siriwan's blogบทเรียนออนไลน์ภาษาอังกฤษ

บทเรียนออนไลน์ภาษาอังกฤษ สัปดาห์ที่ 3-7 สิงหาคม 2563เผยแพร่รายชื่องานวิจัย ปีการศึกษา 2562

 

 บทเรียนออนไลน์และคู่มือการใช้งานการเรียนออนไลน์ วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

 
ลิงก์เว็บไซต์   http://gg.gg/ihhri 


แจ้งซ่อมบำรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในห้องเรียนวันแม่ 2562

 

 

 ฝึกซ้อมหนีภัยจากอัคคีภัยพิธีไหว้ครูดนตรีไทย 2562โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ( Botany ST ) 

 

 โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ( Botany ST ) รายงานประกันคุณภาพสถานศึกษา ประจำปี 2559 - 2561

 รายงานประกันคุณภาพสถานศึกษา ประจำปี 2559 - 2562 แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์