แบบทดสอบกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์


kalayarat's picture

แบบทดสอบที่ 9

เรื่อง "การเปิดชุมนุมผู้บำเพ็ญประโยชน์"

จุดประสงค์  1. สมาชิกสามารถบอกขั้นตอนการเปิดชุมนุมแบบผู้บำเพ็ญประโยชน์ได้

ให้สมาชิกเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียวแล้วตอบลงในกระดาษคำตอบ
1.ก่อนเปิดชุมนุมสมาชิกจะต้องเข้าแถวลักษณะใด
      1. รูปเกือกม้า              2. แถวตอนลึก 
      3. แถวหน้ากระดาน       4. ตามอัธยาศัย
2. ภาพใดถูกต้องหลังจากเปิดชุมนุมแล้ว

1.                                               

 

2.

 

3.   

| | | |

   

 4. _________
     _________
     _________
     _________

 

 

3.จงเรียงลำดับขั้นตอนของการเปิดชุมนุม
  1. กล่าวคติพจน์ประจำวัน   2. ย่ำเท้าจังหวะมาร์ช    3. เคารพธงชาติ 
  4. สวดมนต์                   5. สงบนิ่ง                  6. การขยายความคติพจน์
  7. ปิดชุมนุม                  8. การเข้าแถวตอนลึก    9. จัดระยะ
        1. 1 – 2 – 3 - 4 – 5 – 6 – 7 – 8 - 9                   2. 8 - 2 – 9 - 3 – 4 – 5 – 1 – 6 - 7
        3. 3 – 5 – 7 – 1 – 8 - 4 – 6 – 2 - 9                   4. 9 - 8 - 7 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1
4. ข้อความของคติพจน์ประจำวันควรเป็นอย่างไร
    1. เป็นโคลง 1 บท                                      2. เป็นเพลงอะไรก็ได้
    3. เป็นข้อความสั้น ๆ กระชับ มีความหมาย           4. เป็นบทร้อยแก้วที่กินใจ

5. ข้อความใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการจัดระยะ
       1. ยืนตัวตรง    
       2. ยืนแขนขวาแตะบ่าคนหน้า
       3. ตั้งศอกซ้ายสะบัดหน้าทางขวา ย่ำเท้าตามจังหวะมาร์ช
       4. กางแขน 2 ข้างออก ย่ำเท้าตามจังหวะมาร์ช
6. ระหว่างสงบนิ่งสมาชิกควรนึกถึงสิ่งใด
       1. บุพการี              2. ผู้ก่อตั้งกิจการผู้บำเพ็ญประโยชน์
       3. ผู้มีพระคุณ          4. ถูกทุกข้อ
7. การเคารพธงชาติจะนำมือลงเมื่อใด
       1.เมื่อหัวหน้าหมวดบอกให้นำมือลง
       2.เมื่อเลิกแถวรูปเกือกม้าแล้ว
       3.เมื่อผู้เชิญธงชาติเอามือลงหลังจากเชิญธงชาติเรียบร้อยแล้ว
       4.เมื่อธงชาติถึงยอดเสาแล้ว
8. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการเลิกแถวรูปเกือกม้า
       1.ก้าวเท้าซ้ายเข้าในวง 1 ก้าว ถอยเท้าซ้าย 1 ก้าว ถอยเท้าขวา 1 ก้าว ชิดเท้าทั้งสองแล้วขวาหัน
       2.ก้าวเท้าซ้ายเข้าในวง 1 ก้าว ถอยเท้าซ้าย 1 ก้าว ถอยเท้าขวา 1 ก้าว ชิดเท้าทั้งสองแล้วซ้ายหัน
       3.ก้าวเท้าขวาเข้าในวง 1 ก้าว ถอยเท้าขวา 1 ก้าว ถอยเท้าซ้าย 1 ก้าว ชิดเท้าทั้งสองแล้วขวาหัน
       4.ก้าวเท้าขวาเข้าในวง 1 ก้าว ถอยเท้าขวา 1 ก้าว ถอยเท้าซ้าย 1 ก้าว ชิดเท้าทั้งสองแล้วซ้ายหัน
9. การย่ำเท้าจังหวะมาร์ชควรเริ่มเท้าใดก่อน
       1. เท้าซ้าย                 2. เท้าขวา
       3. ยืนเฉย ๆ                 4. เท้าใดก็ได้
10. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการยืนสงบนิ่ง
       1. ถอดหมวก ยืนตรง มือซ้ายทับมือขวา            2. ถอดหมวก ยืนตรง มือขวาทับมือซ้าย
       3. สวมหมวก ยืนตรง มือซ้ายทับมือขวา            4. สวมหมวก ยืนตรง มือขวาทับมือซ้าย