แบบทดสอบกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์


kalayarat's picture

แบบทดสอบที่ 8

เรื่องสัญญาณมือ สัญญานกหวีด

จุดประสงค์    1.   สมาชิกสามารถบอกความหมายและความสำคัญของสัญญาณมือและสัญญาณนกหวีดได้
                 2. สมาชิกสามารถบอกประโยชน์ของการใช้สัญญาณมือและสัญญาณนกหวีดได้
                 3. สมาชิกสามารถใช้สัญญาณมือและสัญญาณนกหวีดได้ถูกต้องเหมาะสม

ให้สมาชิกเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียวแล้วตอบลงในกระดาษคำตอบ
ใช้สัญลักษณ์ต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 1 – 6 โดยการเติมหมายเลขที่ถูกต้องลงในช่องที่กำหนดให้
1. ________   
2. _ ____   _ ____   _ ____    
3. _ _ _ _ _ _ _ 
4. ____ ____ ____   
5. _ _ _ ____  _ _ _ ____  _ _ _ ____  

1. เรียกหัวหน้าหมู่  ตอบ …………..
2. เรียกลูกหมู่   ตอบ …………..
3. เรียกสมาชิกรวมทั้งหมด ตอบ …………..
4. เกิดเหตุการณ์  ตอบ …………..
5. เงียบ หยุด    ตอบ …………..
6. กระจายออกไป  ตอบ …………..

ใช้ภาพต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 7 – 10 โดยการเติมหมายเลขที่ถูกต้องลงในช่องที่กำหนดให้