Blogsงานคืนสู่เหย้าชาวศ.ท. 2558

webmaster's picture
งานคืนสู่เหย้าชาวศ.ท. 2558
 


ลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

webmaster's picture
 
ลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
เริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 2 ถึง วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2558


Best Practices

webmaster's picture
 
“Best Practices” ที่โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ได้แก่

1. หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม


ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558

webmaster's picture
 ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 


แจ้งความจำนงแล้ว มีข้อผิดพลาด หรือกรอกข้อมูลไม่ครบ หรือยังไม่ได้พิมพ์ใบแจ้งความจำนง จะทำอย่างไร

webmaster's picture
แจ้งความจำนงแล้ว มีข้อผิดพลาด
หรือกรอกข้อมูลไม่ครบ
หรือยังไม่ได้พิมพ์ใบแจ้งความจำนง
จะทำอย่างไร


ขั้นตอนการแจ้งความจำนง และสมัครเรียนต่อชั้น ม.๑ และ ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

webmaster's picture
ขั้นตอนการแจ้งความจำนง และสมัครเรียนต่อชั้น ม.๑ และ ม.๔
ปีการศึกษา ๒๕๕๘


การเตรียมตัวก่อนเดินทางไปสมัครเรียน ม.๑
 

แหล่งเรียนรู้ในอาเซียน

webmaster's picture

โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ได้จัดทำแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยในรูปแบบดิจิทัล โดยเริ่มในปี 2554 ดังนี้คืนสู่เหย้าชาวศ.ท. "สานสรรค์ สัมพันธ์ใจ ศรีสุริโยทัย 92 ปี"

webmaster's picture

ศรีสุริโยทัยสมาคม ร่วมกับ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
ขอเชิญร่วมงาน
คืนสู่เหย้าชาวศ.ท.
"สานสรรค์ สัมพันธ์ใจ ศรีสุริโยทัย 92 ปี"
วันเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2557วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยครบรอบ 92 ปี

webmaster's picture