sss27458's blogโรคแอนาฟีแลกซิส (Anaphylaxis) - ภาวะภูมิแพ้ที่รุนแรงที่สุด

sss27458's picture

โรคแอนาฟีแลกซิส ... ภาวะภูมิแพ้ที่รุนแรงที่สุด

ภาพแสดงส่วนต่างๆ ที่จะเกิดอาการของแอนาฟีแลกซิส135-137

sss27458's picture

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ

ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา

พ.ศ. 2548

********************♪ ♫ สาระน่ารู้... ดนตรีสากล ♫ ♪

sss27458's picture

 ประวัติความเป็นมาของดนตรี