กลุ่มบริหารทั่วไปบุคลากรกลุ่มบริหารทั่วไป 

 

กลุ่มบริหารทั่วไปมีภาระหน้าที่และขอบข่ายความรับผิดชอบที่เน้นการให้บริการและสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีขอบข่ายการปฏิบัติงาน ดังนี้  

1.งานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม
2. งานสารบรรณและธุรการ
3.งานสารสนเทศเพื่อการบริหาร  
4.งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
5.งานพัฒนาระบบบริหารและพัฒนาองค์กร
6.งานประชาสัมพันธ์สถานศึกษา
7. งานสำนักงานบริหารทั่วไปและสวัสดิการ
8.งานสำนักงานผู้อำนวยการ
9.งานลูกจ้างประจำ
10.งานพนักงานทำความสะอาดและยามรักษาการณ์

  •  งานอาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อม                

ภาระงาน ดำเนินการวางระบบควบคุมดูแล อำนวยความสะดวกในการใช้อาคาร อาคารประกอบ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้มีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ เอื้อประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรู้และกิจกรรมต่างๆ ดำเนินงานซ่อมสร้างบำรุงรักษา สิ่งปลูกสร้าง วัสดุครุภัณฑ์ ระบบสาธารณูปโภค ระบบประหยัดพลังงาน ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบการรักษาความสะอาด ทั้งภายในและภายนอกอาคาร รวมถึง มาตรการในการรักษาความปลอดภัย และป้องกันอัคคีภัย                

อาคารเรียน และอาคารประกอบ ของโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยปัจจุบันมีอาคารเรียน 3 หลังและอาคารประกอบ 1 หลัง

1. อาคารญาณี บุญยินทุ  เป็น อาคารเรียน 5 ชั้น แบบพิเศษ

2. อาคารกรองทอง สุรัสวดี เป็น อาคารเรียน 5 ชั้น แบบพิเศษ

3. อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระสุริโยทัย เป็นอาคารเรียน 7 ชั้น แบบพิเศษ มีหอประชุม คุณหญิงประยงคุ์ ที่ชั้น 7 และมีชั้นใต้ดิน เป็นสถานที่จอดรถ

4.  อาคารประกอบ อาคารฝึกงาน 4 ชั้น แบบพิเศษ รูปตัว L