การคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค


sasanunt's picture

 

    


ทักทาย Smile

สวัสดีค่ะ นักเรียนสตรีศรีสุริโยทัยที่น่ารักทุกคน ครูมีความประสงค์จะให้นักเรียนรับทราบความรู้เกี่ยวกับผู้บริโภค ว่าเป็นบุคคลสำคัญที่จะมีส่วนผลักดันให้เกิดการผลิตและการจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพรวมทั้งการให้บริการที่มีคุณภาพ แต่สิ่งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ หากประชาชนในฐานะผู้บริโภคไม่รู้ ไม่เข้าใจและไม่ปกป้องการละเมิดสิทธิของผู้บริโภค

การคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค เนื้อหาประกอบด้วย
1. ความหมายของผู้บริโภค
2. สิทธิ 5 ประการของผู้บริโภค ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522
3. หลักการและวิธีการเลือกบริโภค
4. บทบาทหน้าที่ของผู้บริโภค ก่อนและหลังเลือกซื้อสินค้าหรือบริการ
5. พฤติกรรมการบริโภคของตนเองและครอบครัว


รวบรวมโดย : คุณครูศศนันท์ กฤษณะวนิช

อ้างอิงข้อมูลจาก :
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ. แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการ เรื่องการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522.
http://www.ocpb.go.th/

 

สร้างโดย: 
คุณครูศศนันท์ กฤษณะวนิช และ น.ส.สิริกาญจน์ ปริสาโรจน์