แบบทดสอบกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์


kalayarat's picture

แบบทดสอบที่ 4

เรื่อง “คำปฏิญาณของผู้บำเพ็ญประโยชน์”

จุดประสงค์ 1.บอกคำปฏิญาณของผู้บำเพ็ญประโยชน์ได้
              2.บอกหน้าที่อันพึงมีต่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ได้
              3.บอกวิธีการช่วยเหลือผู้อื่นได้
              4.อธิบายความเชื่อและแนวทางการปฏิบัติตนตามคำปฏิญาณของผู้บำเพ็ญประโยชน์ได้  

ให้สมาชิกเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียวแล้วตอบลงในกระดาษคำตอบ
1. คำปฏิญาณตนของผู้บำเพ็ญประโยชน์มีกี่ข้อ
     1. 2 ข้อ             2. 3 ข้อ   
     3. 4 ข้อ             4. 5 ข้อ
2. ข้อใดคือคำปฏิญาณของผู้บำเพ็ญประโยชน์ข้อที่ 1
     1.ข้าพเจ้าจะช่วยเหลือผู้อื่นเสมอ
     2.ทำตนให้เป็นที่เชื่อถือและไว้วางใจได้
     3.ข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่อันพึงมี ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
     4.เป็นมิตรกับคนทั้งหลายและถือเป็นพี่น้องกับผู้บำเพ็ญประโยชน์ร่วมคณะ
3. ข้อใดคือคำปฏิญาณของผู้บำเพ็ญประโยชน์ข้อ 2
     1. ข้าพเจ้าจะช่วยเหลือผู้อื่นเสมอ
     2. ทำตนให้เป็นที่เชื่อถือและไว้วางใจได้
     3. ข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่อันพึงมี ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
     4. เป็นมิตรกับคนทั้งหลายและถือเป็นพี่น้องกับผู้บำเพ็ญประโยชน์ร่วมคณะ
4. ข้อใดคือคำ ปฏิญาณของผู้บำเพ็ญประโยชน์ ข้อ 3
     1. ข้าพเจ้าจะช่วยเหลือผู้อื่นเสมอ
     2. ข้าพเจ้าเชื่อและจะปฏิบัติตามกฎของคณะผู้บำเพ็ญประโยชน์
     3. ข้าพเจ้าจะทำตนให้เป็นประโยชน์และช่วยเหลือผู้อื่นเสมอ
     4.ข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่อันพึงมีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
5. สิ่งใดที่ต้องกระทำในขณะปฏิญาณตนทุกครั้ง
     1. จับมือทักทาย           2. ทำความเคารพ (Salute)
     3. แสดงรหัส                4.  การยืนตัวตรง มือแนบข้างลำตัว
6. คำปฏิญาณข้อใดที่แสดงถึงความเชื่อในคำปฏิญาณและจะปฏิบัติหน้าที่ตามกฎของคณะผู้บำเพ็ญประโยชน์
     1. ข้อ 3                     2. ข้อ 4   
     3. ข้อ 5                     4. ข้อ 6
7. พรรณนภาจะยืนตรงเพื่อเคารพธงชาติทุกเช้าโดยไม่พูดคุยหรือเล่นกับเพื่อนเลย ถือว่าพรรณนภาปฏิบัติตามคำปฏิญาณของผู้บำเพ็ญประโยชน์ข้อใด
     1. ข้อ 1                     2. ข้อ 2   
     3. ข้อ 3                     4. ถูกทุกข้อ
8.เกวลินมีความเชื่อในคำปฏิญาณของผู้บำเพ็ญประโยชน์และพร้อมที่จะปฏิบัติตามกฎของผู้บำเพ็ญประโยชน์ 
แสดงว่าเกวลินปฏิบัติตนตามคำปฏิญาณตนข้อใด
     1. ข้อ 1                     2. ข้อ 2   
     3. ข้อ 3                     4. ถูกทุกข้อ
9.ผู้บำเพ็ญประโยชน์จะต้องช่วยกันป้องกันประเทศให้พ้นจากการรุกรานของศัตรู ช่วยส่งเสริมประเทศให้เจริญรุ่งเรือง                   ทั้งนี้ด้วยกาปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยการเป็นพลเมืองดีของประเทศ เคารพกฎหมายบ้านเมืองเช่น กฎจราจร เป็นต้น ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ต่อสถาบันใด
     1. ชาติ                      2. ศาสนา  
     3. พระมหากษัตริย์         4. ถูกทุกข้อ
10.ปฏิบัติตนอย่างไรจึงได้ชื่อว่าช่วยเหลือผู้อื่นเสมอ 
     1. จูงคนแก่ข้ามถนน       2. นำอาหารไปเลี้ยงที่บ้านราชวิถี
     3. ให้เงินแก่คนขอทาน    4. ถูกทุกข้อ