แนวข้อสอบวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาสำหรับนักเรียน ม.6เตรียมสอบ ONET


kalayarat's picture

1. ข้อใดคือลักษณะที่แสดงความผอมและความอ้วนได้ดีที่สุด
      1) ขนาดของรอบเอว
      2) ความหนาของผิวหนัง
      3) ความกระฉับกระเฉง
      4) ปริมาณความหนาของไขมัน

2. ข้อใดคือสาเหตุสำคัญที่สุดที่ทำให้ผอม
      1) พันธุกรรม
      2) ความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ
      3) ความผิดปกติของต่อมไฮโปทาลามัส
      4) รับประทานอาหารไม่พอกับความต้องการของร่างกาย

3. ข้อใดคือสาเหตุสำคัญที่สุดของความอ้วน
     1) พันธุกรรม
     2) รับประทานยาบางประเภททำให้อ้วน
     3) รับประทานมากและไม่ออกกำลังกาย
     4) รับประทานอาหารเกินความต้องการของร่างกาย

4. ข้อใดเป็นวิธีลดความอ้วนได้ดีที่สุด
    1) ใช้ยาลดความอ้วน   
    2) ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้านวด
    3) ออกกำลังกายสม่ำเสมอ
    4) รับประทานอาหารคาร์โบไฮเดรตให้น้อยลง

5. ในการลดความอ้วนต้องคำนึงถึงข้อใดมากที่สุด
    1) ปริมาณและคุณค่าอาหาร
    2) ปริมาณอาหารและแคลอรี่
    3) ความพยายามและกำลังใจ
    4) จำนวนมื้ออาหารและชนิดของอาหาร
สร้างโดยครูกัลยารัตน์  เมธีวีรวงศ์  โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย


sss27174's picture

 เฉลยข้อสอบปี 2550 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ข้อ 44-46 

44. การปฏิบัติตนในข้อใดของนายเอกที่จัดเป็นพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ
1) กรเข้านอนหลังเวลา 21.00 น. ทุกวัน
2) การนวดตนเองเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อ
3) การซื้อยาแก้ท้องเสียมารับประทานเมื่อมีอาการท้องร่วง
4) การรับประทานอาหารประเภทแหนมสด ก้อยปลา

ตอบ 4) เพราะการรับประทานอาหารประเภทแหนมสด ก้อยปลา อาจเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งได้

ที่มา :: http://hospital.moph.go.th/thongsaenkhan/canser.html


45. เหตุใดการใช้กระบวนการทางประชาสังคมจึงทำให้ชุมชนเข้มแข็ง
1) เพราะประชาชนเกิดการรวมกลุ่มกันแก้ปัญหาของตนเอง
2) เพราะเป็นรวมคนเป็นจำนวนมากในชุมชน
3) เพราะทำให้เหน้าที่เกิดความเชื่อมั่นในการทำงาน
4) เพราะชาวบ้านไม่ต้องพึ่งรัฐอีกต่อไป

ตอบ  1) การรวมกลุ่มกันแก้ปัญหาต้องเกิดความสามัคคีโดยการสร้างสถานที่รวมจิตใจของทุกคน มีกิจกรรมในชุมชนทำร่วมกัน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ในชุมชน ซึ่งคนในชุมชนต้องเฝ้าระวังสิ่งไม่ดีที่จะเข้ามาในชุมชน

ที่มา :: http://guru.google.co.th/guru/thread?tid=5c8a9555a805f843


46. การป้องกันอันตรายจากการใช้ยาสามารถทำได้ดังนี้
1) ถูกคน ถูกเวลา ถูกทาง ถูกขนาด และถูกโรค
2) ถูกขนาน ถูกคน ถูกสถานการณ์ และถูกปริมาณ
3) ถูกหลัก ถูกเวลาสา ถูกชนิดและถูกคน
4) ถูกฉลาก ถูกวิธีการ และถูกต้องกับอาการ

ตอบ 1)   1.ใช้ให้ถูกโรค คือ ใช้ยาให้ตรงกับโรคที่เป็น เราไม่ควรซื้อยาหรือใช้ยาตามคำบอกเล่าของคนอื่น หรือหลงเชื่อคำโฆษณา ควรจะให้แพทย์ หรือเภสัชกรเป็นคนจัดให้
2.ใช้ยาให้ถูกกับคน คือ ต้องดูให้ละเอียดก่อนใช้ว่า ยาชนิดใดใช้กับใคร เพศใด และ อายุเท่าใด
3.ใช้ยาให้ถูกเวลา ควรปฏิบัติดังนี้
- การรับประทานยาก่อนอาหาร ต้องรับประทานยาก่อนอาหารอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง ถึงหนึ่งชั่วโมง
- การรับประทานยาหลังอาหาร หลังจากรับประทานอาหารเสร็จแล้ว ประมาณ 15 - 30 นาที
- การรับประทานยาหลังอาหารทันที หรือพร้อมอาหาร ให้รับประทานยาทันที หลังจากรับประทานอาหารเสร็จแล้ว
- การรับประทานยาก่อนนอน ให้รับประทานยาก่อนเข้านอนตอนกลางคืนประมาณ 15-30 นาที 
- การรับประทานยาเมื่อมีอาการ ให้รับประทานยาเมื่อมีอาการของโรค เช่น ยาลดน้ำมูก ยาแก้ไอ และยาลดไข้ แก้ปวด
4.ใช้ยาให้ถูกขนาด ควรรับประทานให้ถูกขนาดตามที่แพทย์ หรือเภสัชกรแนะนำ จึงจะให้ผลดีในการรักษา
5.ใช้ยาให้ถูกวิธี
- ยาที่ใช้ภายนอก ได้แก่ ขี้ผึ้ง ครีม ยาผง ยาเหน็บ ยาหยอด มีข้อดีคือมีผลเฉพาะบริเวณที่ให้ยาเท่านั้นและมีการดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้น้อย จึงไม่ค่อยมีผลอื่นต่อระบบในร่างกาย
- ยาที่ใช้ภายใน ได้แก่ ยาเม็ดยาผง ยาน้ำ ข้อดี คือ สะดวก ปลอดภัย และใช้ได้กับยาส่วนใหญ่ แต่มีข้อเสียคือ ออกฤทธิ์ได้ช้าและปริมาณยาที่เข้าสู่กระแสเลือดอาจแตกต่างกันตามสภาพการดูดซึม

ที่มา :: http://www.yourhealthyguide.com/article/ag-drug-method.html

อัญมณี  พวงมาลา  ม.6/6  เลขที่ 314. ข้อใดเป็นพัฒนาการการคบเพื่อนของวัยรุ่น
     1) คบเพื่อนวัยเดียวกัน
     2) คบเพื่อนต่างวัย
     3) คบเพื่อนเพศเดียวกัน
     4) คบเพื่อนต่างเพศ
ตอบ 4 เพราะตามขั้นพัฒนาการอย่างหนึ่งของวัยรุ่น คือ การคบเพื่อนต่างเพศ เป็นการเรียนรู้ที่วัยรุ่นจะมี
         โอกาส พบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดความเห็นซึ่งกันและกัน เรียนรู้อุปนิสัยใจคอ รวมทั้ง
         การปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อเพศตรงกันข้าม อันจะนำไปสู่การประพฤติปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
ที่มา http://eu.lib.kmutt.ac.th/elearning/Courseware/SSC334/chapter8.htm

