Pre O-Net วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับนักเรียน ม.6


kalayarat's picture

คำชี้แจง แบบทดสอบ มี 100 ข้อ ใช้เวลา 60 นาที
คำสั่ง ให้เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
สาระที่ 1 การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์

1. ข้อใดมีผลต่อการพัฒนาการเจริญเติบโตของร่างกายมากที่สุด
ก. Growth hormone ข. Parathyroid
ค. Thyroxin ง. Pituitary
2. ถ้าร่างกายได้รับออกซิเจนไม่เพียงพอ ปริมาณกรดชนิดใดจะอยู่ในกล้ามเนื้อมากผิดปกติทำให้กล้ามเนื้อเป็นเหน็บชาหรือเกิดการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ
ก. กรดแล็กติก ข. กรดซัลฟูริค
ค. กรดไซยานิค ง. กรดฟูออริก
3. การรับประทานอาหารประเภทโปรตีนมากเกินไปจะเกิดผลเสียอย่างไร
ก. เป็นตะคริวที่ท้องได้ง่าย ข. ไตทำงานหนักขึ้น
ค. ทำให้เกิดการจุกเสียดแน่นท้อง ง. การดูดซึมสารอาหารน้อยลง
4. เราจะวางแผนดูแลสุขภาพของตนเองได้โดยวิธีการใด
ก. มีการวางแผนการกินเพื่อสุขภาพของตนเองตั้งแต่เด็ก
ข. รับประทานอาหารครบส่วน ออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ค. ดูแลรักษาความสะอาดของร่างกาย ตรวจสุขภาพประจำปี
ง. ฉีดวัคซีนป้องกันโรค พักผ่อนและนันทนาการ และออกกำลังกายสม่ำเสมอ
5. การออกกำลังอย่างสม่ำเสมอ มีผลต่อหัวใจอย่างไร
ก. ทำให้มีการไหลเวียนโลหิตดดีขึ้น ข. ทำให้กล้ามเนื้อกัวใจทำงานมากขึ้น
ค. ทำให้ลิ้นหัวใจแข็งแรงขึ้น ง. ทำให้อัตราการเต้นของหัวใจสูงขึ้น

สร้างโดยครูกัลยารัตน์ เมธีวีรวงศ์ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย