แบบทดสอบ ภาษาไทย ม.21.  อักษรเรียบเรียงถ้อย  คำเพราะ
 ผู้รู้อ่านสารเสนาะ  เรื่อยหรี้
 บ   ผู้อ่านไม่เหมาะ  ตรงเทิ่ง  ไปนา
 ทำให้โคลงครั้งนี้   ชั่วช้าเสียไป
         จากโคลงบทนี้ข้อใดคือคำสร้อย
 1. คำเพราะ   2. เรื่อยหรี้
 3. ตรงเทิ่ง   4. ไปนา
2. “คลอไคล้คู่หมู่สาลิกา  นกแก้วแจ้วเสียงใส
 ฝ่าแขกเต้าเหล่าโนรี  นกตั้วผัวเมียคลา”
     ถ้าเรียงลำดับข้อความข้างต้นให้เป็นกาพย์ยานี 11 “นกตั้วผัวเมียคลา” จะอยู่ตำแหน่งวรรคใด
 1. วรรคที่ 1   2. วรรคที่ 2
 3. วรรคที่ 3   4. วรรคที่ 4
3.ข้อใดมีความหมายเหมือนกัน
 1. กระจง  กระจ้อย  2. กระจ้อย  กระจิด
 3. กระจง  กระจิด  4.  กระจง  กระจ้อย  กระจิด
4.คำว่า สุภาษิต มีความหมายตรงกับข้อใดมากที่สุด
 1. คำพูด    2. คำกล่าว
 3. คำสอน   4. คำเตือน
5.โคลงบทสรุปของเรื่องมีความหมายตรงกับข้อใด
 1. ควรปฏิบัติให้ครบ 10 ประการ
 2. ควรปฏิบัติบ้างดีกว่าไม่ปฏิบัติเลย
 3. ควรปฏิบัติให้ได้อย่างน้อยครึ่งหนึ่ง
 4. ควรปฏิบัติให้ได้มากที่สุด
6.ข้อใดมีความหมายสอดคล้องกับข้อความที่ว่า “ความอดกลั้นต่อผู้อื่น”
 1. หย่อนทิฐิมานะ  อ่อนน้อม
 2. หยุดคิดพิจารณา  แพ้ชนะ ก่อนนา
 3. ขันติมีมากหมั้น  สันดาน
4. รอบคอบชอบแลผิด  ก่อนพร้อง
7. “ผู้ประพฤติดั่งนั้น จักได้ใจเย็น” ผลจากข้อความที่กล่าวนี้ เกิดจากการปฏิบัติในข้อใด
 1. ขอโทษเพื่อคารวะ วายบาด หมางแฮ
 2. คำพูดพ่างลิขิต เขียนร่าง เรียงแฮ
 3. ควรระงับดับสู้  สงบบ้างยังดี
 4. เท็จและจริงจานเจือ  คละเคล้า
8.โคลงสุภาษิตนฤทุมนาการ มีประโยชน์อย่างไรต่อผู้ปฏิบัติ
 1. ทำให้มีเสน่ห์เป็นที่รักใคร่ของเพศตรงข้าม
 2. ช่วยให้มีปัญญาเฉียบแหลม สอบได้คะแนนดีขึ้น
 3. เป็นคำสอนที่ประพฤติตามไม่ได้ครบถ้วน แต่ทำได้บ้างก็ยังดี
 4. เป็นเกราะป้องกันมิให้ต้องเสียใจเพราะสิ่งที่ตนคิด พูด และกระทำ
9.ข้อความใดแสดงพระราชประสงค์ของผู้ทรงพระราชนิพนธ์โคลงโคลงสุภาษิตโสฬสไตรยางค์
 1. หวังสวัสดิ์ขจัดทุกข์สร้าง  สืบสร้องศุภผล
 2. เป็นมาติกาทาง บัณฑิต แสวงเฮย
 3. ตามแบบบ่ขาดหวิ้น  เสร็จแล้วสมบูรณ์
 4. จบสามสิบหกเค้า คะแนนนับ หมวดแฮ
10.สามสิ่งควรสงสัย ได้แก่ ยอ หน้าเนื้อใจเสือ พลันรักพลันจืด คำที่ขีดเส้นใต้
     มีความหมายตรงกับข้อใด
 1. ใจเร็วด่วนได้   2. รักง่ายหน่ายเร็ว
 3. พ่อพวงมาลัย   4. รักสนุกทุกข์ถนัด
11.สุภาษิตหมวดใดที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมมากที่สุด