5. ถ้านักเรียนต้องการออกกำลังกาย เพื่อให้ร่างกายแข็งแรงและมีสมาธิดีขึ้น ควรเลือกเข้าร่วมกิจกรรมใด
     1) เต้นแอโรบิก
     2) วิ่งเหยาะ
     3) รำไม้พลอง
     4) โยคะ
ตอบ 4 เพราะโยคะเป็นการบริหารกายที่ดัดแปลงมาจากท่าต่างๆ ของสัตว์ โดยเป็นแนวทางในการฝึก
         ควบคุมตัวเองทางด้านร่างกายและจิตใจ ทำให้ผู้ฝึกสุขภาพแข็งแรง มีบุคลิกภาพที่ดีทั้งเด็กและ
         ผู้ใหญ่ โยคะเหมาะกับเด็กเล็กๆ 
                ตั้งแต่ 3 ขวบ อันเป็นวัยแห่งการเรียนรู้ และสนุกกับการแปลงกายเป็นสัตว์ต่างๆ ที่สำคัญ
         กระดูกสันหลังซึ่งเป็นตัวเชื่อมจากเส้นประสาทไปสู่สมองของเด็กวัยนี้ค่อนข้างยืดหยุ่นได้ดี ฉะนั้น
         การใช้การเคลื่อนไหวของโยคะซึ่งเน้นการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อและกระดูกสันหลังจึงทำให้สมอง
         ของเด็กแตกแขนงอย่างรวดเร็ว กระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตเวลาที่กล้ามเนื้อยืดและคลายตัว
                     ส่วนในเด็กวัย 7-14 ปี การฝึกโยคะจะช่วยเสริมเรื่องสมาธิ และพัฒนาการทางร่างกาย
         ด้านต่างๆ ได้อย่างดี ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบุคลิกภาพ นอกจากนี้ยังช่วยให้รู้จังหวะการหายใจ
         เข้าอออก ช่วยให้ผ่อนคลายและควบคุมตัวเองได้ เมื่อต้องเผชิญกับภาวะตื่นเต้น ตกใจ
ที่มา http://writer.dek-d.com/AngelTVXQ/story/viewlongc.php?id=465740&chapter=4

6. ข้อใดไม่ใช่การวางแผนดูแลสุขภาพเพื่อการมีสุขภาพดี
     1) มีกิจกรรมทางกายมากขึ้น
     2) ดื่มแอลกอฮอล์เป็นครั้งคราว
     3) เล่นเกมคอมพิวเตอร์ทุกวัน
     4) ฝึกซ้อมกีฬาทุกวัน
ตอบ 3 เพราะโทษของการเล่นเกมส์
           1.เกิดการปวดตา ปวดคอ นิ้วเกร็ง ถ้าเล่นนานเกินควร
           2.หากเล่นไม่ถูกเวลาอาจบั้นทอนตนเอง เช่น พรุ่งนี้สอบยังจะไปนั่งเล่นเกมส์ 
           3.เล่นแล้วมักเกิดอาการติดลม
           4.เล่นจนควมคุมตัวเองไม่อยู่
           5.อินกับมันมากเกิน

ที่มา http://suannonweb.com/magazine/94/youth-and-games

นางสาววริยา วิสุทธิ์เสรีวงศ์ ม.6/6 เลขที่ 34


sss27259's picture

53 .หูน้ำหนวกเกิดจากการติดเชื้ออะไร
1. เชื้อรา           2. เชื้อพยาธิ
3. ติดเชื้อไวรั ส   4. เชื้อแบคทีเรีย
ตอบ  4. เชื้อแบคทีเรีย
เพราะ ทำให้มีหนองในหูชั้นกลาง เยื่อแก้วหูแตกเป็นรูทะลุ จึงเกิดเป็นโรคหูน้ำหนวก

54. เมื่อใกล้วันสอบนักเรียนมีความหงุดหงิดวิตกกังวลเนื่องจากร่างกายหลั่งสารใด
ลดน้อยลง
1. ซีโรโทนิน เอ็นดอร์ฟิน  2. ซีโรโทนิน อินซูลิน
3. เอ็นดอร์ฟิน กลูคากอน  4. เมลาโทนิน โตปามีน
ตอบ 1.ซีโรโทนิน เอ็นดอร์ฟิน เพราะ ซีโรโทนินมีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องของอารมณ์และการตัดสินใจ สารเอ็นดอร์ฟินเป็นสารทำให้เรามีความตื่นตัว สดชื่น

55. ข้อใดไม่ใช่การสร้างเสริมการรู้จักตนเองและการยอมรับตนเอง
1. การทำให้ค่านิยมกระจ่างชัดเจน
2. การเผชิญกับปัญหาได้
3. การรับรู้ถึงความรู้สึกตนเอง
4. การบริหารจัดการใช้เวลาอย่างเหมาะสม
ตอบ 1. การทำให้ค่านิยมกระจ่างชัดเจน เพราะทุกข้อเป็นการสร้างเสริมและการยอมรับตนเอง แต่ข้อ 1 ค่านิยมไม่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างและรู้จักตนเอง

56. คำกล่าวที่ว่า "มนุษย์ทุกคนมีหมอ 2 คน คือ ขาขวาและขาซ้าย" นักเรียนสามารถ
เปรียบเทียบได้ใกล้เคียงกับข้อความใด
1. ออกกำลังกายด้วยการเดิน
2. ออกกำลังกายป้องกันโรคได้
3. การดูแลตนเองก่อนเสมอ
4. การมีหมอหรือแพทย์ประจำครอบครัว
ตอบ 2. ออกกำลังกายป้องกันโรคได้ เพราะการออกกำลังกายด้วยขาสามรถทำได้หลายอย่าง เช่น การเดิน การวิ่ง การกระโดด ซึ่งเปนการออกกำลังกายที่ป้องกันโรคได้

 

นางสาว ประภัสสร พูลเกษม ม.6/3  เลขที่ 14O-NETเฉลยข้อสอบสุขศึกษา ปี 2551   (ข้อ16 - 18)

16 . คุณสมบัติของกล้ามเนื้อหัวใจ  คือข้อใด
      1.  ลักษณะคล้ายกล้ามเนื้อลาย              2.  มีลักษณะคล้ายกล้ามเนื้อเรียบปนกล้ามเนื้อลาย
      3.  ทำงานใต้อำนาจจิตใจ                     4.  ทำงานนอกอำนาจจิตใจ
เฉลย ข้อ 4 กล้ามเนื้อหัวใจ (Cardiac Muscle) เป็นกล้ามเนื้อที่อยู่นอกอำนาจจิตใจ แต่เป็นกล้ามเนื้อชนิดพิเศษที่    พบเฉพาะในหัวใจ เป็นกล้ามเนื้อที่บีบตัวให้หัวใจเต้น

17.  นักเรียนฝึกออกกำลังกายด้วยการวิดพื้นเป็นประจำ  จะช่วยเพิ่มสมรรถภาพของกล้ามเนื้อส่วนใดมากที่สุด
       1.  กล้ามเนื้อต้นขา     2.  กล้ามเนื้อหลัง
       3.  กล้ามเนื้อหน้าท้อง   4.   กล้ามเนื้อแขน
เฉลย ข้อ 4 การวิดพื้นเป็นการบริหารกล้ามเนื้อในลักษณะ Compound คือมีกล้ามเนื้อหลายส่วนทำงานพร้อม ๆ กัน ในส่วนของการวิดพื้นจะได้กล้ามเนื้อหน้าอก หลังแขน และหัวไหล่ แต่จะเน้นไปที่กล้ามเนื้อส่วนไหน ขึ้นอยู่กับลักษณะของการวางมือ เช่นถ้าวางมือชิดกันมาก ๆ จะได้ส่วนหลังแขนมากกว่าหน้าอก แต่วางมือห่างกันเกินช่วงไหล่ก็จะเน้นในส่วนของหัวไหล่และหน้าอกครับ อย่างไรก็ตามแต่การวิดพื้นโดยใช้แค่น้ำหนักตัวของตัวเอง ไม่สามารถที่จะพัฒนากล้ามเนื้อให้มีขนาดใหญ่โตได้มากนัก(แทบจะเรียกว่าไม่มีผลกับเรื่องของขนาด นอกจากทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้นเท่านั้น) การที่จะพัฒนาให้กล้ามเนื้อมีขนาดใหญ่ขึ้นจำเป็นต้องใช้แรงต้านที่สูงและมีการพัฒนาเพิ่มแรงต้านไปเรื่อย ๆ


