ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ (Girl Guides)


kalayarat's picture

 5.ความร่วมมือระหว่างผู้ใหญ่และเด็ก  (Active Co-operation between Youths and Adults)
         
ความร่วมมือระหว่างผู้ใหญ่และเด็ก เป็นความร่วมมือทั้งในด้านความคิดและการวางแผนการตัดสินใจ การดำเนินกิจกรรม  และการประเมินผลร่วมกัน  ความร่วมมือนี้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการส่งเสริมให้คนรุ่นเยาว์  ให้ก้าวหน้าในการพัฒนาตนเอง  และมีความเข้าใจในหน้าที่รับผิดชอบ  การส่งเสริมให้คนรุ่นเยาว์ให้ก้าวหน้าในการพัฒนาตนเอง  และมีความเข้าใจในหน้าที่รับผิดชอบ
 6.การใช้สัญลักษณ์ร่วมกัน  (Symbolism)
          สัญลักษณ์  คือ  สิ่งที่ทำให้สมาชิกทุกคนรู้สึกว่าเป็นหนึ่งเดียวกัน  มีความเป็นเจ้าของและมีความสามัคคีกัน สัญลักษณ์ของ
ผู้บำเพ็ญประโยชน์ คือ เครื่องหมาย เครื่องแบบ คำปฏิญาณและกฎ  คติพจน์  ธง  เป็นต้น
 7.กิจกรรมกลางแจ้ง  (Outdoor activities)
          กิจกรรมกลางแจ้ง   หรือกิจกรรมนอกอาคารสถานที่มีคุณค่าต่อการสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง  การตระหนักรู้  คุณลักษณะของตนเอง  ทำให้คนเรามีจิตใจที่เข้มแข็งขึ้น  เป็นการส่งเสริมให้ตนเอง  มีการสร้างสรรค์สิ่งใหม่  มีการร่วมมือ  และประสานกันเป็นทีม
 8  การบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชน
          การทำงานกับชุมชน  จะช่วยส่งเสริมสำนึกในการเป็นส่วนหนึ่งของสังคม  ที่ทุกคนมีส่วนร่วมกัน  รับผิดชอบต่อโลกและสังคมที่เราอาศัยอยู่  ให้โอกาสเรียนรู้และเข้าใจ  และยอมรับนับถือวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน
 9.ประสบการณ์นานาชาติ  (International Experiences) 
          กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์เป็นกิจการที่มีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  (Movement)  การส่งเสริมความนับถือ
ผู้อื่นและความอดทนต่อผู้อื่น  ความรับผิดชอบต่อโลกที่อาศัยอยู่  การศึกษาเรื่องนานาชาติ  เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้บำเพ็ญประโยชน์ โดยการเรียนรู้เกี่ยวกับตนเองทั้งด้านวัฒนธรรมและศาสนา  ผู้บำเพ็ญประโยชน์จะได้รับความรู้ความเข้าใจ  และยอมรับความแตกต่างของวิธีคิด  การดำเนินชีวิต  และการมีเพื่อที่มีภูมิหลังที่แตกต่างกัน  ผู้บำเพ็ญประโยชน์สามารถพัฒนาความรู้สึกในความรับผิดชอบ และความรู้ของการพึ่งพาอาศัยกัน  และการอยู่ร่วมกับผู้อื่น  ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องเตรียมประสบการณ์นานาชาติให้ผู้บำเพ็ญประโยชน์ได้เข้าใจในเรื่องขนบธรรมเนียมประเพณี (Custom)  ของวัฒนธรรมอื่น ๆ เพื่อลดข้อขัดแย้ง  ให้ได้มีโอกาสแบ่งปัน  และวิเคราะห์ประสบการณ์ที่มี  และสนับสนุนให้นำประสบการณ์เหล่านี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป