ลูกจ้างประจำ


webmaster's picture

 

ลูกจ้างประจำ

 

        • นายทะวิท ชูราศรี หัวหน้า
        • นางพเยาว์ ชูราศรี
        • นายสมศักดิ์ ตรีบุตร
        • นางบุญธรรม สุนทร
        • นายประทวน จันทร์ลอย พนักงานขับรถ
        • นายประทุม   พนักงานขับรถ