18.  นักวิ่งระยะสั้นซ้อมการวิ่ง  100  เมตร  ติดต่อกัน  10   เที่ยว   ทำให้ล้า  เนื่องจากเกิดของเสียในร่างกาย
       1.  กรดแลกติก           2.  กรดยูริก
       3.  กรดเกลือ               4.  กรดอะมิโน
เฉลย  ข้อ 1 ในร่างกายมนุษย์ สามารถหดตัวได้รวดเร็วกว่าและแรงมากกว่ากล้ามเนื้อที่หายใจแบบใช้ออกซิเจน (oxidative muscle) แต่หดตัวได้ไม่นาน มีการหายใจโดยไม่ใช้ออกซิเจนอย่างรวดเร็ว (anaerobic burst) ก่อนที่กล้ามเนื้อจะหดตัว ซึ่งทำให้เกิดความเมื่อยล้าจากการเกิดกรดแลกติก (lactic acid)


 นางสาว ภัคพร   เกียรติจินดารัตน์    ม.6/6   เลขที่ 38

 
 ข้อสอบ O-NET วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
ข้อ 13-15 

ข้อ 13. กลูโคสที่เหลือใช้ภายในร่างกายจะถูกเปลี่ยนเป็นข้อใด
     1) ไขมัน
     2) โปรตีน
     3) วิตามิน
     4) คาร์โบไฮเดรต

ตอบ 1) ไขมัน
เพราะ  น้ำตาลกลูโคสที่เหลือใช้ ร่างกายจะเก็บสำรองไว้ ในรูปไกลโคเจนและไขมัน ซึ่งเป็นไปตามกระบวนการดังนี้
        1. อาหาร (แป้ง น้ำตาล ไขมัน) เปลี่ยนเป็นน้ำตาลกลูโคสเข้าสู่กระแสเลือด ส่งต่อไปยังเซลล์ต่างๆทั่วร่างกายเพื่อสลายเป็นพลังงานต่อไป
        2. เมื่อน้ำตาลกลูโคสในเลือดมีปริมาณสูงกว่าเกณฑ์/ระดับปกติ (ระดับที่มากกว่า 80-100 มิลลิแกรมต่อเดซิลิตร) จะเกิดสภาวะไม่สมดุลย์ ฮอร์โมนอินซูลินจะหลั่งออกมาจากตับอ่อน ช่วยให้น้ำตาลกลูโคสเข้าสู่เซลล์มากขึ้น แต่ถ้าร่างกายไม่ต้องการพลังงานมากนักหรือเมื่อในเลือดมีน้ำตาลกลูโคสมากเกินไป อินซูลินที่หลั่งออกมามากจะเปลี่ยนน้ำตาลกลูโคสส่วนที่เหลือใช้ให้เป็นไกลโคเจน แล้วนำไปเก็บระยะสั้นไว้ที่ตับและตามกล้ามเนื้อในรูปละลายในน้ำ และเมื่อล้นจากส่วนนี้ จะนำเก็บในรูปไขมัน

ที่มา: http://www.sc.mahidol.ac.th/scpn/QL_SCKM/nananaroo/nananaroo1.html 

 

ข้อ 14. ปัจจัยใดทีมีผลต่อการเจริญเติบโตของมนุษย์มากที่สุด
     1) การมีสุขภาพจิตดี
     2) การออกกำลังกายสม่ำเสมอ
     3) การขับถ่ายของเสียออกจากร่างกาย
     4) การรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่

ตอบ 4) การรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่
เพราะ ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการ ได้แก่
        1.   เพศ   ปกติเพศหญิงจะเจริญเติบโตเร็วกว่าเพศชาย
        2.   ต่อมต่าง ๆ  ภายในร่างกายที่ผลิตสารต่าง ๆ  อาจทำงานมากหรือน้อยต่างกันไป
        3.   อาหาร  การได้รับสารอาหารไม่ครบถ้วน  การเจริญเติบโตจะช้า
        4.   อากาศและแสงแดด  ถ้ามีอากาศดีและได้รับแสงแดดบ้างจะทำให้เราแข็งแรง  เจริญเติบโตตามปกติ
        5.   การบาดเจ็บและโรคภัยที่เป็นมาแต่เดิม  ถ้าป่วยมาแต่เล็กก็จะทำให้เจริญเติบโตช้า
        6.   การเรียนรู้ที่จะฝึกหัดหรือฝึกฝน  โดยเฉพาะการเล่นกีฬา  และทำกิจกรรมต่าง ๆ  จะทำให้พัฒนากล้ามเนื้อดี  จะทำให้เจริญเติบโตเร็วขึ้น

ที่มา: http://www.cmw.ac.th/elibrary/fileselibrary/SportH/warutchaya001/sec15.htm

 

ข้อ 15. ข้อใดควรปฏิบัติมิให้ร่างกายขาดวิตามินเอ
     1) รับประทานน้ำมันตับปลา
     2) ออกกำลังกายกลางแจ้ง
     3) รับประทานอาหารเสริมที่มีวิตามินเอ
     4) รับประทานผักใบสีเขียว และผักที่มีสีเหลืองเป็นประจำ 

ตอบ 4) รับประทานผักใบสีเขียว และผักที่มีสีเหลืองเป็นประจำ
เพราะ
 แหล่งอาหารของวิตามินเอ แบ่งเป็นสองกลุ่มดังนี้
        1. วิตามินเอจากเนื้อสัตว์ ได้แก่ ตับ น้ำมันตับปลา ไข่แดง น้ำนม เนย และปลาขนาดเล็ก
        2. วิตามินเอจากผัก ได้แก่ ผักใบเขียวจัด ผัก ผลไม้ที่มีสีเหลืองหรือส้ม เช่น แครอท มันหวาน มันเทศ มะละกอ มะม่วง และน้ำมันปาล์มแดง

ที่มา: http://www.uniteforsight.org/course/thai/vitamina.php

 

นส. ชรินรัตน์ ไทยประดิษฐ์ ม.6/6 เลขที่ 5  


18. เมื่อมนุษย์ออกกำลังกายด้วยการวิ่งเหยาะๆทุกวัน วันละ 30 นาที ร่างกายจะพัฒนาเส้นใยกล้ามเนื้อสีใดมากที่สุด
1) สีขาว
2) สีแดง
3) สีชมพู
4) สีดำ

