แบบทดสอบกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์


kalayarat's picture

แบบทดสอบที่ 7

เรื่อง ระเบียบแถวของผู้บำเพ็ญประโยชน์

จุดประสงค์   1. สมาชิกสามารถบอกวิธีการเข้าแถวแบบต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง
                2. สมาชิกสามารถอธิบายวิธีการขยายแถวรูปเกือกม้าได้อย่างถูกต้อง

ให้สมาชิกเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียวแล้วตอบลงในกระดาษคำตอบ

1. คำสั่ง “ตามระเบียบ .. พัก”  สมาชิกจะปฏิบัติเช่นไร
          1. แยกเท้าซ้ายไปด้านซ้าย มือแนบข้างลำตัว
          2. แยกเท้าขวาไปด้านขวา มือแนบข้างลำตัว
          3. แยกเท้าซ้ายไปด้านซ้าย มือไขว้หลังระดับขอบกระโปรง มือขวาจับข้อมือซ้าย
          4. แยกเท้าขวาไปด้านขวา มือไขว้หลังระดับขอบกระโปรง มือขวาจับข้อมือซ้าย
2. หัวหน้าหมู่ควรอยู่ห่างจากผู้เรียกกี่ก้าว
          1. 1 ก้าว                               2. 2 ก้าว  
          3. 3 ก้าว                               4. 4 ก้าว
3. เมื่อสมาชิกมาเข้าแถว ควรอยู่ในท่าใด
          1. ท่าพัก                                2. ท่าตามระเบียบพัก 
          3. ตามสบายพัก                        4. ท่าใดก็ได้
4. สมาชิกคนใดปฏิบัติท่าพักได้ถูกต้อง
          1. เกวลินยืนหย่อนเท้าใดเท้าหนึ่ง
          2. พรรณนภายืนตรง มือทั้ง 2 ข้างแนบข้างลำตัว สายตามองไปข้างหน้า
          3. นิโลบลยืนแยกเท้าขวา มือไขว้หลัง มือซ้ายจับข้อมือขวา
          4. ราตรีแยกเท้าซ้าย มือไขว้หลัง มือขวาจับข้อมือซ้าย
5. ระยะห่างระหว่างหัวหน้าหมู่กับสมาชิกเป็นเท่าอย่างไร
          1. 1 ช่วงแขน                          2. 2 ช่วงแขน  
          3. 3 ช่วงแขน                          4. 1 ช่วงศอก

ใช้ภาพต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 6 – 8

1.                          T                

           o o o o o o o o
           o o o o o o o o
           o o o o o o o o
           o o o o o o o o

2.                
           o               T                  o
           o                                   o
           o                                   o
             o                               o
                 o                       o
                       o           o
                              o
3.       T
          o o o o
          o o o o
          o o o o
          o o o o
          o o o o
          o o o o
          o o o o
          o o o o   
4.                T
          o o o o 
          o o o o
          o o o o
          o o o o
          o o o o
          o o o o
          o o o o
          o o o o
6. ภาพใดถูกต้องเกี่ยวกับการเข้าแถวตอนลึก
7. ภาพใดถูกต้องเกี่ยวกับการเข้าแถวหน้ากระดาน
8. ภาพใดถูกต้องเกี่ยวกับการขยายแถวรูปเกือกม้า
9. อาจารย์กัลยารัตน์ทำท่า “เหยียดแขนทั้งสองข้างเสมอไหล่ แบมือหันฝ่ามือเข้าหากัน ปลายนิ้วชี้ไปด้านข้าง” เป็นการเรียกแถวแบบใด
           1. ท่าตรง                      2. เข้าแถวหน้ากระดาน
           3. เข้าแถวตอนลึก            4. เข้าแถวรูปเกือกม้า
10. ประโยชน์สูงสุดที่ได้รับจากการฝึกระเบียบวินัย
           1. ร่างกายแข็งแรง สมส่วน          2. บุคลิกภาพดี
           3. เป็นมีวินัยในตนเอง                4. ถูกทุกข้อ