แบบทดสอบกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์


kalayarat's picture

แบบทดสอบที่ 2

เรื่อง “การจัดหมวดหมู่ของผู้บำเพ็ญประโยชน์”

จุดประสงค์     1.สามารถบอกวิธีการจัดหมวดหมู่ของผู้บำเพ็ญประโยชน์ได้ถูกต้อง

ให้สมาชิกเติมเครื่องหมาย 1 หน้าข้อความที่คิดว่าถูก  และเติมเครื่องหมาย 2 หน้าข้อความที่คิดว่าผิด
……………. 1. กลุ่มสมาชิกที่ใหญ่ที่สุดของผู้บำเพ็ญประโยชน์เรียกว่า “หมวด”
……………. 2. สมาชิก 1 หมวด ควรมีไม่เกิน 32 คน
……………. 3. สมาชิก 1 หมวดมีกี่หมู่ก็ได้
……………. 4. สมาชิกแต่ละหมู่ควรมีไม่เกิน 10 คน
……………. 5. หัวหน้าหมู่ได้มาจากการเลือกตั้งภายในหมู่
……………. 6. ผู้ช่วยหัวหน้าหมู่ทำหน้าที่ช่วยหัวหน้าหมู่ในการดูแลสมาชิกในหมู่
……………. 7. การเลือกหัวหน้าหมู่ควรใช้ระบบอาวุโส
……………. 8. หัวหน้าหมู่ที่ลักษณะเผด็จการจะช่วยทำให้งานต่าง ๆ สำเร็จลุล่วงลงได้ด้วยดีและมีประสิทธิภาพ
……………. 9. ผู้ที่ทำหน้าที่ดูแลหมวดผู้บำเพ็ญประโยชน์ในโรงเรียนเรียกว่าหัวหน้าหมวด
……………. 10. โครงสร้างการจัดหมวดหมู่ที่ถูกต้องเป็นไปตามโครงสร้างด้านล่าง

หมวด ……….
หมู่ 1 หมู่ 2 หมู่ 3 หมู่ 4

o

หัวหน้าหมู่

o

หัวหน้าหมู่

o

หัวหน้าหมู่

o

หัวหน้าหมู่

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

รองหัวหน้าหมู่

o

รองหัวหน้าหมู่

o

รองหัวหน้าหมู่

o

รองหัวหน้าหมู่

หัวหน้าหมวด  ...………………...   ผู้ช่วยหัวหน้าหมวด  ……………………………