ตอบ  คนเราทุกคนจะมีเส้นใยกล้ามเนื้ออยู่สองแบบ
       1.เส้นใยกล้ามเนื้อสีแดง ซึ่งก็คือเส้นใยกล้ามเนื้อสำหรับการทำแอโรบิคต่างๆ มีไว้สำหรับการเคลื่อนไหวที่ต้องทำติดต่อกันเป็นเวลานานๆ เช่น วิ่ง, พายเรือ, เล่นบาส, ว่ายน้ำ, ตีเทนนิส เส้นใยแบบนี้อาศัยพลังงานจากออกซิเจน เรียกเส้นใยนี้ว่า Slow-Twitch Fibers ซึ่งลักษณะของเส้นใยกล้ามเนื้อสีแดงจะมีลักษณะแบน เหนียว จึงทำให้ร่างกายที่มีเส้นใยกล้ามเนื้อแบบแดงมากๆมีลักษณะกล้ามเนื้อแห้ง เกร็ง แต่ไม่ใหญ่
       2.เส้นใยกล้ามเนื้อสีขาว ซึ่งทำงานโดยอาศัยการแตกตัวของสารอาหารในร่างกาย เราเรียกเส้นใยนี้ว่า Fast-Twitch Fibers ลักษณะเส้นใยกล้ามเนื้อสีขาวจะใหญ่ เหมาะสำหรับกีฬาที่ใช้พละกำลัง เช่น การเพาะกาย โดยเมื่อเรายกลูกเหล็กก็จะทำให้เส้นใยกล้ามเนื้อสีขาวถูกบริหารไปด้วย จึงเติบโตมากขึ้น ทำให้กล้ามเนื้อมีขนาดใหญ่สวยงาม

http://www.tuvayanon.net/7basf.html  19. อาการเหนื่อยล้าที่เกิดจากการออกกำลังกายอย่างหนัก ทำให้เกิดของเสียใดในร่างกาย

    1) กรดแลกติก
2) กรดกำมะถัน
3) กรดเกลือ
4) กรดอะมิโน

ตอบ   ในการออกกำลังกายแบบไม่ใช้ออกซิเจน (Anaerobic exercise)
จะมีการหดตัวของกล้ามเนื้อในระยะเวลารวดเร็ว
และหดตัวได้แรงจนเข้าใกล้ความสามารถในการหดตัวสูงสุดของกล้ามเนื้อนั้นๆ
ตัวอย่างของการออกกำลังกายแบบไม่ใช้ออกซิเจน เช่น
การยกน้ำหนักหรือการวิ่งในระยะสั้นแบบเต็มฝีเท้า
การออกกำลังกายแบบนี้จะใช้ใยกล้ามเนื้อประเภท type II (หรือ fast-twitch)
อาศัยพลังงานจาก ATP หรือกลูโคส แต่ใช้ออกซิเจน ไขมัน
และโปรตีนในปริมาณน้อย ผลิตกรดแลกติกออกมาเป็นจำนวนมาก และไม่สามารถออกกำลังกายได้นานเท่าการออกกำลังกายแบบใช้ออกซิเจน


20. การฝึกออกกำลังกาย วิ่งไป – กลับ ระยะทาง 5 เมตร เป็นประจำ จะช่วยเพิ่มสมรรถภาพทางกายด้านใด
1) ความแข็งแรง
2) ความทนทาน
3) ความคล่องแคล่ว ว่องไว
4) ความอ่อนตัว

ตอบ    สมรรถภาพทางกลไก มีองค์ประกอบของความสามารถอยู่ 6 ด้าน คือ
         1) ความคล่องแคล่ว หมายถึง ความสามารถในการเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วและควบคุมได้ รูปแบบที่นิยมนำมาใช้ทดสอบ เช่น การวิ่งเก็บของการวิ่งซิกแซ็ก
         2) การทรงตัว หมายถึง ความสามารถในการรักษาความสมดุลร่างกายในขณะอยู่กับที่หรือขณะเคลื่อนที่รูป แบบที่นิยมนำมาใช้ในการทดสอบ เช่น การทดสอบยืนเท้าเดียว การเดินโดยมีสิ่งกีดขวางไว้บนศีรษะ
         3) การประสานสัมพันธ์ หมายถึง ความสามารถในการเคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างราบรื่น กลมกลืน และมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นการทำงานประสานสอดคล้องกันระหว่างตา-มือ-เท้า รูปแบบที่นิยมนำมาใช้ในการทดสอบ เช่น การขว้างลูกบอล การรับส่งลูกบอลกระทบผนัง
         4) พลังกล้ามเนื้อ หมายถึง ความสามารถของกล้ามเนื้อที่ออกแรงสูงสุดในเวลาสิ้นสุด รูปแบบที่นิยมนำมาใช้ในการทดสอบ เช่น การยืนกระโดดไกล การทุ่มน้ำหนัก
         5) เวลาปฏิกิริยาตอบสนอง หมายถึง ระยะเวลาที่ร่างกายใช้ในการตอบสนองต่อสิ่งเร้าต่างๆ รูปแบบที่นิยมนำมาใช้ทดสอบ เช่น การเคลื่อนไหวหรือหยุดเคลื่อนไหวร่างกายเมื่อได้ยินเสียงหรือมองเห็นแสง
         6) ความเร็ว หมายถึง ความสามารถในการเคลื่อนที่จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งอย่างรวดเร็ว รูปแบบที่นิยมมาใช้ทดสอบ เช่น การวิ่งเร็วในระยะไม่เกิน 50 เมตร

http://www.radompon.com/resourcecenter/?q=node/44


 

 นางสาว ชิดขนก  รักษ์ถาวรวงศ์  เลขที่ 21  ม. 6/7   ข้อสอบ O-NET ปี 2549

ข้อ 31-33 

31. นันทนาการหมายถึงข้อใด
     1) การพักผ่อน
     2) การนอนหลับ
     3) การออกกำลังกาย
     4) การทำกิจกรรมยามว่าง

ตอบข้อ 4
เพราะ  นันทนาการ เป็นกิจกรรมที่กระทำในเวลาว่าง โดยผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจ สมัครใจ โดยไม่มีการบังคับและได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินใจ จากการเข้าร่วมกิจกรรมที่ผู้นำได้จัดขึ้น
ที่มา :
http://www.pe.cmru.ac.th/learning/PE0101/content/Less5/pt1.html

32. การจัดนิทรรศการ จัดเป็นนันทนาการประเภทใด
     1) กิจกรรมศิลปะ
     2) กิจกรรมอนุรักษ์
     3) กิจกรรมงานสังคม
     4) กิจกรรมอาสาสมัคร

ตอบข้อ 1
เพราะ
กิจกรรมศิลปะเป็นกิจกรรมที่แสดงออกถึงความสามารถพิเศษ ความละเอียด ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดยใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ให้เกิดทักษะความสัมพันธ์ของประสาทอวัยวะร่างกาย และพัฒนาความคิดความสามารถในการทำงาน จนสามารถพัฒนาไปสู่ทักษะเป็นงานอาชีพได้
ที่มา :
http://www.pe.cmru.ac.th/learning/PE0101/content/Less5/pt6.html

33. ในช่วงฤดูหนาว ร่างกายต้องการความอบอุ่น ควรรับประทานอาหารในข้อใด
     1) ส้มตำ
     2) ข้าวมันไก่
     3) กุ้งอบวุ้นเส้น
     4) น้ำพริก ผักสด

ตอบข้อ 2
เพราะ
ในช่วงฤดูหนาวร่างกายต้องการความอบอุ่น คาร์โบไฮเดรตจากข้าวที่เรารับประทานหากใช้ไม่หมดจะสะสมไว้ในรูปของไขมัน ซึ่งไขมันนั้นช่วยให้ร่างกายอบอุ่นขึ้น

