แบบทดสอบกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์


kalayarat's picture

แบบทดสอบที่ 5

เรื่อง “กฎของผู้บำเพ็ญประโยชน์”

จุดประสงค์  1.สมาชิกสามารถบอกกฎทั้ง 10ประการของผู้บำเพ็ญประโยชน์
               2.สมาชิกสามารถวิเคราะห์กฎกับการดำเนินชีวิตประจำวันได้

ให้สมาชิกเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียวแล้วตอบลงในกระดาษคำตอบใช้คำตอบต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 1 – 9
ข้อ 1 ทำตนให้เป็นที่เชื่อถือและไว้วางใจได้
ข้อ 2 ซื่อสัตย์
ข้อ 3 ทำตนให้เป็นประโยชน์และช่วยเหลือผู้อื่นเสมอ
ข้อ 4 เป็นมิตรกับคนทั้งหลายและถือเป็นพี่เป็นน้องกับผู้บำเพ็ญประโยชน์ร่วมคณะ
ข้อ 5 สุภาพอ่อนน้อม
ข้อ 6 เมตตากรุณาต่อสัตว์
ข้อ 7 เชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่ง
ข้อ 8 อดทนต่อความยากลำบากด้วยใจร่าเริง
ข้อ 9 มัธยัสถ์
ข้อ 10 สุจริตพร้อมกายวาจาใจ
1. การใช้จ่ายเงินอย่างคุ้มค่า โดยเห็นถึงคุณค่าของเงิน  แสดงว่าสมาชิกปฏิบัติตามกฎข้อใด
1. ข้อ 5                    2. ข้อ 7
3. ข้อ 9                    4. ข้อ 10
2. การเป็นคนพูดจาตรงไปตรงมา  ไม่มีเล่ห์เหลี่ยมกลโกงใด ๆ ถือเป็นการปฏิบัติตนตามกฎข้อใดของผู้บำเพ็ญประโยชน์
1. ข้อ 1                    2. ข้อ 3
3. ข้อ 5                    4. ข้อ 8
3. การรู้จักใช้เวลาให้คุ้มค่า  ถือเป็นการปฏิบัติตนตามกฎข้อใดของผู้บำเพ็ญประโยชน์
1. ข้อ 4                    2. ข้อ 6
3. ข้อ 7                    4. ข้อ 9
4. การมีกิริยามารยาทเรียบร้อย สุขุมรอบคอบ นอบน้อม และมีมารยาทที่งดงามแบบไทย ๆ  ถือเป็นการปฏิบัติตนตามกฎข้อใดของผู้บำเพ็ญประโยชน์
1. ข้อ 3                    2. ข้อ 5
3. ข้อ 8                    4. ข้อ 10
5. การระมัดระวังทรัพย์สมบัติทั้งของตนเองและของผู้อื่น  ถือเป็นการปฏิบัติตนตามกฎข้อใดของผู้บำเพ็ญประโยชน์
1. ข้อ 1                    2. ข้อ 2
3. ข้อ 9                    4. ข้อ 10
6. กฎข้อใดของผู้บำเพ็ญประโยชน์ที่จะทำให้สมาชิกเป็นคนน่ารัก น่าเอ็นดูและเป็นที่รักของผู้ที่พบเห็นโดยเฉพาะผู้ที่อาวุโสกว่า
1. ข้อ 1                    2. ข้อ 4
3. ข้อ 5                    4. ข้อ 9
7. การไปทัศนศึกษานอกสถานที่ และค้างแรมด้วย  กิจกรรมดังกล่าวจะสำเร็จลุล่วงด้วยความเรียบร้อย  หากสมาชิกทุกคนปฏิบัติตามกฎข้อใดของผู้บำเพ็ญประโยชน์
1. ข้อ 6                    2. ข้อ 7
3. ข้อ 8                    4. ข้อ 9
8. การมีเพื่อนนักเรียนจากประเทศสิงคโปร์มาเยี่ยมเยียนโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยเป็นประจำทุกปี  และคณะนักเรียนให้การต้อนรับด้วยความรัก ความอบอุ่น แสดงว่าได้ปฏิบัติตามกฎข้อใดของผู้บำเพ็ญประโยชน์
1. ข้อ 4                    2. ข้อ 6
3. ข้อ 8                    4. ข้อ 10
9. การช่วยกันเก็บภาชนะที่ใส่อาหารหลังทานอาหารเรียบร้อยรวมถึงการทำความสะอาดโต๊ะอาหารของตนเอง  การปฏิบัติเช่นนี้เป็นประจำ  แสดงว่าได้ปฏิบัติตนตามกฎข้อใดของผู้บำเพ็ญประโยชน์
1. ข้อ 1                    2. ข้อ 3
3. ข้อ 6                    4. ข้อ 9
10. เราสามารถเปรียบเทียบกฎของผู้บำเพ็ญประโยชน์กับสิ่งใดทีใช้ในการปกครองบ้านเมืองให้สงบสุข ร่มเย็น
1. กฎหมาย                2. ศีลธรรม
3. วินัย                     4. ประเพณีวัฒนธรรม