webmaster's blog

     

ช่วยลบขยะข้อมูลที่สร้างกันเล่นๆ

webmaster's picture

ช่วยลบขยะข้อมูลที่สร้างกันเล่นๆ

     เนื่องจากขณะนี้ได้ตรวจสอบ แล้วพบว่าครูและนักเรียนหลายคน ได้เข้ามาเขียน Blog ที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ ใน 2 ลักษณะดังนี้