นางสาวระพีพร  เรืองสุรเชษฐ  ม.6/6  เลขที่ 11


sss27283's picture

                                           เฉลย  แนวข้อสอบ O-Net  ปี 2550  (ข้อ 35 - 38)
35. หากมีผู้ถามนักเรียนว่าจะทราบได้อย่างไรว่าเขาเป็นโรคความดันโลหิตสูงหรือไม่ นักเรียนจะให้คำตอบอย่างไร
1) ให้ไปพบแพทย์เพื่อวัดความดันโลหิต
2) ให้สังเกตอาการตนเองว่ามีหน้ามืดเป็นลมบ่อยหรือไม่                           
3) ให้สังเกตอาการตนเองว่ามีเลือดกำเดาออกบ่อยๆไม่                          
4) ให้สังเกตอาการตอนเองว่าปวดศีรษะเป็นประจำหรือไม่
ตอบ ข้อ 1 ถ้าต้องการทราบว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูงหรือไม่ วิธีที่ดีที่สุด คือ ควรไปพบแพทย์เพื่อวัดความดันโลหิต เพราะอาการอื่นๆที่กล่าวมา อาจเป็นโรคความดันโลหิตต่ำหรือโรคอื่นๆก็ได้

36. เมื่อต้องการซื้อโทรทัศน์ นักเรียนควรปฏิบัติอย่างไรเพื่อเป็นการรักษาสิทธิผู้บริโภค
1) เลือกโทรทัศน์ที่มียี่ห้อที่คนนิยมมากไม่เลือกตามโฆษณา
2) ตรวจสอบสินค้าให้ถ้วนถี่ เก็บใบรับประกันสินค้า                              
3) จดหมายเลขโทรศัพท์ร้านค้าและชื่อผู้ขาย                           
4) จดหมายเลขโทรศัพท์ร้านค้าที่คุ้นเคย
ตอบ ข้อ 2 สิทธิของผู้บริโภค มีดังนี้            
      1. สิทธิที่จะได้รับข่าวสารที่ถูกต้องและครบถ้วน
      2. สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินค้าหรือบริการ
      3. สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือบริการ
      4. สิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการทำสัญญา
      5. สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย
          ซึ่งคำตอบข้อ 2 เป็นการรักษาสิทธิผู้บริโภคที่ดีที่สุด 

37.  เชื้อไข้หวัดนกสามารถแพร่เร็วในสภาพอากาศใด
     1) มีความชื้นสูงและอุณหภูมิต่ำ   2) มีความชื้นต่ำและอุณหภูมิสูง
     3) มีความชื้นต่ำและอุณหภูมิต่ำ   4) มีความชื้นสูงและอุณหภูมิสูง
ตอบ ข้อ 3 เชื้อไข้หวัดนกสามารถแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วในอากาศที่มีความเย็น มีอุณหภูมิอยู่ประมาณ 4-10 องศาเซลเซียส ซึ่งมีความชื้นต่ำและอุณหภูมิต่ำ 
 
38. จงพิจารณาว่ากิจกรรมใดไม่ใช่กิจกรรมนันทนาการ
     1) การเล่นฟุตบอลหลังเลิกเรียน
     2) การซ้อมฟุตบอลของนักฟุตบอลโรงเรียน
     3) การประกวดเต้นรำ
     4) การชนไก่
ตอบ ข้อ 4 กิจกรรมนันทนาการ หมายถึง กิจกรรมที่คนเราใช้เวลาว่างจากภารกิจงานประจำโดยเข้าร่วมด้วยความสมัครใจ และกิจกรรมที่ทำต้องไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม และกฎหมายบ้านเมือง เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาหรือความเจริญงอกงามทางกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา แต่การชนไก่ เป็นการทำร้ายสัตว์วิธีหนึ่ง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ขัดต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี เป็นสิ่งที่ไม่ก่อให้เกิดความเจริญงอกงาม และยังเป็นการพนันที่ผิดกฎหมายอีกด้วย

                                                                                   นางสาวอรวารี    จ้อยจุฑา    ม.6/3    เลขที่ 22เฉลยข้อสอบ  O-net ปี50  <<ข้อ 13-16>>

13. ข้อใดไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงเมื่อเข้าสู่วัยรุ่น
     1) เสียงแตกในเด็กผู้ชาย                                              2) การมีประจำเดือนของเด็กหญิง
     3) มีความคล่องแคล่ว ว่องไว มากขึ้น                                4) การฝันเปียกในเด็กผู้ชาย

ตอบ  ข้อ 3 เพศชายมีฮอร์โมนเพศที่มีบทบาทสำคัญ คือ เทสโทสเทอโรน (Testosterone) จะทำให้เด็กผู้ชายมีเสียงแตกและการฝนเปียก และเพศหญิงมีฮอร์โมนเพศที่มีบทบาทสำคัญคือ เอสโทรเจน (Estrogen) จะทำให้เด็กผู้หญิงมีประจำเดือน ซึ่งเมื่อเด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิงย่างเข้าสู่วัยรุ่นจะแสดงความเป็นหนุ่มสาวทั้งด้านร่างกายและจิตใจ

ความคล่องแคล่ว ว่องไว มากขึ้น ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงเมื่อเข้าสู่วัยรุ่น

14. ข้อใดเป็นสถานการณ์เสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์มากที่สุด
     1) เที่ยวกลางคืนกับเพศตรงข้ามและดื่มของมึนเมา    2) การได้เห็นภาพและสื่อเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์
     3) การแต่งกายยั่วยุให้เกิดอารมณ์ทางเพศ             4) การเดินคนเดียวในที่เปลี่ยว

ตอบ  ข้อ 1 เที่ยวกลางคืนกับเพศตรงข้ามและดื่มของมึนเมาเป็นต้นเหตุที่ให้เกิดการมีสัมพันธ์มากที่สุดเพราการดื่มของมึนเมาจะทำให้เพศชายหลั่งฮอร์โมนเทสโทสเทอโรน (Testosterone) และเพศหญิงมีฮอร์โมนเพศที่มีบทบาทสำคัญคือ เอสโทรเจน (Estrogen) พฤติกรรมที่แสดงทางร่างกายและจิตใจถ้าควบคุมไม่ได้จะมีความเสียงต่อการมีเพศสัมพันธ์มากที่สุด

15. วัฒนธรรมต่างชาติที่มีผลต่อพฤติกรรมทางเพศของเด็กวัยรุ่นเกิดจากสาเหตุใดมากที่สุด

     1) หนังสือและสิ่งพิมพ์ต่างๆ                                           2) การสื่อสารที่ไร้พรมแดน
     3)ความเจริญทางเทคโนโลยีสารสนเทศ                           4) ภาพยนตร์ วิทยุ โทรทัศน์

ตอบ  ข้อ 3 ในปัจจุบันวัฒนธรรมทางตะวันตกเข้ามาคลอบงำพฤติกรรมของวัยรุ่นมาก เช่น ความเจริญทางเทคโนโลยีสารสนเทศ มีปัจจัยหลายๆอย่าง เช่น ชอบดูสื่อลามก ซึ่งจะทำให้เกิดอารมณ์ทางเพศจนมั่วสุมมีเพศสัมพันธ์หรืออยากลอง เพราะวับรุ่นเป็นวัยอยากรู้อยากลองอยู่แล้ว แต่ถ้าอยากลองเรื่องเพศสัมพันธ์นับว่าอันตราย

16. ข้อใดเป็นการปกป้องกนตนเองจากโรดเอดส์เมื่อมีเพศสัมพันธ์

     1)ทำความสะอาดอวัยวะเพศ                               2) สวมถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์
     3)หลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร              4) ไม่สำส่อนทางเพศ