 1. ศาสนา  ยุติธรรม  สละประโยชน์ตนเอง
 2. ความกล้า ความสุภาพ ความรักใคร่
 3. งาม ตรงตรง ไทยแก่ตน
 4. ความเชื่อถือ ความสงบ ใจบริสุทธิ์
12.ประโยชน์ของอินเทอร์เน็ตต่อการศึกษา ตรงกับข้อใดมากที่สุด
 1. ข้อมูลที่ได้เชื่อถือได้แน่นอน
 2. ครูผู้สอนไม่ต้องใช้เวลาสอนมาก
 3. ผู้เรียนไม่ต้องซื้อหนังสือเรียน
 4. ค้นคว้าหาข้อมูลความรู้ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว
13.โฮมเพจ ทำหน้าที่คล้ายกับข้อใดในหนังสือ
 1. สารบัญ   2. บรรณานุกรม
 3. คำนำ    4. บทคัดย่อ
14. การเขียนคำตามเสียงพูดทางอินเทอร์เน็ต ในข้อใดเขียนได้ถูกต้องตามอักขรวิธี
 1. คำว่า นึง  ต้องเขียนว่า   หนึ่ง
 2. คำว่า รึ  ต้องเขียนว่า   ลื้อ
 3. คำว่า ยังไง  ต้องเขียนว่า   อะไร
 4. คำว่า มั้ย  ต้องเขียนว่า   ไม่
15. มารยาทในการยกข้อความจากเว็บไซต์ไปใช้โดยตรงคือข้อใด
 1. บอกที่มาของแหล่งข้อมูล
 2. ปรับการใช้ภาษาให้ถูกต้อง
 3. ระบุชื่อเจ้าของเว็บไซต์
 4. เขียนขออนุญาตไว้ในเว็บไซต์
16. ภาษาที่ควรใช้ในการให้ข้อมูลในอินเทอร์เน็ตควรมีลักษณะใด
 1. โลดโผนเร้าความสนใจ
 2. สะกดถูกต้องตามอักขรวิธี
 3. ภาษาระดับกันเอง
 4. ไทยคำอังกฤษคำเพื่อความทันสมัย
17. บุคคลใดใช้อินเทอร์เน็ตได้อย่างมีประโยชน์และเหมาะสมที่สุด
 1. ปู  แช็ทกับเพื่อนชาวต่างประเทศ เพื่อฝึกภาษาวันละ 5 ชั่วโมง
 2. กิ๊ก นัดพบเพื่อนจากห้องสนทนาเพื่อปรึกษาปัญหาความรัก
 3. กี้ ใช้บริการเว็บไซต์เกี่ยวกับการสืบค้นข้อมูลช่วยในการทำรายงาน
 4. กิ๊บ นำเพลงจากนักร้องคนโปรดเผยแพร่ทางเว็บไซต์เพื่อให้มีคนฟังมากๆ
18. ข้อใดควรอยู่ในลำดับสุดท้ายของรายงานการประชุม
 1. เวลาปิดประชุม  2. เวลาเปิดประชุม
 3. จำนวนผู้ไม่มาประชุม  4.  ลงชื่อผู้บันทึกการประชุม
19. แนวปฏิบัติข้อใดที่ผู้เข้าประชุมน่าจะทำน้อยที่สุด
 1. หาความรู้เกี่ยวกับการประชุมอย่างรอบด้าน
 2. เป็นนักฟังที่ดี ฟังผู้ร่วมประชุมอย่างพินิจพิเคราะห์
 3. พูดได้ตรงประเด็นอย่างสุภาพ แต่รวบรัด
 4. ประนีประนอมกับผู้ร่วมประชุมโดยตลอด
20. การสื่อสารด้วยจดหมายมีข้อดีอย่างไร
 1. สะดวก  รวดเร็ว   2. ประหยัด  และมีหลักฐานอ้างอิง
 3. ไม่มีข้อจำกัดในเรื่องของเวลา 4. สามารถแก้ไขข้อผิดพลาดได้ทันที

 

สร้างโดย: 
ครูยุวดี เปาอินทร์ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย