การเขียนทศนิยมซ้ำให้อยู่ในรูปเศษส่วนสร้างโดย: 
ครูฐิตพัฒน์ กนกศักดิ์โสภณ