ตอบ  ข้อ 2 ถุงยางอนามัยมีลักษณะเป็นถุงยางบางๆ มีขนาดพอดีที่จะสวมใส่อวัยวะเพศของผู้ชายเมื่อตื่นตัวถุงยางอนามัยสามารถช่วยป้องกันโรคเอดส์ได้ และสามารถป้องกันไม่ให้น้ำอสุจิเข้าไปในช่องคลอด


นางสาววีรวรรณ  ทวีคงศักดิ์สกุล  ม.6/6 เลขที่  21


sss27276's picture

77.การเล่นประเภทคู่กีฬาใดมีวิธีการเล่นที่แตกต่างจากกีฬาอื่น

1.เทนนิส     2.แบดมินตัน   3.เทเบิลเทนนิส      4.วอลเลย์บอลชายหาด

ตอบ     4.วอลเลย์บอลชายหาด  เพราะ ต้องเล่นกลางทราย

1. ขนาดสนามกว้าง 9 เมตร ยาว 18 เมตร ล้อมรอบด้วยเขตรอบสนามอย่างน้อย 5 เมตรทุกด้าน ที่ว่างเหนือพื้นที่การเล่นลูก 12.50 เมตรต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง เส้นสนามมีความกว้าง 5-8 ซม. ต้องเป็นสีเดียวกันและตัดกับสีทรายอย่างชัดเจน
2.
พื้นสนามต้องเป็นทรายที่มีความหนาอย่างน้อย 40 ซม. ต้องเป็นเม็ดกลมละเอียด ปราศจากการอัดแน่น และสิ่งที่จะทำให้เกิดอันตรายหรือบาดเจ็บ เช่น เปลือกหอย ก้อนหิน ฯลฯ ต้องไม่หยาบเกินไปหรือละเอียดเกินไปจนกลายเป็นฝุ่น
3.
ความสูงตาข่ายประเภททีมชาย 2.43 เมตร หญิง 2.24 เมตร ประเภทอายุไม่เกิน 16 ปี 2.24 เมตร ไม่เกิน 14 ปี 2.12 เมตรไม่เกิน 12 ปี 2.00 เมตร (ทั้งประเภทไม่เกิน 16 ปี, 12 ปี ความสูงของชายและหญิงเท่ากัน)
4.
ลูกบอลต้องไม่ดูดซึมน้ำ สีสดใส เช่น สีชมพู ส้ม ลายสลับ ฯลฯ แรงอัด 0.175-0.225 กก./ตร.ซม. จะใช้ลูกบอล 3 ลูกในการแข่งขัน
5.
ทีมจะประกอบด้วยผู้เล่น 2 คนเท่านั้น ไม่มีผู้เล่นสำรองหรือ การเปลี่ยนตัว ไม่มีผู้ฝึกสอน
6.
ระบบการนับคะแนนมี 2 แบบ คือ
6.1
แบบ ก แข่งขันแบบเซตเดียว ชนะกันที่ 15 คะแนน ถ้ามีการดิวซ์จะไม่เกิน 17 คะแนน และเมื่อคะแนนรวมกันทั้ง 2 ทีม ได้ 5, 10, 15 จะมีการเปลี่ยนแดนและหยุดพัก 30 วินาที
6.2
แบบ ข แข่งขันแบบ 2 ใน 3 เซต ในเซตที่ 1 และ 2 ผู้ที่ทำได้ 12 คะแนนก่อน จะเป็นผู้ชนะ (ไม่มีการดิวซ์) ในเชตที่ 3 เป็นการแข่งขันแบบทีมที่ชนะในการเล่นลูกจะได้คะแนนทุกครั้ง (TIE-BREAK) ทีมที่ทำได้ 12 คะแนนก่อน จะเป็นผู้ชนะ แต่ต้องมีคะแนนนำฝ่ายตรงข้ามอย่างน้อย 2 คะแนน (เช่น 13:11, 15:13) และเมื่อคะแนนรวมกันทั้ง 2 ทีมได้ 4, 8, 12, 16 ฯลฯ จะเปลี่ยนแดนและหยุดพัก 30 วินาที ยกเว้นเซตที่ 3 หลังจากเปลี่ยนแดนแล้วจะแข่งขันต่อทันทีไม่มีการหยุดพัก
7.
อยู่ในระหว่างแนวของเส้นข้างทั้งสอง ผู้เสิร์ฟสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระในเขตเสิร์ฟ การเสิร์ฟต้องเป็นไปตามลำดับการเสิร์ฟตลอดเซตเพื่อนร่วมทีมของผู้เสิร์ฟต้อง ไม่กำบังทีมตรงข้ามไม่ให้เห็นผู้เสิร์ฟ ต้องเสิร์ฟภายใน 5 วินาที หลังจากผู้ตัดสินอนุญาตไม่มีความพยายามในการเสิร์ฟ
8.
ถ้าผู้เล่นทั้งสองทีมถูกลูกบอลพร้อมกันเหนือตาข่าย และไม่เป็นการพักลูกถือว่าไม่ผิดกติกา ถ้าสามารถเล่นต่อไปทีมที่รับลูกสามารถถูกลูกบอลได้อีก3 ครั้ง (กรณีนี้ไม่ถือว่าเป็นการสกัดกั้น) แต่ถ้าลูกบอลออกนอกสนามถือว่าทีมที่อยู่ฝ่ายตรงข้ามทำลูกออก
9.
ลูกบอบอาจถูกส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายได้ แต่ต้องไม่มีลักษณะของการจับลูกหรือโยนลูกบอล การเล่นลูกโดยใช้นิ้วเล่นมือบน (การเซต) ต้องเป็นการถูกลูกบอลในลักษณะการถูกลูกครั้งเดียว ยกเว้นการรับลูกตบด้วยความรุนแรง สามารถเล่นลูกบอล 2 จังหวะ หรือพักลูกได้เล็กน้อย
10.
ผู้เล่นอาจล้ำเข้าไปในแดนหรือเขตรอบสนามของทีมตรงข้ามได้ ถ้าไม่กีดขวางการเล่นของคู่ต่อสู้และห้ามทุกส่วนของร่างกาย (ยกเว้นผม) รวมทั้งชุดแข่งขันถูกตาข่าย
11.
การถูกบอลขณะทำการสกัดกั้น นับเป็นการถูกบอลของทีม 1 ครั้ง ทีมที่สกัดกั้นจะเล่นได้อีก 2 ครั้ง หลังจากการสกัดกั้น แต่กรณีนี้อนุญาตให้ผู้เล่นสกัดกั้นเล่นบอลครั้งที่ 2 ได้
12.
การกระทำต่อไปนี้คือการรุกที่ผิดกติกา
12.1
ผู้เล่นทำการรุกอย่างสมบูรณ์ โดยการแบมือและใช้ปลายนิ้วกดหรือพาลูกบอล
12.2
การเซตข้ามตาข่ายต้องอยู่ในแนวหัวไหล่ของคนเซต ไม่ว่าจะด้านหน้าหรือด้านหลัง
13.
การพักระหว่างเซต (ระบบ 2 ใน 3 เซต ) พัก 5 นาที
14.
ทีมจะมีเวลานอกได้เซตละไม่เกิน 4 ครั้ง ครั้งละ 30 วินาที

78.การเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิส เมื่อคู่แข่งตีลูกทอปสปิน เราควรตั้งหน้าไม้อย่างไร เพื่อให้ลูกกระดอนกลับไปลงบนโต๊ะคู่แข่งขัน

