แบบทดสอบกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์


kalayarat's picture

แบบทดสอบที่ 3

เรื่อง “ระบบหมู่”

จุดประสงค์ 1. สามารถบอกความหมาย ความสำคัญและระบบการทำงานเป็นหมู่ได้

ให้สมาชิกเติมเครื่องหมาย 1 หน้าข้อความที่คิดว่าถูก  และเติมเครื่องหมาย 2 หน้าข้อความที่คิดว่าผิด
……………. 1. ระบบหมู่คือ กลุ่มสมาชิกตั้งแต่ 4 – 8 คน (ไม่เกิน 8 คน)  อยู่รวมกันเป็นหมู่ และทำกิจกรรมต่างๆร่วมกัน
……………. 2. ชื่อและสัญลักษณ์ประจำหมู่  สมาชิกในแต่ละหมู่จะเป็นผู้กำหนดขึ้น  นิยมตั้งชื่อหมู่ตามชื่อดอกไม้
……………. 3. การตรวจสอบจำนวนสมาชิกและการแต่งกายเป็นหน้าที่ของหัวหน้าหมวด 
……………. 4. การบันทึกกิจกรรมต่างๆที่ปฏิบัติในแต่ละคาบเรียนของหมู่ จะบันทึกลงในสมุดบันทึกประจำหมู่
……………. 5. แต่ละหมู่จะมีเอกลักษณ์ที่เหมือนกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ได้แก่ ชื่อหมู่และถุงอุปกรณ์ประจำหมู่
……………. 6. กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ใช้หลักการในการส่งเสริมประชาธิปไตยโดยให้สมาชิกทุกคนมีโอกาสพูด แสดงความคิดเห็นและแสดงออกได้เต็มที่
……………. 7. ผู้ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของหมู่คือหัวหน้าหมวด
……………. 8. การประชุมหัวหน้าหมู่  จะเลือกหัวหน้าหมู่ 1 คน เป็นประธานในการประชุม
……………. 9. รูปแบบของปกของสมุดบันทึกประจำหมู่ จะบอกหมวดที่  หมู่  ชื่อหมู่ รายชื่อ สมาชิกในหมู่ 
……………. 10. ถุงอุปกรณ์ประจำหมู่ควรนำเมื่อหัวหน้าหมวดบอกเท่านั้น