โรคภูมิแพ้[allergy]


sss27302's picture

โรคภูมิแพ้[Allergy]

 http://www.sukkapapdee.com

ชื่อโรคภาษาไทย              โรคภูมิแพ้

ชื่อโรคภาษาอังกฤษ           Allergy

อยู่ในกลุ่มโรคประเภท         ระบบทางเดินหายใจ  


kalayarat's picture

ขอบคุณค่ะ ตรวจแล้ว

.กัลยารัตน์   เมธีวีรวงศ์


sss27122's picture

เปนอยู่พอดีเรย