1.ตีกลับไปโดยคว่ำหน้าไม้ลงเล็กน้อย

2.ตีกลับไปโดยการหงายหน้าไม้เล็กน้อย

3.ตีกลับไปโดยการตั้งหน้าไม้ตั้งฉากกับโต๊ะ

4.ตีกลับไปโดยเอียงหน้าไม้เล็กน้อย

ตอบ  1.ตีกลับไปโดยคว่ำหน้าไม้ลงเล็กน้อย เพราะ  ท็อปสปิน คว่ำหน้าไม้ลง กระทบลูกที่เหนือจุดกึ่งกลาง, แบ็คสปิน หงายหน้าไม้ขึ้น กระทบลูกที่ใต้จุดกึ่งกลาง, ไซด์สปินหมุนขวา เอียงหน้าไม้ไปทางขวา กระทบลูกที่ด้านซ้ายของจุดกึ่งกลาง, ไซด์สปินหมุนซ้าย เอียงหน้าไม้ไปทางซ้าย กระทบลูกที่ด้านขวาของจุดกึ่งกลาง ที่กล่าวมาทั้งหมด ตีโดยดันไม้ไปข้างหน้าอย่างนุ่มนวล นอกเสียจากว่า คุณจะมีความคุ้นเคยกับสปินชนิดนั้นๆแล้ว จึงค่อยเล่นด้วยความรุนแรง

79.ข้อความใดถูกต้อง ในการแข่งขันวิ่งผลัด 4x100 เมตร

1.การรับ-ส่งไม้ผลัดจะต้องทำการับ-ส่งไม้ภายในระยะทาง 10 เมตร

2.นักกีฬาที่วิ่งทางโค้งได้ดี จะต้องประจำที่ไม้ 1 และ ไม้ 3

3.นักกีใษที่วิ่งช้าในทีม อาจถูกกำหนดให้วิ่งแค่ระยะทาง 90 เมตร

4.ข้อ2 และข้อ 3 ถูกต้อง

ตอบ   1.การรับ-ส่งไม้ผลัดจะต้องทำการับ-ส่งไม้ภายในระยะทาง 10 เมตรตามกติกาการแข่งขันวิ่งผลัดระยะสั้น จะมีการกำหนดการส่งและการรับคทาไว้ ผู้ส่งและผู้รับจะต้องทำการเปลี่ยนคทามือต่อมือได้ภายในเขต 20 เมตรเท่า
   
นั้น กล่าวคือ เขตนี้นับจากระยะทางเต็มขึ้นไปข้างหน้า 10 เมตร และถอยหลังลงไป 10 เมตร แต่อนุญาตให้ผู้รับถอยหลังลงไปต่ำกว่าเขตรับส่งจริงได้อีก 10  
   
เมตร แต่ระยะนี้ผู้รับจะรับคทาไม่ได้ ใช้เพื่อให้ผู้รับวิ่งเพื่อให้เกิดความเร็วสัมพันธ์กับผู้ส่งเท่านั้น

80.รายการแข่งขันใด ไม่มีการแข่งขันทศกรีฑา

1.วิ่ง 400 เมตร 

2.วิ่ง 200 เมตร

3.วิ่งกระโดดไกล

4.พุ่งแหลน

ตอบ2.วิ่ง 200 เมตร

น.ส.เพ็ญนภา ติษยางกูร ม.6/3 เลขที่ 20เฉลยข้อสอบ o-net 50 <<ข้อ 35-37>>

35. หากมีผู้ถามนักเรียนว่าจะทราบได้อย่างไรว่าเขาเป็นโรคความดันโลหิตสูงหรือไม่ นักเรียนจะให้คำตอบอย่างไร
1) ให้ไปพบแพทย์เพื่อวัดความดันโลหิต 
2) ให้สังเกตอาการตนเองว่ามีหน้ามืดเป็นลมบ่อยหรือไม่                           
3) ให้สังเกตอาการตนเองว่ามีเลือดกำเดาออกบ่อยๆไม่                          
4) ให้สังเกตอาการตอนเองว่าปวดศีรษะเป็นประจำหรือไม่
ตอบ ข้อ 1 ถ้าต้องการทราบว่าเป็นความดันโลหิตสูงหรือไม่ วีที่ดีที่สุดคือ ควรไปพบแพทย์เพื่อวัดความดันโลหิตไม่ควร
                   สังเกตอาการต่างๆด้วยตนเอง

36. เมื่อต้องการซื้อโทรทัศน์ นักเรียนควรปฏิบัติอย่างไรเพื่อเป็นการรักษาสิทธิผู้บริโภค
1) เลือกโทรทัศน์ที่มียี่ห้อที่คนนิยมมากไม่เลือกตามโฆษณา 
2) ตรวจสอบสินค้าให้ถ้วนถี่ เก็บใบรับประกันสินค้า                              
3) จดหมายเลขโทรศัพท์ร้านค้าและชื่อผู้ขาย                           
4) จดหมายเลขโทรศัพท์ร้านค้าที่คุ้นเคย
ตอบ ข้อ 2 สิทธิของผู้บริโภคมีดังนี้            
 1. สิทธิที่จะได้รับข่าวสารที่ถูกต้องและครบถ้วน
 2. สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินค้าหรือบริการ
 3. สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือบริการ
 4. สิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการทำสัญญา
 5. สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย
          ดังนั้นผู้บริโภคควรตรวจสอบสินค้าให้ถี่ถ้วน และเก็บใบรับประกันสินค้า เพื่อเป็นการรักษาสิทธิของผู้บริโภค

37.  เชื้อไข้หวัดนกสามารถแพร่เร็วในสภาพอากาศใด
    
1) มีความชื้อสูงและอุณหภูมิต่ำ   2) มีความชื้อต่ำและอุณหภูมิสูง
     3) มีความชื้อต่ำและอุณหภูมิต่ำ   4) มีความชื้อสูงและอุณหภูมิสูง
ตอบ ข้อ 3 เชื้อไข้หวัดนกสามารถแพร่กระจายได้อย่างเร็วในอากาศที่มีความชื้อต่ำและอุณหภูมิต่ำ
                   เกิดจากเชื้อไวรัส H5N1 อุณหภูมิอยู่ประมาณ 4-10 องศาเซลเซียส

นางสาว คณิตา บุญล้อม ม.6/6 เลขที่ 28เฉลย  » แนวข้อสอบ O-Net  ปี 2550  (ข้อ 39 - 42)

39. ข้อใดเป็นอาการที่เกิดจากความเครียด

1.)รับประทานอาหารมากกว่าปกติ  

2) ท้องเสีย 

3)นอนไม่หลับ  

4) ถูกทุกข้อ

ตอบ  ข้อ 4  เพราะอาการที่เกิดจากความเครียดจะส่งผลได้หลายทาง

         -ทางร่างกาย    เช่น  นอนหลับยาก หัวใจเต้นเร็ว หูอื้อ มือเย็น               อ่อนเพลีย ท้องร่วงท้องผูก   ท้องเสีย  คลื่นไส้อาเจียน 

        -จิตใจ  เช่น  วิตกกังวลตัดสินใจไม่ดี ขี้ลืม สมาธิสั้น 

         -อารมณ์  เช่น  โกรธง่ายวิตกกังวล ร้องไห้ ซึมเศร้า ท้อแท้ หงุดหงิด ซึมเศร้า มองโลกในแง่ร้าย นอนไม่หลับ

