แบบทดสอบกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์


kalayarat's picture

แบบทดสอบที่ 6

เรื่อง “คติพจน์และคำขวัญของผู้บำเพ็ญประโยชน์”

จุดประสงค์   1. สมาชิกสามารถบอกคติพจน์และคำขวัญของผู้บำเพ็ญประโยชน์ได้
                2. สมาชิกสามารถบอกความหมายและแนวทางในการปฏิบัติตนตามคติพจน์ และคำขวัญของผู้บำเพ็ญประโยชน์ได้ 

ให้สมาชิกเติมเครื่องหมาย 1 หน้าข้อความที่คิดว่าถูก  และเติมเครื่องหมาย 2 หน้าข้อความที่คิดว่าผิด
………………. 1. คติพจน์ของผู้บำเพ็ญประโยชน์คือ เตรียมพร้อมเสมอ
………………. 2. ทำความดีอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง เป็นคติพจน์ของผู้บำเพ็ญประโยชน์
………………. 3. MOTTO คือคติพจน์ของผู้บำเพ็ญประโยชน์
………………. 4. การช่วยเหลือที่บ้านทำงานบ้านถือเป็นการปฏิบัติตนตามคติพจน์ของผู้บำเพ็ญประโยชน์
………………. 5. การเตรียมของใช้ที่จำเป็นติดตัวด้วยตลอดเป็นสิ่งที่ควรทำเป็นอย่างยิ่ง
………………. 6. สมาชิกพบคนเป็นลม  สามารถหายาดมในกระเป๋านักเรียนมาช่วยผู้นั้นได้ ถือว่าได้ปฏิบัติตนตามคำขวัญของผู้บำเพ็ญประโยชน์
………………. 7. GOOD TURN คือคำขวัญของผู้บำเพ็ญประโยชน์
………………. 8. กระดุมหลุดแบบฉุกเฉิน  การมีเข็ม-ด้ายเพื่อเย็บกระดุม  จัดว่าเป็นผู้ที่ปฏิบัติตนตามคติพจน์ของผู้บำเพ็ญประโยชน์
………………. 9. การเตรียมตัวให้พร้อมที่จะทำการสอบกลางภาค  เป็นการปฏิบัติตนตามคำขวัญของผู้บำเพ็ญประโยชน์
……………….10. ช่วยจูงเด็กข้ามถนน  เป็นการปฏิบัติตนตามคำขวัญของผู้บำเพ็ญประโยชน์