ประวัติห้องสมุด


sss27149's picture

ประวัติห้องสมุดโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

               พ.ศ. ๒๕๒๗ นางกัลยา  ชื่นกลิ่น  ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานห้องสมุดโดยอนุมัติงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์วัสดุอุปกรณ์เพื่อประกอบการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น

                พ.ศ. ๒๕๓๕  นางพยอม   อ่อนอุดม  ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ส่งเสริมการดำเนินงานห้องสมุดโดยการสร้างห้องโสตทัศนบริการ เพื่อให้บริการสื่อโสตทัศนวัสดุ (แถบบันทึกเสียง, แถบบันทึกภาพ)

                พ.ศ. ๒๕๓๗ นางสาว เทียมจันทร์  รามนันท์  ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ริเริ่มระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเข้ามาใช้ในห้องสมุด โดยการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย กับ เนคเทค ให้บริการ ณ ห้องโสตทัศนบริการของห้องสมุด จำนวน ๕ เครื่อง

                พ.ศ. ๒๕๓๙ กรมสามัญศึกษา  จัดให้มีโครงการ”ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก”  ขึ้น และ ให้ห้องสมุดกรมสามัญ เปลี่ยนชื่อเป็น ”ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก”  เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นราชสักกาะระแด่พระบาทสมเด็จ พระเจ้า อยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงครองราชย์ครบ ๕๐ พรรษา

                พ.ศ. ๒๕๔๐ นางสาวประคอง ถนัดงาน  ผู้อำนายการโรงเรียน ได้ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของห้องสมุด โดยการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
งานห้องสมุด และอนุมัติเงินงบประมาณจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน ๑๑ เครื่อง เพื่อใช้ในการพัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

                พ.ศ. ๒๕๔๔  นางสายพิณ  มณีศรี  ผู้อำนายการโรงเรียน ได้ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของห้องสมุด โดยอนุมัติเงินงบประมาณในการพัฒนาและปรับปรุงห้องสมุด (ปรับปรุงห้องอินเทอร์เน็ต, ห้องโสตทัศนบริการและห้องพักครู) พัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสำหรับการค้นคว้าในห้องสมุด

               พ.ศ. ๒๕๔๗  นางสาวอรุณี  นาคทัต  ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของห้องสมุด โดยอนุมัติเงินงบประมาณในการพัฒนาระบบงานบริการห้องสมุดอัตโนมัติ (E- Library) และสนับสนุนสื่อเทคโนโลยี(โปรเจคเตอร์) สำหรับให้บริการส่งเสริมการเรียนรู้