         -การแสดงออกทางพฤติกรรม  เช่น   รับประทานอาหารมากกว่าปกติ  ติดบุหรี่สุรา   โผงผาง   แยกตัว

40. บุคคลใดที่เสี่ยงที่สุดต่อการได้รับสารพิษเข้าสู่ร่างกาย

1) นางสาวจิตรามีบ้านอยู่ใกล้โรงงานแบตเตอรี่

2)เด็กชายดำเป็นพนักงานเติมน้ำมัน

3)นางปุ๊กชอบกินผักตามร้านลาบส้มตำ

4)นายโตมีบ้านอยู่ใกล้ถนนที่มีการจราจรหนาแน่น

ตอบ  ข้อ 1  เพราะ ภายในแบตเตอรี่ประกอบด้วยสารพิษที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย  เช่น  ตะกั่วออกไซด์ ดังนั้นจึงน่าจะได้รับสารพิษในปริมาณที่มากกว่าคนอื่นๆ

41. นางดวงพรมีน้ำหนักตัว 58.5กิโลกรัม  สูง 150 เซนติเมตร  อยากทราบว่านางดวงใจมีดัชนีมวลกายเท่าไร

1) 22.0

2) 24.0

3) 26.0

4) 28.0


   ตอบ   ข้อ 3  สูตรการคำนวณดัชนีมวลกาย(BMI)  =   น้ำหนักตัว (กก.)    

                                                                 ส่วนสูง2 (เมตร)

                                                                              =      58.5     =   26.0

                                                                      (1.5 )2

42. ข้อใดกล่าวถึงประโยชน์ของใบน้อยหน่าถูกต้องที่สุด

1) กำจัดไข่และตัวเหา

2) ลดอาการไอ

3) รักษาอาการท้องเสีย

4) ใช้ขับพยาธิตัวตืด

   ตอบ  ข้อ 1  เพราะเมล็ดน้อยหน่ามีน้ำมันอยู่ประมาณ  45%   มีฤทธิ์ฆ่าเหาได้  ในการใช้ควรระวังมิให้ถูกนัยตา ริมฝีปากและรูจมูก    เพราะจะทำให้เกิดอาการแสบร้อน   ส่วนใบน้อยหน่ามีกลิ่นเหม็นเขียวใช้โขลกผสมกับน้ำมะพร้าวใช้ในการกำจักเหาได้เช่นเดียวกับเมล็ด

   น.ส. อนันตพร  โอตตัปปะวงศ์  เลขที่ 23  ม.6/3 

 

 


sss27325's picture

 เฉลย แนวข้อสอบ O-Net ปี 2551 (ข้อ 13-15)

13. ข้อใดเป็นความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเอดส์
       1) สำส่อนทางเพศ
       2) ใช้ของร่วมกับผู้ป่วย
       3) เที่ยวสถานเริงรมย์
       4) ใช้ห้องน้ำสาธารณะร่วมกับผู้ป่วย

ตอบ 1) เพราะ โรคเอดส์ เป็นโรคที่ติดต่อกันทางเพศสัมพันธ์ และทางกระแสเลือด
            ซึ่งการสำส่อนทางเพศ อาจทำให้ติดเชื้อโรคเอดส์ได้


14. กล้ามเนื้อในร่างกายของมนุษย์ ประกอบด้วยกล้ามเนื้อใดมากที่สุด
       1) กล้ามเนื้อเรียบ
       2) กล้ามเนื้อแดง
       3) กล้ามเนื้อลาย
       4) กล้ามเนื้อหัวใจ

ตอบ 3) เพราะ กล้ามเนื้อลายมีอยู่ประมาณ 44% ของน้ำหนักตัว
            ซึ่งทำหน้าที่เกี่ยวกับการเคลื่อนที่ การหายใจ การทรงตัว และการรักษาอุณหภูมิของร่างกาย


15. นักกีฬาวิ่งมาราธอน จะมีเส้นใยกล้ามเนื้อสีใดมากที่สุด
       1) สีขาว
       2) สีแดง
       3) สีชมพู
       4) สีดำ

ตอบ 2) เพราะ นักกีฬาวิ่งมาราธอนจะต้องใช้เส้นใยกล้ามเนื้อที่สามารถทำงานติดต่อกันได้เป็นเวลานาน
            ซึ่งเส้นใยกล้ามเนื้อนั้นมีอยู่ 2 ชนิด คือ
              1.เส้นใยกล้ามเนื้อสีขาว คือ เส้นใยกล้ามเนื้อที่ไม่สามารถทำงานติดต่อกันได้เป็นเวลานาน
              2.เส้นใยกล้ามเนื้อสีแดง คือ เส้นใยกล้ามเนื้อที่สามารถทำงานติดต่อกันได้เป็นเวลานาน

 

นางสาว สุวิมล   เตชะวีรพงศ์   ม.6/5   เลขที่ 15 เฉลยคำตอบค่ะ ^^

 เฉลย แนวข้อสอบ O-Net ปี 2550 (ข้อ 11-14) 

11. การสร้างสัมพันธภาพที่ดี ควรยึดหลักปฏิบัติข้อใด
     1) งานเป็นที่พึ่งแห่งตน
     2) เอาใจเขามาใส่ใจเรา
     3) ยกตนข่มท่าน
     4) เข้าเมืองตาหลิ่วต้องหลิ่วตาตาม

ตอบ  ข้อ 2 เพราะการรู้จักเอาใจเข้ามาใส่ใจเรา จะทำให้เข้าใจและเห็นใจซึ่งกันและกัน ย่อมนำไปสู่สัมพันธภาพที่ดีได้


12. วิธีการระบายอารมณ์ทางเพศที่เหมาะสมคือข้อใด
     1) ออกกลังกาย
     2) อ่านหนังสือ
     3) ฟังเพลง
     4) ดูภาพยนตร์

ตอบ  ข้อ 1 เพราะการออกกำลังกายนอกจากจะทำให้เลิกหมกมุ่นเรื่องเพศแล้ว ยังทำให้ร่างกายแข็งแรง และมีสุขภาพที่ดีอีกด้วย


13. ข้อใดไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงเมื่อเข้าสู่วัยรุ่น
     1) เสียงแตกในเด็กผู้ชาย
     2) การมีประจำเดือนของเด็กหญิง
     3) มีความคล่องแคล่ว ว่องไว มากขึ้น
     4) การฝันเปียกในเด็กผู้ชาย

ตอบ  ข้อ 3 เพราะในวัยเด็กจะมีความคล่องแคล่ว ว่องไวมากกว่าวัยรุ่น

14. ข้อใดเป็นสถานการณ์เสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์มากที่สุด
     1) เที่ยวกลางคืนกับเพศตรงข้ามและดื่มของมึนเมา
     2) การได้เห็นภาพและสื่อเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์
     3) การแต่งกายยั่วยุให้เกิดอารมณ์ทางเพศ
     4) การเดินคนเดียวในที่เปลี่ยว

ตอบ  ข้อ 1 เพราะการเที่ยวกลางคืนกับเพศตรงข้ามก็ถือเป็นสถานการณ์เสี่ยงแล้ว และยังดื่มของมึนเมาอีก จะทำให้ควบคุมสติตัวเองไม่ได้ ทำให้เสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์มากที่สุด

นางสาวอลีนา  สมเกียรติประยูร  ม.6/3  เลขที่ 16


sss27395's picture

۩ ►♫ PRISONER OF LOVE “♥” ♪◄ ۩

 

อาจารย์ คร่า !

ขอบคุณมากๆเลยคร่า

^_____________^