แบบทดสอบกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์


kalayarat's picture

    แบบทดสอบที่ 25

เรื่อง “วันรำลึก”

จุดประสงค์  1. สมาชิกสามารถบอกความสำคัญของวันรำลึกได้
               2. สมาชิกตระหนักถึงความสำคัญของผู้ก่อตั้งและประมุขของกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์
               3. สมาชิกสามารถกิจกรรมที่จัดขึ้นในวนรำลึกได้

1. กิจกรรมพิเศษที่นิยมจัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองวันรำลึกมีอะไรบ้าง  (3 คะแนน)
ตอบ  ……………………………………………………………………………………………    
……………………………………………………………………………………………………    
……………………………………………………………………………………………………    
2. วันรำลึกจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อใด  (1 คะแนน)
ตอบ  ……………………………………………………………………………………………    
……………………………………………………………………………………………………    
……………………………………………………………………………………………………   
     
3. ทำไมจึงเลือกวันที่ 22 กุมภาพันธ์เป็นวันรำลึก (2 คะแนน)
ตอบ  ……………………………………………………………………………………………         
4. เงินกองทุนวันรำลึกนำไปช่วยเหลือใครบ้าง  (2 คะแนน)
ตอบ  ……………………………………………………………………………………………    
……………………………………………………………………………………………………   
5. เติมความหมายของเครื่องหมายวันรำลึกให้ครบถ้วนถูกต้อง  (2 คะแนน)
ตอบ  ……………………………………………………………………………………………            
……………………………………………………………………………………………………