อุปกรณ์ไฟฟ้าในชีวิตประจำวันอุปกรณ์ไฟฟ้าในชีวิตประจำวันที่ควรรู้จัก

              1.เมนสวิตช์ (Main Switch) หรือสวิตช์ประธาน เป็นอุปกรณ์หลักที่ใช้สำหรับ ตัดต่อวงจรของสายเมน เข้าอาคาร กับสายภายใน ทั้งหมด เป็นอุปกรณ์สับปลด วงจรไฟฟ้าตัวแรก ถัดจากเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า (มิเตอร์) ของการนำไฟฟ้า เข้ามาในบ้าน
เมนสวิชต์ประกอบด้วย เครื่องปลดวงจร (Disconnecting Means) และเครื่องป้องกันกระแสเกิน (Overcurrent Protective Device)
หน้าที่ของเมนสวิตช์ คือ คอยควบคุมการใช้ไฟฟ้า ให้เกิดความปลอดภัย ในกรณีที่ เกิดกระแสไฟฟ้าเกิน หรือ เกิดไฟฟ้าลัดวงจร เราสามารถสับ หรือ ปลดออกได้ทันที เพื่อตัดไม่ให้กระแสไฟฟ้า ไหลเข้ามายังอาคาร

               2. เบรกเกอร์ (เซอร์กิตเบรกเกอร์) หรือ สวิชต์อัตโนมัติ หมายถึง อุปกรณ์ที่สามารถใช้สับ หรือปลดวงจรไฟฟ้าได้ โดยอัตโนมัติ โดยกระแสลัดวงจรนั้น ต้องไม่เกินขนาดพิกัด ในการตัดกระแส ลัดวงจรของเครื่อง (IC)

               3. ฟิวส์ เป็นอุปกรณ์ป้องกัน กระแสไฟฟ้าเกิน ชนิดหนึ่ง โดยจะตัดวงจรไฟฟ้าอัตโนมัติ เมื่อมีกระแสไฟฟ้า ไหลเกินค่าที่กำหนด และ เมื่อฟิวส์ทำงานแล้ว จะต้องเปลี่ยนฟิวส์ใหม่ ขนาดพิกัดการตัดกระแสลัดวงจร (IC) ของฟิวส์ ต้องไม่ต่ำกว่า ขนาดกระแสลัดวงจร ที่ผ่านฟิวส์

              4. เครื่องตัดไฟรั่ว หมายถึง สวิชต์อัตโนมัติ ที่สามารถปลดวงจร ได้อย่างรวดเร็ว ภายในระยะเวลา ที่กำหนด เมื่อมีกระแสไฟฟ้ารั่วไหลลงดิน ในปริมาณที่มากกว่า ค่าที่กำหนดไว้ เครื่องตัดไฟรั่ว มักจะใช้เป็นอุปกรณ์ป้องกัน เสริมกับระบบสายดิน เพื่อป้องกันอันตราย จากไฟฟ้าดูด กรณีเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้ มีไฟรั่วเกิดขึ้น

              5. สายดิน คือ สายไฟเส้นที่มีไว้ เพื่อให้เกิดความปลอดภัย ต่อการใช้ไฟฟ้า ปลายด้านหนึ่งของสายดิน จะต้องมีการต่อลงดิน ส่วนปลายอีกด้านหนึ่ง จะต่อเข้ากับวัตถุ หรือ เครื่องใช้ไฟฟ้า ที่ต้องการให้มีศักย์ไฟฟ้าเป็นศูนย์ เท่ากับพื้นดิน

              6. เต้ารับ หรือ ปลั๊กตัวเมีย คือ ขั้วรับสำหรับหัวเสียบ จากเครื่องใช้ไฟฟ้า ปกติเต้ารับจะติดตั้งอยู่กับที่ เช่น ติดอยู่กับผนังอาคาร เป็นต้น

              7. เต้าเสียบ หรือ ปลั๊กตัวผู้ คือ ขั้ว หรือ หัวเสียบจากเครื่องใช้ไฟฟ้า เพื่อเสียบเข้ากับเต้ารับ ทำให้สามารถใช้เครื่องใช้ไฟฟ้านั้นได้

              8. เครื่องใช้ไฟฟ้าประเภท 1 หมายถึง เครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไป ที่มีความหนาของฉนวนไฟฟ้าเพียงพอ สำหรับการใช้งานปกติ เท่านั้น โดยมักมีเปลือกนอก ของเครื่องใช้ไฟฟ้า ทำด้วยโลหะ เครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทนี้ ผู้ผลิตจำเป็นจะต้องมีการต่อสายดิน ของอุปกรณ์ไฟฟ้า เข้ากับส่วนที่เป็นโลหะนั้น เพื่อให้สามารถต่อลงดิน มายังตู้เมนสวิชต์ โดยผ่านทางขั้วสายดิน ของเต้าเสียบ-เต้ารับ

              9. เครื่องใช้ไฟฟ้าประเภท 2 หมายถึง เครื่องใช้ไฟฟ้า ที่มีการหุ้มฉนวน ส่วนที่มีไฟฟ้า ด้วยฉนวนที่มีความหนา เป็น 2 เท่า ของความหนา ที่ใช้สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วๆ ไป เครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทนี้ ไม่จำเป็นต้องต่อสายดิน

              10. เครื่องใช้ไฟฟ้าประเภท 3 หมายถึง เครื่องใช้ไฟฟ้า ที่ใช้กับแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ ไม่เกิน 50 โวลต์ เครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทนี้ ไม่ต้องมีสายดิน

              รู้จักกับอุปกรณ์ไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ ที่จำเป็นในชีวิตประจำวันกันแล้ว อย่าลืมตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าของคุณ ให้อยู่ในสภาพดี ถูกต้อง เหมาะสมกับการใช้งาน

                                                          อ้างอิง http://engineer.paisart.com/detail.php?module15=6&page=index.php

สร้างโดย: 
ครูจำเริญ