3 เพิ่มธุรกิจอาหารอบ
4 เกิดกิจการร้านอาหารจานด่วน
8. แป้งชนิดใดนำมาใช้ทำอาหารอบ
1 แป้งข้าวจ้าว
2 แป้งข้าวเหนียว
3 แป้งสาลี
4 แป้งเค้ก

9. ทหารอเมริกันจึงมาตั้งฐานทัพอยู่ในประเทศไทยทำให้พฤติกรรมด้านใดของคนไทยเปลี่ยนไป
1.วัฒนธรรมความเป็นอยู่ประจำวัน
มารบาทการรับประทานอาหาร
พฤติกรรมด้านบริโภค
พฤติกรรมด้านสงคราม   

10. ข้อใดเป็นสาเหตุให้อาหารอบมีบทบาทอย่างมากต่อการบริโภคของคนไทย
1 แม่บ้านส่วนใหญ่ไม่มีเวลาเพราะต้องออกทำงานนอกบ้าน
2 มีผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารอบให้ความรู้แม่บ้านอย่างกว้างขวาง
3 ชาวตะวันตกเข้ามาตั้งโรงงานผลิตอาหารอบในเมืองไทยเนื่องจากค่าแรงงานถูก
4 พวกมิสชั่นนารีสอนศาสนามาให้ความรู้สอนอาหารอบแก่หญิงไทย

 

 

 

 

 

 

 

 

เฉลยแบบทดสอบ
เรื่อง  ประวัติความเป็นมาของอาหารอบ

1.ก        2.ข         3.ก         4.ค          5.ง           6.ก          7.ง        8.ค

                      9.ค         10.ก

 

 

 

สร้างโดย: 
คุณครูผกากรอง กันทะเขียว


ดี  ควรมีสูตรอาหารอบชนิดต่างๆให้ได้คันหาด้วยจะดีมาก