การประเมินวัฐจักรชีวิตผลิตภัฑ์ : LCA         เราทุกคน สามารช่วยกันลดภาวะโลกร้อนได้ Cool  ด้วยการใช้ LCA ก่อนเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ในชีวิตประจำวัน

เนื่องจาก LCA จะช่วยให้เราตระหนักว่า ผลิตภัณฑ์ 1 ชิ้นที่เรานำมาใช้นั้นต้องใช้ทรัพยากรธรรมชาติ สารเคมีและ

พลังงานมาก-น้อยเพียงใด   ขณะเดียวกันก็ปล่อยมลภาวะใดบ้างให้สิ่งแวดล้อมและมีส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อนรุนแรงยิ่งขึ้น

สร้างโดย: 
ครูวรรณภา